Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Som kund hos Västervik Miljö & Energi vill vi så klart att du ska vara nöjd. Om vi inte uppfyller dina förväntningar eller om du har åsikter på vår hantering av ett ärende kan du föra fram dina synpunkter på flera sätt.

Kundservice

Om du inte är nöjd med oss, ska du i första hand vända dig till vår kundservice.

Ring oss på telefon 0490-25 70 50 (vardagar 07:30-16:00)

Maila till oss på miljoenergi@vastervik.se  Ha kundnumret som finns på fakturan tillgängligt.

Skador vid snöröjning

Kommunen är skyldig att hålla kommunala gator och vägar framkomliga genom plogning och halkbekämpning. Driftansvaret i Västerviks kommun har Västervik Miljö & Energi AB som anlitar ett stort antal entreprenörer.

Det går tyvärr inte alltid att undvika att vissa skador uppstår vid sedvanlig snöröjning, vilket ibland medför att fastighetsägarens egendom tar skada. Kommunen använder sig av liknande skadetyper som Trafikverket, som skiljer mellan skador som orsakas genom snötryck och skador som orsakas genom mekanisk skada.

Läs mer om hur du anmäler snöröjningsskador på följande länk

Lagstiftning

Konsumentens rätt är tydlig i lagstiftningen, bland annat i ellagen och fjärrvärmelagen med flera. Du har bland annat rätt att få information i god tid inför förändringar och ersättning för skada vid avbrott. Nedan följer kortbeskrivning av de viktigaste lagar som rör vår verksamhet och relationen med dig som kund.

Ellagen

Som konsument har du rättigheter enligt 11 kapitlet i ellagen. Bland annat finns regler kring:

  • Avtalsvillkor i förhållande till ellagen
  • Avbrytande av elöverföring på grund av t ex utebliven betalning
  • Avisering om planerade strömavbrott
  • Rätten till avbrottsersättning (klicka på länken för att läsa mer om avbrottsersättning)
  • Vad ett avtal med ett elhandelsföretag resp. elnätsföretag ska innehålla
  • Förutsättningarna vid olika betalningssätt
  • Villkors- och prisförändringar i avtal med ett elhandelsföretag
  • Information om rättigheter, klagomålshantering och vart man vänder sig för tvistlösning
  • Byte av elhandelsföretag och slutfaktura

Ellagen i sin helhet finns på Sveriges Riksdags webbplats

Miljöbalken

Enligt lag ska varje hushåll ha sophämtning. Det är inte tillåtet att själv frakta sitt hushållsavfall. Lagen finns för att skydda miljö och hälsa från bland annat ohyra, spridning av sjukdom och gift.

Lagen om allmänna vattentjänster

Vattentjänstlagens regler syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Det är tänkt att huvudmannen ska tillhandahålla vattentjänster i ett långsiktigt perspektiv. Enligt vattentjänstlagen är det kommunerna som är skyldiga att ordna vattentjänster. 

Frågor och svar om lagen om finns på Svenskt Vattens webbplats

Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen ska skapa goda villkor för konsumenter och leverantörer av fjärrvärme. För att förenkla för köpare och säljare har dåvarande Svensk Fjärrvärme numera Energiföretagen och de stora kundorganisationerna arbetat fram avtalsvillkor. Fjärrvärmelagen ställer bland annat krav på att fjärrvärmeavtal ska innehålla uppgifter om parternas åtaganden, priset och hur det bestäms, var prisinformation finns, löptid, ändringsmöjligheter, villkor för uppsägning, vårt ersättningsansvar om våra åtaganden inte uppfylls, betalningsansvar för återställningskostnader samt möjlighet till förhandling och eventuell medling.

Dataskyddsförordningen, GDPR

Om du tycker att vi inte uppfyller Dataskyddsförordningen (GDPR) kan du vända dig till Datainspektionen.

Sidan senast granskad den 5 juni 2018
Innehållsansvarig: Joakim Hesselgård

Till dig som fyller i blanketter eller formulär

Så skyddar vi dina personuppgifter

Läs mer om hur vi skyddar dina personuppgifter. 

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB