Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Vision, mål, affärsidé, verksamhetspolicy

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Vår vision

Västervik Miljö & Energi är ett hållbart företag. Detta innebär:

 • Ekologisk hållbarhet, som handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de ”klarar av”.
 • Social hållbarhet, som handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
 • Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

Mål

Bolaget följer upp mål både från ägaren och ansatta av bolagets styrelse enligt en modell i steg, där syftet är att finna en samordning mellan mål och uppföljning av nyckeltal kopplade till dessa, så att alla medarbetare oavsett var man befinner sig i organisationen, ska kunna vara delaktiga i uppfyllandet av de bolagsgemensamma målen och att klara ägarens krav. 

Mål och mätbara nyckeltal finns därför enligt följande:

 1. Måluppföljning gentemot gällande ägardirektiv, prioriterade mätbara mål utifrån Vision 2030 och särskilda uppdrag från ägaren.
 2. Bolagsmål
 3. Affärsområdesvisa mål

Här presenteras enbart de övergripande bolagsmålen enligt punkterna 1 och 2 ovan. Övriga mål finns tillgängliga efter kontakt med verksamhetsansvariga.

Miljömål

Västervik Miljö & Energi (VMEAB) har ambitiösa mål inom miljöområdet och har även gått med i Regeringens initiativ ”Fossilfritt Sverige”. Bolaget har åtagit sig att till 2030-12-31 bli netto fossilbränslefritt. 

VMEAB:s utsläpp av växthusgaser beror huvudsakligen på:

 • Olja som reserv- och spetslastbränsle vid fjärrvärmeproduktionen
 • Plast i avfallsbränslet
 • Fossila fordonsdrivmedel i form av bensin och diesel

Åtgärderna består därmed till största delen av att ersätta den kvarvarande andelen fossil eldningsolja i fjärrvärmeanläggningarna, minimera andelen plast i avfallsbränslet genom bättre utsortering och återvinning av plasten, samt att ersätta befintliga tunga och lätta fordon som drivs med fossil diesel eller bensin med ren eldrift, 100% biogasdrift, HVO100 eller andra fossilbränslefria alternativ. Motsvarande krav kommer att ställas vid bolagets inköp och upphandlingar.

Bolaget minskade mellan 2016 och 2020 dieselförbrukningen med drygt 80%. Istället används HVO100 och Biogas 100 i ökad utsträckning. 

Mål för kvalitet och kundnytta

Västervik Miljö & Energi AB strävar efter förbättrade kundattityder och att uppfylla kundernas förväntningar. Detta mäts genom återkommande kundattitydundersökningar. Bolagets mål är att i återkommande kundattitydundersökningar uppnå ett NKI-värde på en hög nivå. Mätning genomförs vartannat år för privatkunder och framöver mellanliggande år för företagskunder. 

 • 2013: 73 
 • 2015: 75 
 • 2017: 74
 • 2019: 75 

Mätningen sommaren 2019 resulterade i ett totalt NKI-värde på 75. Det vill säga i stort sett samma värde som vid tidigare mätningar. 75 är ett högt värde, och målet är därmed uppnått.

På grund av Corona-pandemin under 2020 kunde inte den planerade NKI-undersökningen för företag genomföras. NKI-undersökningen har istället flyttats fram för genomförande under 2021 med samma målvärde.

Arbetsmiljömål

Ha en högre procentuell närvaro av total årsarbetstid än genomsnittet för Sverige.

Västervik Miljö & Energi AB arbetar med ständiga förbättringar i arbetsmiljön och med att förebygga ohälsa och olycksfall. Vårt mål är att ha en högre procentuell närvaro av total årsarbetstid än genomsnittet för Sverige. Detta mäter vi genom att per kalenderår sammanställa statistik för samtliga anställdas frånvaro och redovisa närvaron i procent, som ett minus frånvaron angiven i procent av årsarbetstiden. Bolaget har redan hög närvaro enligt den här modellen och målsättningen är att även fortsättningsvis överskrida 97 % som jämförelsetal.

Exempel på åtgärder

 • Genomföra skyddsronder och riskanalyser med mera i verksamheterna, för att förebygga olycksfall.
 • Vidta förebyggande åtgärder till exempel friskvårdsaktiviteter och träning på arbetstid.

Mätning sker vid varje årsskifte. Målet på minst 97,0% närvaro klaras, då resultatet för 2020 är 97,3 % närvaro.

Mål för IT och informationssäkerhet

 • Att införa ett ledningssystem för IT och informationssäkerhet. 

Särskilda uppdrag

 • Västervik Miljö & Energi AB ska i ett regionalt perspektiv erbjuda konkurrenskraftiga taxor och kvalitativ service till kunder och kommuninvånare.
 • Bolaget har genom biogasverksamheten även en viktig roll i att uppnå målet om en fossilbränslefri kommun.
 • Bolaget ska vara ledande när det gäller att ställa om Västervik kommun mot ett hållbart samhälle.
 • Bolaget ska fortsätta sitt arbete med digitalisering och innovation.
 • Bolaget ska redovisa hur man kan kvalitetssäkra en framtida vattenförsörjning.
 • Fiberanslutningsmöjligheter ska finnas i kommunen till 95% år 2020. Det långsiktiga målet är 100%. Finansiering i första hand med externa medel. Internfinansiering först efter särskild prövning i Västerviks kommuns Förvaltnings AB.

Affärsidé

Västervik Miljö & Energi AB bidrar till en enklare vardag.

Verksamhetspolicy

Västervik Miljö & Energi AB levererar tjänster och produkter inom energi, miljö och infrastruktur till kunder huvudsakligen i Västerviks kommun. Lagar, tillstånd och andra myndighetskrav utgör en miniminivå för vårt arbete. Vårt arbete går ut på att förenkla vardagen för våra kunder.

Högsta ledningen är ansvarig för vår verksamhetspolicy.

Våra huvudprocesser är:

 • Fjärrvärme
 • Vatten
 • Elnät
 • Stadsnät
 • Entreprenad
 • Avfall & Återvinning
 • Elhandel

Till vår verksamhetspolicy finns för varje affärsområde nedbrutna och anpassade riktlinjer för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Uppföljning sker genom att mäta måluppfyllelse och följa upp nyckeltal. 

Kvalitet

Våra produkter och tjänster ska uppfylla kundernas förväntningar och vårt kundbemötande ska vara föredömligt.

Med utvecklingsarbete och ständiga förbättringar strävar vi efter att överträffa kunders och ägares förväntningar

Vi uppnår långsiktig lönsamhet genom att göra rätt saker på rätt sätt och inom avtalad tid.

Miljö

Vi arbetar ständigt med att skydda miljön, och att minska eller om möjligt undvika negativ miljöpåverkan i vår verksamhet. Vi verkar också för att införa nya tekniska lösningar med mindre miljöpåverkan.

Vårt arbete baseras på kompetenta och engagerade medarbetare som förstår vikten av att hushålla med naturresurser och energi, och som ser det som sin uppgift att ständigt förbättra vårt miljöarbete för att uppnå ett hållbart samhälle.

Arbetsmiljö

För att uppnå en sund, trivsam och utvecklande arbetsmiljö ska verksamheten bedrivas i samverkan med arbetstagare och deras representanter, så att den stödjer medarbetarnas utveckling samt förebygger ohälsa och olycksfall.

Faror och risker identifieras löpande och minskas eller elimineras om möjligt genom förebyggande åtgärder.

Arbetsmiljömål sätts med inriktning på löpande kontroller och samråd, samt uppnås genom att arbeta med ständiga förbättringar.

Sidan senast granskad den 22 februari 2021
Innehållsansvarig: Rickard Wester

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Tfn: 0490-25 70 50 Vardagar 07.30-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB