Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Så gick saneringen gick till

Miljöprojekt Örserumsviken och Gladhammars gruvor, kontaktsida

Christer Hermansson
0490-254806
christer.hermansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Saneringsarbete i Tjursbosjön

För att kunna komma till rätta med problemet med miljön runt gruvorna ansökte Västerviks kommun om bidrag till en total sanering. En total sanering är dyr och den föreslogs därför att göras i två etapper. Det som gjordes i första etappen var att stollgången pluggades samt att i stort sett allt avfall från gruva och strand togs om hand. Detta omfattade även slagg vid Hyttan intill Torsfallsån, öster om det egentliga gruvfältet och varp vid Sohlbergsfältet sydost om det huvudsakliga gruvområdet. Bidrag från stat och kommun lämnades till den första etappen. Denna avslutades 2011.

Gruvavfallet från etapp ett togs om hand på några olika sätt beroende på vilket slag av avfall det gällde. Avfallen lakrest och vaskmull innehöll stora mängder arsenik. Dessa samlades ihop och kördes till en extern deponi med tillstånd för farligt avfall. Varp och slagg deponerades under vatten i Gruvviken i Tjursbosjön. En placering av avfall under vatten gör att inträngningen av syre till avfallet blir mycket liten. Detta begränsar kraftigt en fortsatt vittring. Att deponera avfall under vattnet är en vanlig metod för att minska läckage och vittring. Denna metod är vanlig vid modern gruvbrytning.

Nu när första etappen är klar görs en lång uppföljning av resultatet. Provtagningarna beräknas pågå under åren 2013 till 2044. Då gås till exempel minskning av halter i sjön, fortsatt spridning och läckage från sediment igenom. De åtgärder som nu genomförts för med sig att halterna av metaller i sjöns vatten sjunker. Enligt utförda utredningar kan en följd av detta bli att sjön övergår från att vara en fälla till att bli en källa för metaller. Det innebär att de metaller som idag är bundna i sjöns sediment kan frigöras till vattenmassan och färdas nedåt i sjösystemet. Halterna av metall i vattnet till följd av frigörelse från sedimenten kan dock aldrig bli lika höga som de halter som sjön hade före saneringen.

Visar denna uppföljning att läckaget av metaller från sjön blir för högt genomförs etapp två. Denna etapp omfattar muddring av förorenade sediment i sjön. Kostnaderna för denna etapp är inte kända i dag, men troligen kommer en muddring att kosta cirka 300 till 400 miljoner kronor. Om det visar sig att läckage av metaller från sedimenten blir litet, kommer etapp två inte att bli aktuell.

Sidan senast granskad den 13 september 2016
Innehållsansvarig: Christer Hermansson

Miljöprojekt Örserumsviken och Gladhammars gruvor, kontaktsida

Christer Hermansson
0490-254806
christer.hermansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun