Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt kring frågor om upphandling

Västerviks kommun
Upphandlingsenheten
593 80 Västervik

Besöksadress: Spötorget 7

0490-25 40 81

Kontaktpersoner

Lars Thelin, upphandlingschef, 0490-25 40 26, lars.thelin@vastervik.se

Lars Johansson, upphandlingsadministratör,0490-25 40 81, lars.a.johansson@vastervik.se   

Oscar Forsberg, inköps- och upphandlingssamordnare, 0490-25 40 89, oscar.forsberg@vastervik.se

Du hittar mer information om oss som jobbar på inköpscentralen och våra respektive ansvarsområden här.

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Upphandlingsenhetens behandling av personuppgifter


Upphandlingsenheten behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom: (namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress). Syftet med en sådan behandling är bland annat för att kunna producera underlag till förfrågningsunderlag, kunna ta emot och svara på frågor under anbudstiden, se vilka som har lämnat anbud och vem som svarar på frågor gällande anbudet och företräder anbudslämnaren samt andra personuppgifter från anbudslämnaren som är nödvändiga för att kontrollera ställda krav i upphandlingen. 

För att utvärdera anbuden, göra en tilldelning och med vem som får avtalet så kan det förekomma personuppgifter som är nödvändiga för att slutföra avtalen. Vi får dina uppgifter från upphandlande myndigheter och anbudslämnare. Vi kan i vissa sammanhang inbjuda till olika utbildnings- och informationsträffar som innebär att vi har namnlistor med personuppgifter. I övrigt kan det förekomma anteckningar och arbetsmaterial som innehåller personuppgifter för att kunna utföra vårt dagliga arbete på Inköpscentralen.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter bygger på:

 • Allmänt intresse
 • Avtalsförhållande
 • Myndighetsutövning
 • Rättslig förpliktelse

Vi arbetar inom följande lagstiftning:

 • Lagen om offentlig upphandling (LOU)
 • Lagen om upphandling inom försörjnings-sektorerna (LUF)
 • Lagen om valfrihet (LOV) - upphandling inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård enligt LOV.
 • Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) - koncession innebär att leverantören får i uppdrag av den upphandlande myndigheten att utföra tjänster åt någon annan, som också är den som betalar leverantören.

Hur personuppgifter sparas

Dina uppgifter sparas enligt kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan. Hanteringen av upphandlingsdokument sker enligt följande:

 • Anbud, antagna som erhåller avtal - bevaras digitalt för alltid
 • Anbud, ej antagna - gallras efter 5 år
 • Annonser gällande upphandling - bevaras digitalt för alltid
 • Sammanställning anbud - bevaras digitalt och på papper för alltid
 • Avtal - bevaras digitalt och på papper för alltid
 • Förfrågningsunderlag - bevaras digitalt för alltid
 • Anbudsöppningsprotokoll - bevaras digitalt och på papper för alltid
 • Frågor och svar under anbudstiden - bevaras digitalt för alltid
 • Förlängning av avtal - bevaras digitalt och på papper för alltid
 • Lämplighets kontroll av leverantör med avtal - bevaras digitalt för alltid
 • Tilldelningsbeslut - bevaras digitalt och på papper för alltid
 • Upphandlingsprotokoll - bevaras digitalt och på papper för alltid
 • Uppföljning av avtal - bevaras digitalt för alltid
 • Överprövning - bevaras digitalt och på papper för alltid
 • Anteckningar och arbetsmaterial samt övrigt material gallras efter 5 år men kan bevaras längre beroende på avtalstidens längd.

De personuppgifter vi behandlar handläggs av handläggare på Upphandlingsenheten och kan delas med våra uppdragsgivare i kommunerna, regionala offentliga organisationer i Kalmar län och kommunala bolag. Uppgifterna hanteras i ett upphandlingssystem.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Om vi har för avsikt att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU som saknar adekvat skyddsnivå kommer vi att begära in samtycke från dig.

Kontakta personuppgiftsansvarig

Du har rätt att kontakta den personuppgiftsansvarige på kommunen om du vill ha ut information om de uppgifter som finns registrerade om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att behandlingen begränsas eller raderas. Du kan även begära att ta tillbaka ett tidigare lämnat samtycke. Detta gör du enklast genom att kontakta respektive personuppgiftsansvarig på kommun enligt uppgifterna nedan. Via kontaktuppgifterna kan du även nå kommunernas dataskyddsombud.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen

Sidan senast granskad den 25 september 2020
Innehållsansvarig: Yvonne Gustavsson

Kontakt kring frågor om upphandling

Västerviks kommun
Upphandlingsenheten
593 80 Västervik

Besöksadress: Spötorget 7

0490-25 40 81

Kontaktpersoner

Lars Thelin, upphandlingschef, 0490-25 40 26, lars.thelin@vastervik.se

Lars Johansson, upphandlingsadministratör,0490-25 40 81, lars.a.johansson@vastervik.se   

Oscar Forsberg, inköps- och upphandlingssamordnare, 0490-25 40 89, oscar.forsberg@vastervik.se

Du hittar mer information om oss som jobbar på inköpscentralen och våra respektive ansvarsområden här.

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.