Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Vanliga frågor och svar om snöröjning

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

 • Västerviks kommun ansvarar för snöröjningen i stora delar av kommunen.

  Västervik Miljö & Energi AB är driftsentreprenör på uppdrag av Västerviks kommun.

  Plogning, is- och halkbekämpning utförs till största delen av lokala entreprenörer som upphandlats genom offentlig upphandling.

 • Snöröjning påbörjas med stora leder, bussgator, prioriterade gång- och cykelvägar, allmänna parkeringar och gator till allmänna inrättningar när snötäckets djup uppgår till 3-7 cm och snöfallet fortsätter samt utifrån rådande väder och väderleksprognoser.

  För övriga, ej prioriterade områden som lokalgator startar snöröjningen när snötäckets djup uppgår till 10-15 cm och snöfallet fortsätter.

  Tidigare insatser kan genomföras vid töväder med kvarliggande blötsnö och då det finns risk för tillfrysning.

  Genomloppstiden för ett snöröjningsdistrikt ska normalt vara mindre än 12 timmar efter att snöfallet upphört.

  I Snöröjningskartan visar vi vilka gator/vägar som Västervik Miljö & Energi snöröjer på uppdrag av Västerviks kommun och vilken prioritering de har.

  Här hittar du Snöröjningskartan

  Gator som har blå markering eller ingen markering alls snöröjs ej på uppdrag av Västerviks kommun.

  Du kan även ladda hem kartor i pdf-format. Följ länken till Snöröjningskartan nedan om du vill ladda hem snöröjningskartor i pdf-format.

  Här hittar du Snöröjningskartan och snöröjningskartor i pdf-format

 • En plogsväng tar cirka 12 timmar vilket innebär att det på "din" gata kan ha kommit mycket mera snö än 10-15 cm innan plogbilen kommit dit. Normalt påbörjas snöröjningen klockan 02.00 efter ett rikligt snöfall.

  Du kan lita på att vi kommer men inte exakt när.

  Några bostadsgator är först och några blir så klart sist kvar att snöröja. När det kommer ihållande snöfall med stora mängder så måste vi ibland ta de prioriterade vägarna om igen innan vi kan komma till "din" gata. Målet är att alla gator och vägar ska vara plogade inom 12 timmar efter att snöfallet slutat.

  Inga infarter till privata fastigheter öppnas vid plogsvängen.

 • Så länge det snöar prioriteras snöröjningen och halkbekämpningen på gång- och cykelbanor trafikleder, bussgator och högtrafikerade huvudgator.

  Vi vill göra privata fastighetsägare uppmärksamma på att det är din skyldighet som fastighetsägare att skotta bort snön så snart som möjligt på gångutrymmet närmast din fastighet samt från tillfarter mellan körbana och fastighet.

 • Våra resurser är dimensionerade för en ”normalvinter” (4-5 snöfall på c.a 15-20 cm/snöfall) och utifrån prioriteringsordning och skattemedel som avsatts för ändamålet.

  Det är inte rimligt ur kostnadssynpunkt att avsätta sådana resurser att snöröjning omedelbart och samtidigt kan utföras i hela kommunen.

  Därför prioriterar vi gator och gång- och cykelvägar efter en fast prioriteringsordning fastställd av Västerviks kommun.

  Observera

  När det inträffar en vinter med väsentligt mera snöfall än normalt tar det väsentligt längre tid att röja upp våra gator och gång- och cykelvägar.

  Vi försöker dock under vintertid att hålla de högst prioriterade vägarna öppna så långt det är möjligt.

 •  

  Snöplogarna har fjädrande skär för att förhindra skador på såväl gator som maskiner och maskinförare. Fjädringen gör att plogbladen inte kommer genom hårt packad snö. Snön blir oftast hårt packad och tillkörd eftersom vi inte plogar och saltar kontinuerligt under ett snöfall utan väntar till ett visst snödjup har uppnåtts innan vi påbörjar snöröjningen.

  Väghyvlar/isrivare är de enda maskiner som kan riva bort tillpackad snö och is.

  Snöplogarna har fjädrande skär för att förhindra skador på såväl gator som maskiner och maskinförare. Fjädringen gör att plogbladen inte kommer genom hårt packad snö. Snön blir oftast hårt packad och tillkörd eftersom vi inte plogar och saltar kontinuerligt under ett snöfall utan väntar till ett visst snödjup har uppnåtts innan vi påbörjar snöröjningen.

  Väghyvlar/isrivare är de enda maskiner som kan riva bort tillpackad snö och is.

 • Det finns begränsat med ytor där snön kan läggas upp. Vid snöhantering är det själva transporterna som utgör miljöbelastningen. För att minimera transporterna forslas snö bara bort helt när framkomligheten är hotad och/eller för att förbereda gatorna inför väntade mycket kraftiga snöfall.

  På bostadsgator där fordon har svårigheter att mötas på grund av breda snövallar är första åtgärden att ordna ”mötesplatser”. Snön forslas inte bort förrän den åtgärden inte är tillräcklig.

  Snöhögar som innebär siktproblem, exempelvis vid övergångsställen och i korsningar, flyttas eller köras bort efter behov.

 • Vi vill minska saltmängden och därmed minimera skadlig miljöpåverkan.

 • För trafiksäkerheten och för att snöröjningsfordonen ska komma fram på gångbanor och gator, ber vi att du ser över dina träd och buskar mot gatan.

  Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

  Den fria höjden som krävs är över gång- och cykelbana minst 3,2 meter och över körbana minst 4,6 meter.

  Tänk också på att snö, is och rimfrost får grenarna att hänga ner mer än vanligt på vintern.

 • Sandning sker i första hand för gång- och cykeltrafik, vid trafikljus, rondeller, backar och kurvor. Bostadsgator sandas endast vid extrem halka. Vid blixthalka (underkylt regn) då allting sandas är åtgärdstiden cirka 12 timmar. Du kan som fastighetsägaren hämta gratis sand till din uppfart.

 • Privata fastighetsägare kan utan kostnad hämta en hink per hushåll på nedanstående platser.

  • Västervik, Materialgården, Kristinebergsgatan 20, kl 07-16
  • Gamleby, vid Västervik Miljö & Energis förråd Gundelvägen 10
  • Överum, Återvinningsgården, Dalhemsvägen, obs endast tisdag kl 12-18
  • Ankarsrum, parkeringen vid Folkets hus
  • Verkebäck, på planen vid hamnmagasinet i Verkebäck

  Ta med egen hink och skyffel!

 •  

  • Fastighetsägaren är skyldig att snöröja och halkbekämpa gångbanor och annat för gångtrafikanten nödvändigt utrymme utanför fastigheten. Detta är fastställt i kommunens författning: Åläggande om gångbanerenhållning mm, som antogs av kommunfullmäktige 1995-12-21.

   

  • Om det inte finns någon tydlig gräns mellan körbanan och gångbanan, anses gångbanan vara ett 2 meter brett område utanför fastigheten. Gångbanan och fastighetens tillfart är fastighetsägarens ansvar även om plantering eller liknande finns mellan körbanan och fastigheten. Om hela utrymmet mellan två fastigheter är gångyta, har fastighetsägarna ansvar för halva bredden var.
 • Den snö som du skottar ut på gatan kan medföra trafikfara och riskerar att föras in på grannens infart när plogbilen kommer.

  Det medför också att plogningen tar avsevärt längre tid, eller inte kan genomföras på din gata.

 • För plogbilen finns inget annat rimligt alternativ, både i avseendet att hinna med alla områden samt av utrymmesskäl när vägen ska plogas.

  Vi försöker i möjligaste mån undvika att blockera enskilda utfarter och brevlådor.

  Inte ens med en avsevärd ökning av resurserna har vi möjlighet att befria enskilda utfarter eller brevlådor från snövallar detta är ett Kommunalt beslut.

  Att röja undan snön vid din infart är ditt ansvar som fastighetsägare, även om snövallen orsakats av plogbilen.

   

 • Att skotta fram postlåda och sopkärl är ditt ansvar som fastighetsägare, även om snön kommer från plogbilen.

 •  

  • Av utrymmesskäl hamnar en del av snövallen på gångbanorna.
  • Fastighetsägaren ansvarar för att skotta och halkbekämpa för gående mellan den upplogade snövallen och tomtgränsen.
 • Fastighetsägare är skyldig att hålla taken rena från snö och is.

  Varje år sker olyckor på grund av snö eller is som rasar ner på fotgängare.

 • Vänligen respektera parkeringsbestämmelserna. En felparkerad bil kan resultera i att vi inte kan snöröja på bästa sätt. 

  För att underlätta för plogbilen är det bra om du parkerar där det redan är plogat, eller om det är möjligt, parkerar på egen mark.

  Observera att det vid snöfall kan införas parkeringsförbud på vissa gatuparkeringar i Västerviks centrum. Parkeringsförbud kan vid behov införas med kort varsel. 

 • Tänk på parkeringen

  Undvik att parkera på gatan vid snöfall. För att underlätta för plogbilen är det bra om du parkerar där det redan är plogat, eller om det är möjligt, parkerar på egen mark. Vänligen respektera parkeringsbestämmelserna. En felparkerad bil kan resultera i att vi inte kan snöröja på bästa sätt. 

  Brevlåda och sopkärl

  • Skotta, sanda, salta så att brevbärare och sophämtare kommer fram säkert.
  • Placera gärna din brevlåda på en flyttbar ställning en bit från vägkanten, så att tidningsbud och brevbäraren kan nå den med sina fordon.
  • Sopkärlen ska vara lätt åtkomliga den dagen du har sophämtning. Under vintern kan både postlådan och sopkärlen flyttas och anpassas utifrån den växande plogvallen.

  Tänk trafiksäkert

  • Märk upp låga staket, häckar, buskar eller annat i närheten av tomtgräns (med pinnar, käppar) som kan vara svåra för maskinförarna att se när snödjupet ökar.
  • Kapa grenar på träd och buskar som hänger ut över gångbana eller gata, både för trafiksäkerheten och för att snöröjningsfordonen ska komma fram.
  • Tänk på att ta bort snö och istappar från taket så det inte faller ner på någon.
 • Västerviks kommun arbetar utifrån ovan angiven prioriteringsordning. Vi kommer att göra allt vi kan för att uppfylla denna prioriteringsordning samt att försöka skapa bästa möjliga framkomlighet och trafiksäkerhet utifrån rådande omständigheter. Dock kan det förekomma extrema vädersituationer, t ex mycket stora mängder snö, vilket medför att enskilda kommuninvånare kan drabbas olika hårt av dessa väderomständigheter.

 • Västervik Miljö & Energi AB har vinterberedskap från vecka 42 och fram till och med vecka 15.

  En person har jour dygnet runt och har till uppgift att bedöma vilka åtgärder som ska göras och kalla in den personal som behövs.

  På mindre orter sköter entreprenören utkallningen själv utifrån riktlinjerna.

 • Skador kan tyvärr inträffa på bland annat staket, brevlådor, häckar med mera.

  Om en olycka inträffar ska fastighetsägaren snarast meddela detta via mail miljoenergi@vastervik.se eller telefon 0490-25 70 50.

  Vi kommer ut, besiktigar skadan efter avslutad vintersäsong och tillsammans utreder vi vad som orsakat skadan och vems ansvar det kan vara.

  Om du markerar häckar och staket med markeringskäppar så är det till hjälp för oss.

  Vi ersätter inte skador på felplacerade brevlådor och sopkärl.

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB

Kundservice

Besöksadress: Lunnargatan 1, Västervik. 

Telefon: 0490-25 70 50

Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 07.30-16.00

Torsdag: 09.00-16.00

e-post: miljoenergi@vastervik.se

Målserums avfallsanläggning

Besöksadress: Lunnargatan 25, Västervik. 

Tfn: 0490-25 71 45

Fax: 0490-25 71 17

Journummer utanför kundservice öppettider

Elnät, Fjärrvärme, Gator, Vatten & Avlopp: 0490-25 70 50 

Felanmälan på dina fibertjänster görs direkt till din operatör (gäller dygnet runt).

Postadress

Västervik Miljö & Energi AB
Box 25
593 21 Västervik

Fakturaadress

Box 291
593 24 Västervik
(Alla fakturor märkes med VK-nr och beställare.)

Kontakta Västervik Miljö & Energi AB