Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Anläggningsavgift

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

När du bygger ett nytt hus eller för första gången ansluter din fastighet till en allmän anläggning betalar du en anläggningsavgift. Om du vid ett senare tillfälle köper till mark till din tomt eller bygger ett till hus får du betala en tilläggsavgift.

Verksamhetsområdet

Verksamhetsområde är det område som vi ska förse med vattentjänster. De bestäms av kommunfullmäktige. Anläggningsavgifterna gäller inom verksamhetsområdet. Du kan få tillgång till allmänt vatten och avlopp även om din fastighet är utanför verksamhetsområdet. Då skrivs ett avtal där det bland annat står vad anläggningsavgiften är.

Avgiftstyper

Anläggningsavgiften är uppdelad i fyra avgiftstyper. Storleken på avgifterna beror på:

  • vilka nyttigheter du ska ha; vatten, spillvatten och/eller dagvatten
  • hur stor tomten är
  • hur många lägenheter som finns på fastigheten. 
  1. Servisavgift: Servisavgiften ska täcka kostnaden för att bygga en normal uppsättning servisledningar fram till din förbindelsepunkt. Avgiften är kostnadsrelaterad.

  2. Förbindelsepunktsavgift (FP-avgift): FP-avgiften är en form av ”inköpsavgift” som hänförs till den nytta fastigheten har av en förbindelsepunkt där du får tillgång till VA-tjänsterna. Avgiften är nyttorelaterad.

  3. Tomtyteavgift: Det kostar mer att bygga ledningar förbi stora tomter än små. Tomtyteavgiften fördelar skillnaden i kostnader mellan stora och små fastigheter. Avgiften är kostnadsrelaterad.

  4. Lägenhetsavgift (Lgh-avgift): Lgh-avgiften ska återspegla den nytta som varje lägenhet har av tillgången till VA-tjänster. Med lägenhet menas en självständig bostadsenhet enligt plan- och bygglagen. Ju fler lägenheter man har på en fastighet desto större nytta anses man ha. Avgiften är nyttorelaterad.

Att avgiften är kostnadsrelaterad betyder att pengarna som vi får in ska täcka de kostnader som vi har för att bygga ut VA till fastigheten. De nyttorelaterade avgifterna ska täcka kostnader för gemensamma, befintliga nyttigheter så som vattenreningsverk och avloppsreningsverk.

Begränsningsregeln

Det finn en gräns för hur stor tomtyteavgiften kan bli. Begränsningsregeln säger att tomtyteavgiften aldrig får vara större än de andra tre avgiftstyperna i anläggningsavgiften tillsammans.

I tabellen ser du avgiftsnivåerna för de fyra avgiftstyperna. Taxan utgår från att man har alla tre nyttigheterna. De tre nyttigheterna är vatten, spillvatten och dagvatten. Har man inte alla betalar man delar av avgifterna. Procentsatser för detta står i paragraf 8 i VA-taxan.  

Avgifter enligt VA-taxa 2018
Bostadsfastighet med moms
Servisavgift 62 500 kr
FP-avgift 50 000 kr
Tomtyteavgift 68,75 kr per kvadratmeter
Lgh-avgift 24 250 kr

Så här räknar du ut din anläggningsavgift

Servisavgift + FP-avgift + (Tomtyteavgift x tomtyta i kvadratmeter) + Lgh-avgift = din anläggningsavgift. Exempel: En villa med vatten, spillvatten och dagvatten med en tomt på 1 000 kvadratmeter.

Anläggningsavgiften blir: 62 500 + 50 000+ (68,75 x 1000) + 24 250 = 205 500 kr. 

Avgifter för olika nyttigheter:

Avgifter enligt VA-taxa 2018

Tomtstorlek i kvadratmeter

Nyttighet 800 1000 1500
Vatten, spillvatten och dagvatten 191 750 kr 205 500 kr 239 875 kr
Vatten och spillvatten (utan Dg) 156 525 kr 167 525 kr 195 025 kr
Spillvatten 108 375 kr 115 250 kr 132 438 kr
Sidan senast granskad den 6 mars 2018
Innehållsansvarig: Pia Sjöholm

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB