Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Socialförvaltningens arbete mot covid-19

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Sjuksköterska i skyddskläderCoronapandemin påverkar hela samhället. Smittan är särskilt allvarlig för de som är äldre. Vi gör allt för att den här situationen ska påverka alla så lite som möjligt. Vi förstår att det finns oro och frågor kring hur du och dina nära och kära kommer att bli påverkad. Här berättar vi mer om socialförvaltningens arbete mot covid-19.

Socialförvaltningen arbetar intensivt för att minska risken att smitta sprids inom våra verksamheter. Vi har en krisledningsgrupp som samarbetar tätt med Region Kalmar län.

Vi gör vårt yttersta för att du som behöver vår hjälp fortfarande ska kunna få den på ett tryggt och säkert sätt. Det handlar om åtgärder för att minska risken att du ska smittas och att vi ska ta hand om dig som har smittats på ett säkert sätt.

Vi har sett till att vi som jobbar med vård och omsorg har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare eller medarbetare.

Vi förstår att det innebär en påfrestning för dig och dina anhöriga. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hoppas att vi snart kommer att kunna återgå till en mer normal vardag.

Så hanterar vi misstänkt eller konstaterad smitta på ett boende eller i hemtjänsten

Vi har rutiner som all personal följer om vi har en konstaterad smitta eller misstanke om smitta bland våra brukare. Vi hanterar alla brukare och personal med symtom på covid-19 på samma sätt som vi hanterar bekräftade fall av sjukdomen.  

Om en brukare uppvisar influensaliknande symtom som hosta, nästäppa, nysningar eller feber ska brukaren direkt isoleras på sitt rum. Den personal som sköter brukaren ska omedelbart vara extra noga med basala hygienrutiner och ta på skyddsutrustning som:

 • Plastförkläde
 • Skyddshandskar
 • Visir
 • Munskydd

Personalen kommer att kontakta ansvarig sjuksköterska, som tar kontakt med region Kalmar län. Därefter görs en bedömning av smittskyddsläkare om provtagning ska ske eller inte. 

Vi begränsar antal personer som går mellan olika brukare. Vid varje besök mellan brukare ska personalen noggrant tvätta händer och underarmar, alternativt använda handsprit, innan och efter besöket.

Skyddsutrustningen tas av och händerna desinficeras i följande ordning:

 1. Handskar
 2. Desinficera händerna
 3. Plastförkläder (tas av så att det hamnar ut och in)
 4. Desinficera händerna
 5. Visir (tas av bakifrån)
 6. Desinficera händerna
 7. Munskydd (tas av bakifrån)
 8. Desinficera händerna

Brukare som är sjuka i covid-19

Vi har gjort om korttidsboendet Annagården till ett evakueringsboende med eftervård. Där har vi totalt 10 platser för patienter med covid-19. Enheten fungerar som en korttidsenhet för brukare som är sjuka i covid-19 och inte klarar sig själva. Det handlar om brukare från våra boenden, hemtjänst eller sjukhuset som har ett särskilt vårdbehov.

Vårt särskilda boende Dalsvägen 23 i Gunnebo kommer under tiden fungera som korttidsboende. Personalen på evakueringsboendet har fått utbildning i hur den som är sjuk i covid-19 ska tas om hand. 

Om provtagning för covid-19

Det är läkare på Regionen Kalmar län som avgör när en brukare eller medarbetare ska testas för covid-19. Vi som kommun kan alltså inte bestämma när provtagning ska ske eller inte.

Brukare eller personal som exponerats för smittan men inte har symtom

Brukare

Brukare som varit i kontakt med personer som bekräftats med covid-19 men som inte själva har symtom bedöms inte vara smittsamma. Vi är extra observant på om brukaren visar symtom på övre luftvägsinfektion som till exempel hosta, snuva, andningsbesvär och eller feber. Vid symtom arbetar vi enligt rutinerna som du kan läsa om ovan. 

Smittfriförklaring

Vård- och omsorgspersonal med symtom, PCR-positiva eller ej provtagna

Minst 2 dygns feberfrihet och allmän förbättring samt minst 7 dagar sedan
symtomdebut. Kvarstående rethosta, nedsatt lukt- och smaksinne förekommer
men bedöms inte korrelera till smittsamhet.

Symtomfria personer

Bör generellt inte provtas. Om detta ändå sker bedöms de vara smittfria efter 7 dagar från provtillfället.

Personer i särskilt boende för äldre/korttidsvård

Äldre personer på institutionsboende bedöms smittfria efter minst 2 dygns feberfrihet och allmän förbättring samt minst 14 dagar från symtomdebut. För personer som vårdats på sjukhus och skrivs ut till denna typ av boende gäller också minst 2 dygns feberfrihet och allmän förbättring samt minst 14 dagar från symtomdebut innan personen kan bedömas som smittfri.

Sjukhusvårdade personer

 • Personer med lindriga symtom av covid-19 utan allmänpåverkan som vårdats av annan orsak:
  Minst 2 dygns feberfrihet och allmän förbättring samt minst 7 dagar efter symtomdebut.
  Om utskrivning till särskilt boende för äldre/korttidsvård, se ovan.

 • Personer med syrgasbehov och/eller allmänpåverkan som vårdats inneliggande men inte behövt IVA-vård:
  Minst 2 dygns feberfrihet med stabil klinisk förbättring och minst 14 dagar sedan symtomdebut.

 • Kritiskt sjuka personer med uttalad andningssvikt eller annan organsvikt som vårdats på IVA:
  Individuell bedömning men som tumregel minst 2 dygns feberfrihet och stabil klinisk förbättring samt minst 21 dagar efter symtomdebut.

Personer som är immunsupprimerade på grund av annan sjukdom eller behandling

Personer med till exempel hematologisk malignitet, känd immunbristsjukdom, benmärgstransplantation de senaste 24 månaderna, organtransplantation de senaste 6 månaderna eller läkemedelsbehandling som immunmodulerande biologiska läkemedel, cytostatika eller steroider i högdos under längre tid. Alltid individuell bedömning men minst 2 dygns feberfrihet med stabil klinisk förbättring och minst 14 dagar efter symtomdebut.

Basala hygienrutiner och skyddsutrustning

Basal hygien handlar om handhygien och hur vi använder arbetskläder, skyddshandskar och annan skyddsutrustning. Vi följer Socialstyrelsens rekommendationer för basala hygienrutiner för personal inom vård och omsorg.

Vi är extremt noga med att följa de basala hygienrutinerna och har under coronapandemin gjort extra insatser för att säkerställa att all personal vet hur de ska följa rutinerna.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendation om skyddsutrustning. Därför använder vi en speciell skyddsutrustning när vi riskerar att komma i kontakt med coronaviruset. Den innefattar visir, munskydd och förkläde. Skyddsutrustningen avlägsnas på ett noggrant sätt efter varje besök hos en brukare. 

Visir eller munskydd vid vårdnära arbete

I mitten av maj kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer om att använda visir eller munskydd när vi vårdar brukare. Detta för att minska risken att personal smittar brukare.

Visir eller munskydd ska användas vid allt vårdnära arbete. Det innebär att vi använder det när vi är mindre än en meter från brukaren. Det gäller alla brukare oavsett symtom. 

Vi inventerar och samordnar kontinuerligt vårt lager av skyddsutrustning.

Här kan du läsa en nyhet om tillgången för skyddsutrustning 2020-04-17

Här kan du läsa mer om basala hygienrutiner och hur vi använder arbetskläder, skyddshandskar och annan skyddsutrustning

Specialutbildning om covid-19 från Karolinska Institutet

Karolinska Institutet har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram korta e-utbildningar för personal inom sjukvården som möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19. Alla våra medarbetare inom vård och omsorg ska genomföra utbildningen.

Syftet med utbildningarna är att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning. 

Viktigt om sekretess

Observera att det råder strikt sekretess för sjukdomen covid-19 och kring våra medarbetares och brukares hälsa. Det betyder att vi inte får informera om ifall någon – medarbetare, brukare eller annan – i verksamheten har sjukdomen covid-19.

Det är upp till dig att avgöra om du vill berätta för dina anhöriga att du är smittad eller inte.

Detta gör socialförvaltningen i övrigt för att minska smittspridning

Här följer en sammanfattning av de åtgärder som socialförvaltningen har vidtagit med anledning av coronapandemin. Arbetet leds av socialförvaltningens krisledningsgrupp som regelbundet samverkar med Regionen.

 • Vi tar inte längre emot besök i våra i vård- och omsorgsboenden (äldreboenden och korttidsboenden) och bostäder för personer med funktionsvariationer (servicebostäder, gruppbostäder och boenden inom socialpsykiatrin). Här kan du läsa mer om besöksförbudet
 • Vi har stängt våra mötesplatser för seniorer. Här kan du läsa mer om vilka verksamheter som håller öppet och stängt
 • Vi har stängt våra dagliga verksamheter för personer med funktionsvariationer.
 • Inom äldreomsorgen, omsorgen för personer med funktionsvariationer samt hälso- och sjukvårdsverksamheten finns det alltid chefer i beredskap som ansvarar för att bemanningen fungerar.
 • Socialförvaltningen har tagit fram olika krishanteringsplaner, riktlinjer och rutiner för hantering av coronaviruset. Dessa uppdateras löpande.
 • Vi erbjuder äldre som bor hemma att handla nödvändiga varor som mat och medicin. Här kan du läsa mer om servicehjälpen.
 • Samtliga kurser och utbildningar för socialförvaltningens medarbetare har ställts in.

Det kan du som anhörig göra

 • Följ folkhälsomyndighetens rekommendationer! De är till för att skydda dig och våra äldre och minska smittspridningen i samhället.
 • Digitala möten minskar risken för smittspridning. Det är trevligt att kunna se varandra även om det inte går att träffas fysiskt. Har du en ipad, smartphone eller en dator är det möjligt att ha kontakt med anhöriga trots besöksförbud. Det finns många tillgängliga tjänster, till exempel Skype och FaceTime som gör det möjligt att "träffas" över telefonen. Läs mer om hur du kan hålla kontakten med dina anhöriga här

Har du frågor?

Tveka inte att höra av dig till oss om du undrar något. Du når vår växel på telefon 0490-25 40 00 varje vardag mellan klockan 7.30 till 16.00. 

Du kan även lämna synpunkter och klagomål till oss via länken nedan.

Länk till sida för synpunkter och klagomål för socialförvaltningens verksamheter

Sidan senast granskad den 27 maj 2020
Innehållsansvarig: Johan Jensen

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.