Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Sjön Yxern

Yxern torr

Sjön Yxern har under många år drabbats hårt av reglering och låga vattennivåer. Kommunerna Västervik och Vimmerby har tillsammans med Yxerns fiskevårdsområdesförening tagit initiativ till att utreda möjligheterna att åter skapa ett utlopp från Yxern med naturlig funktion och helt utan reglering. Under maj 2022 har Mark- och miljödomstolen  beslutat att bevilja kommunernas ansökan. 

Nu kan Yxern få ett naturlikt utlopp

Genom samarbete med konsultföretaget Watermark AB har ett förslag till utformning av en sjötröskel för sjön Yxern tagits fram. Förslaget innebär att de plötsliga, stora förändringarna skulle upphöra. Framför allt skulle Yxern slippa extremt låga vattennivåer. Men den genomsnittliga vattenföringen skulle förbli den samma. Utfyllnaden ska utföras på ett naturanpassat sätt, så att vandringsmöjligheter för fiskar återskapas mellan Yxern och Yxeredsån. Målet är att återställa sjön Yxern så nära det naturliga tillståndet som möjligt.  Mark- och miljödomstolens beslut innebär att ansökan beviljas. Domen innehåller ett antal villkor som ska uppfyllas och den finns att ladda ner i högerspalten.

Gammal vattendom från 1938

Enligt den gamla vattendomen från 1938 fungerar Yxern som magasin för några små vattenkraftverk nedströms. Domen tillåter en nivåskillnad på tre meter mellan högsta och lägsta vattenstånd. Ovanligt mycket och allvarligt för en sjö med delvis långgrunda stränder.

Fortsatt reglering enligt den gamla domen innebär stora problem för livet i och kring sjön. För att rädda Yxern måste den otidsenliga regleringen upphöra. Det är Västervik och Vimmerby kommuner överens om.

Tillfällig vattendom

I ett första steg har Västerviks och Vimmerby kommuner beviljats en omprövning av vattendomen med tillfälliga villkor. Den tillfälliga domen på tre år gick ut i vintras men har förlängts ytterligare. Den gäller högst tre år eller tills en ny dom vunnit laga kraft.

De tillfälliga villkoren förbättrar läget för sjön, medan den större processen att få till en ny vattendom pågår. Fiskar kan dock inte passera dämmet, så det är inte en långsiktig lösning. 

Miljökonsekvenser enligt ansökan

Enligt Miljökonsekvensbeskrivningen förväntas skillnaden mellan högsta och lägsta vattenstånd i sjön variera med cirka 0,5-0,6 meter. Frekvensen av höga flöden påverkas i mindre omfattning jämfört med vid nuvarande reglering. Flödet i Yxeredsån kan minska under torrperioder och eventuella högflöden i Yxeredsån ska hanteras genom skyddsåtgärder vid de enskilda objekten längs vattendraget. Behov av sådana åtgärder finns dessutom redan med befintlig vattenreglering

yxern med brygga på land

yxern med musslor på land

Sidan senast granskad den 24 oktober 2022
Innehållsansvarig: Gun Lindberg

Kontakt

Hållbarhetsstrateg
Gun Lindberg
0490-25 48 13