Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande och inbjudan: Nu startar årets inventeringsetapp av kulturmiljöprogrammet

2020-05-05

Nu är det dags för årets etapp av inventeringen för Västerviks kommuns kulturmiljöprogram, ett arbete som i år sker i byarna runt Blackstad, Hallingeberg, Odensvi och Törnsfall. Kontakta Kalmar läns museums kontaktperson för att kunna vara med och bevaka arbetet.

Västerviks kommun tar sedan fem år tillbaka fram ett nytt kulturmiljöprogram för hela kommunen. Arbetet utförs i samarbete mellan samhällsbyggnadsenheten, miljö- och byggnadskontoret och kulturenheten. Arbetet med kulturmiljöprogrammet finansieras av Västerviks kommun och Länsstyrelsen i Kalmar län och inventeringarna genomförs av Kalmar läns museum.

- Syftet med projektet är att uppdatera och komplettera det kulturminnesvårdsprogram för Västerviks kommun som fastställdes 1986. Kulturmiljöprogrammet ska peka ut ett antal kulturhistoriskt värdefulla miljöer i kommunen samt fungera som underlag för kommunen i olika beslut om exempelvis planläggning eller bygglovgivning, säger Västerviks kommuns planarkitekt Fanny Hansson, som fortsätter:
- Ytterst syftar projektet till att kommunens kulturhistoriskt värdefulla miljöer ska tillvaratas och förvaltas bättre.

Kulturmiljöprogrammet är ett grundläggande kunskapsunderlag och målgruppen utgörs av en bred allmänhet. Det färdiga kulturmiljöprogrammet ska finnas tillgängligt via kommunens hemsida. Där ska information om de olika kulturmiljöerna läggas ut så att de som vill exempelvis kan läsa mer om miljöerna och besöka dem, eller se om kulturvärdena berör deras egen fastighet på något sätt.

- Arbetet med kulturmiljöprogrammet sker i etapper och har pågått sedan 2015. I år genomförs den sista inventeringsetappen där bland annat kulturmiljöer i byarna kring Blackstad, Hallingeberg, Odensvi och Törnsfall ingår. Kalmar läns museum kommer att genomföra inventeringen av kulturmiljöerna med start på onsdag den 6 maj och fram till midsommar, säger Fanny Hansson avslutande.

Massmedia inbjuds att följa med och bevaka inventeringen och är välkomna att kontakta Kalmar läns museum för mer information.

För mer information, kontakta gärna

Magdalena Jonsson

Antikvarie, Kalmar läns museum
Telefon: 0480-45 13 13, 070-672 94 04
Mejl: magdalena.jonsson@kalmarlansmuseum.se

Fanny Hansson

Planarkitekt, Västerviks kommun
Telefon: 0490-25 40 84
Mejl: fanny.hansson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 5 maj 2020