Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Fett i avloppet, fettavskiljare

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Fett som spolas ner i avloppet är ett stort problem. Fett stelnar och det kan bli stopp i ledningarna.

När du diskar rinner fettet lätt ner i avloppet, men nere i ledningarna stelnar det. Fettet bildar beläggningar som sätter fast sig hårt på rörens insida. Till slut kan beläggningarna bli så tjocka att rören blir helt igentäppta. Fettet kan orsaka problem antingen i dina ledningar eller i våra ledningar. Avloppsvattnet kan inte rinna förbi och stoppet kan orsaka källaröversvämningar i ditt hus eller hos en granne.

Tips

Torka ur stekpannor och kastruller med hushållspapper innan du diskar och släng det i soporna. Häll den använda frityroljan i till exempel en plastflaska eller mjölkkartong. Sedan kastar du den i soporna.

 

Fett har stelnat på ovansidan i en ledning  

Fettavskiljare

Västervik Miljö & Energi AB är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i kommunen. Avloppsanläggningarna är dimensionerade för att ta hand om och rena avloppsvatten av hushållskaraktär från bland annat hushåll och företag.

En broschyr har tagits fram för att ge information om fettavfall och de krav som finns på installation av fettavskiljare för att minimera tillförseln av fett i avloppsledningarna. Det finns också information om de regler som gäller för utformning, placering och tömning av avskiljaren.

Därför behöver fett avskiljas från avloppsvattnet

Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. Fett som släpps ut i avloppsvattnet stelnar när vattentemperaturen sjunker och fettet fastnar på insidan av ledningarna, i pumpstationer och avloppsreningsverk. Fettet täpper till rören så att kapaciteten minskar och kan leda till stopp i avloppsledningarna. Stopp i ledningarna kan orsaka källaröversvämningar i fastigheter och det kan även göra att orenat avloppsvatten rinner ut i naturen.

Detta kan ge stora ekonomiska följder samt påverka miljön negativt. Höga halter av fett i avloppsvattnet kan orsaka frätskador på insidan av betongrören, vilket leder till att dyra renoveringar av ledningarna måste utföras i förtid. Fettet gör dessutom att reningsprocessen i våra avloppsreningsverk blir besvärlig och kostsam.

Vem måste ha fettavskiljare

Enligt ”Allmänna bestämmelser för användande av Västerviks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning” (ABVA) får fastighetsägare inte släppa ut fett i större mängd i avloppet. Det är fastighetsägarens skyldighet att informera Västervik Miljö & Energi AB om verksamhet som kan inverka på avloppsvattnets beskaffenhet. Det är också fastighetsägarens ansvar att det avloppsvatten som släpps ut från fastighetens VA-installation till det allmänna VA-nätet inte innehåller större mängd fett. Fastighetsägaren kan bli skadeståndsskyldig vid stopp eller skada som orsakats av att avskiljning av fett saknas eller inte fungerar tillfredställande.

För utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra yrkesmässiga verksamheter får inte halten avskiljbart fett överstiga 100 mg/l vid fastighetens förbindelsepunkt (motsvarar en tiondels kryddmått per liter vatten).

Även andra verksamheter än ovan kan enligt kommunens beslut behöva installation av fettavskiljare. Avgörande är den mängden fett som släpps ut på avloppsledningsnätet.

Vid installation av fettavskiljare

Innan installation av fettavskiljare, måste byggherren lämna in en anmälan till Miljö- och byggnadskontoret. Till anmälan bifogas en ritning som visar var fettavskiljaren ska placeras, beräkningsunderlag för dimensionering samt produktblad för vald fettavskiljare.

Vid handläggning av anmälan samråder bygglovsavdelningen med VA-huvudmannen. Fettavskiljarens tekniska utformning måste bedömas av oss. Som underlag för bedömningen måste vi ha ritningar över installationen och ett beräkningsunderlag för den storlek som föreslagits i god tid innan fettavskiljaren installeras.

Arbeten får inte påbörjas innan startbesked erhållits från Miljö- och byggnadsnämnden.

Utformning av fettavskiljare

Fettavskiljaren fungerar enligt principen att fett är lättare än vatten. När vattnet rinner genom den vattenfyllda avskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i det första facket medan fettet stiger och lägger sig på ytan i nästa fack. Avskiljaren måste för att fungera tömmas och rengöras regelbundet. Om det går för lång tid mellan tömningarna blir fettlagret på ytan och slamlagret på botten för tjockt. Detta medför att vattnet som passerar avskiljaren inte hinner avskilja fettet ur avloppsvattnet.

En fettavskiljare är inte konstruerad för att ta emot större fettmängder på en gång. Därför är det inte tillåtet att tömma frityrolja eller liknande direkt i avskiljaren. Det är inte heller tillåtet att hälla ut oljor och stekfett i avloppet även om avloppet har en fettavskiljare installerad. Dessa oljor och fetter ska samlas in i särskilda kärl och lämnas för återvinning.

Tillsätt inte rengöringsmedel med enzym eller bakterier till vattnet som passerar fettavskiljaren eftersom den inte är konstruerad för dessa produkter och därmed förlorar sin funktion.

Riktlinjer för fettavskiljare

Fettavskiljaren skall vara typgodkänd enligt standarden SS-EN 1825. Standarden är uppdelad i två avdelningar SS-EN 1825-1, som behandlar själva konstruktionen och SS-EN 1825-2 reglerar dimensionering, installation, drift och underhåll. Fettavskiljaren skall dimensioneras och utformas enligt standarden SS-EN 1825-2. Dimensioneringen av fettavskiljaren beror på verksamhetens storlek, men även på vilken utrustning som finns i köket. För att en fettavskiljare skall bli klassad som typgodkänd ska den vara tillverkad i enlighet med standarden SS-EN 1825-1. Kontakta en VVS-firma/konsult eller tillverkare för att få hjälp med rätt dimension och typ av fettavskiljare.

Placering av fettavskiljare

Enligt livsmedelslagen får en fettavskiljare inte placeras i lokal där man hanterar livsmedel. Fettavskiljaren ska placeras i separat utrymme väl avskilt från hantering och förvaring av livsmedel. Utrymmet ska ha god luftväxling och bör vara utrustat med vatten och golvbrunn. Avskiljaren ska placeras så att man vid tömning inte behöver dra sugslangen genom utrymmen där livsmedel bereds eller förvaras. Tömningspersonalen får inte heller gå genom sådana utrymmen. Tillräckligt med utrymme ska finnas runt avskiljaren så att den är lättillgänglig vid rengöring och tömning. Kontakta Miljö- och byggnadskontoret vid eventuella frågor om placering.

Fettavskiljaren kan också placeras utomhus. Tillgänglighet för tömning och service är då ofta bättre och mer praktiskt.

Avloppsvatten från toaletter får inte passera fettavskiljaren.

Tömning och rengöring av fettavskiljaren

Tömning och rengöring av fettavskiljaren ska ske så ofta att fettavskiljarens funktion bibehålls. Enligt standarden SS-EN 1825-2 ska fettavskiljare tömmas och rengöras minst en gång per månad för att fungera tillfredsställande. Möjlighet finns att söka dispens för färre antal tömningar av fettavskiljaren, kontakt tas i så fall med Västervik Miljö & Energi AB.

Fettavskiljaren skall tömmas helt och hållet och därefter renspolas. Efter tömningen ska avskiljaren fyllas med vatten. Det är fastighetsägarens ansvar att fettavskiljaren fylls på med vatten innan avskiljaren börjar användas igen.

Ansvarig för verksamheten ska se till att det finns en tömningsjournal som innehåller uppgifter om när avskiljaren har tömts och av vem. Journalen skall finnas tillgänglig i anslutning till avskiljaren.

Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. En regelbunden kontroll av fettavskiljaren är nödvändig för att se om den fungerar som den ska. Liksom andra produkter åldras materialet och genom dagligt bruk slits fettavskiljaren för att slutligen behöva bytas ut.

Sidan senast granskad den 20 april 2018
Innehållsansvarig: Lotta Lidman Almqvist

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB