Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Vad gäller om KF beslutar om ändrad VA-taxa?

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

2017-03-22

Bakgrund

Västervik Miljö & Energi AB har föreslagit för kommunfullmäktige (KF) att särtaxa inte ska gälla för anslutning av vatten och avlopp i Horn verksamhetsområde. Vi föreslår också justering av ordinarie anläggningsavgift (sk normaltaxa) så att den ska täcka utbyggnadskostnaderna i hela kommunen fördelat på ett sätt som bedöms skäligt och rättvist. Mer information om den föreslagna ändringen finns under Nyheter och aktuellt på vår hemsida, publicerat 2017-03-06. Förändringarna föreslås gälla fr o m den 15 maj 2017. Observera att detta gäller anläggningsavgiften (även kallad anslutningsavgiften). Det föreslås ingen förändring av brukningsavgiften.
Detta beslut påverkar inte själva VA-utbyggnaden som fortsätter som planerat.


Observera att följande information gäller under förutsättning att KF beslutar i enlighet med vårt förslag.

Hur blir jag kund och vilken avgift blir det?

En grundläggande förutsättning för att kunna bli kund är att VA-ledningsnätet i ditt område är färdigt att tas i drift, dvs. i hela Etapp 1 (Hästhagen och Lilla Örserum) samt i Etapp 2 i delområdena 1 (Pepparängen), 2 (Bråtviken) och snart även i delområde 3 (Lindödjupet).

Genom att lämna in en servisanmälan till oss anmäler du dig som kund. I vårt svar på servisanmälan kommer det att finnas en formell information om förbindelsepunktens läge. Det är datering av detta meddelande om förbindelsepunkt som styr vilken taxa/avgift som kommer att gälla.
Du som har fastighet i ett område där VA-ledningsnätet är färdigt att tas i drift behöver lämna in din servisanmälan senast den 7/5 2017, för att vara säker på att vi ska kunna skicka ut meddelande om förbindelsepunkt innan taxeändringen börjar gälla. Någon fysisk inkoppling behöver inte ha skett före den 15/5. LTA-enheten behöver inte heller beställas innan detta datum.
Om särtaxan upphävs så blir följden att det är samma normaltaxa som gäller likadant överallt inom vår kommun. Normaltaxans maxbelopp för en normalvillas anslutning på Hornslandet är ca 150 000 kr. Maxbeloppet justeras till ca 225 000 kr fr o m den 15/5. Beloppens exakta storlek beror bl a på tomtens storlek.
Beslutsgången i ärendet följer fastställda direktiv.

Beslut i KS och KF

Kommunstyrelsen (KS) kommer att behandla ärendet den 27/3 (inte KF, som tidigare meddelats). Planerat beslutsdatum i KF är den 24/4. Ärendelistor för både KS och KF publiceras vartefter på kommunens hemsida: www.vastervik.se.

Etapp 1, Hästhagen och Lilla Örserum

I det här området kan inte särtaxan tillämpas så det är normaltaxa som gäller. Normaltaxans maxbelopp för en normalvillas anslutning på Hornslandet är ca 150 000 kr. Maxbeloppet justeras till ca 225 000 kr fr o m den 15/5.

Etapp 2, Pepparängen till Horns udde samt Grönö

Område 1-3, Pepparängen, Bråtviken och Lindödjupet
Här gäller särtaxa idag med ett maxbelopp på 301 796 kr. Om särtaxan upphävs så blir följden att det är normaltaxa som gäller fr o m den 15/5. Normaltaxans maxbelopp för en normalvillas anslutning på Hornslandet är ca 150 000 kr. Maxbeloppet justeras till ca 225 000 kr fr o m den 15/5.
Om ni får meddelande om förbindelsepunktens läge innan den 15/5 så kommer ni, i slutänden, att få betala enligt nu gällande normaltaxa. Antingen kommer särtaxans belopp att faktureras med efterföljande återbetalning, alternativt kan vi fakturera normaltaxans belopp direkt. Det finns fortfarande en del juridiska aspekter att reda ut, innan vi har definitivt svar på det.
Driftsättning av ledningsnätet i område 3, Lindödjupet, beräknas kunna ske inom en vecka. Information kommer att lämnas på vår hemsida, via elektroniskt nyhetsbrev samt med brev till samtliga fastighetsägare i området.
Om anläggningsavgiften ändras kommer vi att kontakta dem som har betalt in den högre avgiften för återbetalning med ränta enligt räntelagen.

Område 4-5, Målängen och Grönö
Här gäller särtaxa idag med ett maxbelopp på 301 796 kr. Om särtaxan upphävs så blir följden att det är normaltaxa som gäller istället. VA-ledningsnätet i område 4, Målängen, samt område 5, Grönö, kommer att vara klart för driftsättning under hösten. Då är det den justerade normaltaxan som gäller. En normalvillas anslutning på Hornslandet är då maximalt ca 225 000 kr.

Mer information

Mer information kommer att ges om något av ovanstående ändras eller efter kommunfullmäktiges beslut.

Mer information om projektet hittar du här:
http://www.vastervik.se/Vastervik-Miljo-och-Energi/Vatten-och-avlopp/Hornslandet-VA-utbyggnad/
Information och blanketter hittar du här:
http://www.vastervik.se/Vastervik-Miljo-och-Energi/Vatten-och-avlopp/Hornslandet-VA-utbyggnad/ordningsfoljd-va-anslutning/
Protokoll från Västervik Miljö & Energi:s AB styrelsemöten hittar du här:
http://www.vastervik.se/Vastervik-Miljo-och-Energi/Om-oss/Foretaget/Styrelse/

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB