Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Nyttan av frihuggningen runt urgamla ekar vid Tändsticksberget i Västervik

2020-09-09

Under flera år har naturintresserade privatpersoner ägnat sin fritid åt att inventera naturvärden på och omkring Tändsticksberget i Västervik. Det har lett till en ökad kunskapsnivå om områdets naturvärden och förekommande arter. Resultatet av det här arbetet har dels resulterat i att kommunen inlett en utredning om att bilda ett naturreservat i området men också en insikt om att de höga naturvärdena i området redan idag är akut hotade av en sedan länge pågående igenväxning.

I området har ett stort antal rödlistade arter hittats, deras gemensamma nämnare är att de är helt beroende av gamla ekar och tallar för sin överlevnad. De gamla träden i sin tur är beroende av livsrum och ljus för att kunna överleva. Särskilt de urgamla ekarna dör om unga träd växer upp genom deras kronor och konkurrerar om ljus, vatten och rotutrymme. Liknande räddningsprojekt genomfördes i Stuverum och på Lögarbergen för fem år sedan.

- Länsstyrelsen och kommunen har i samarbete tagit fram ett räddningsprojekt för de gamla träden i området. Det innebär huvudsakligen att uppväxande, unga träd och sly kommer att tas bort för att skapa just det här livsrummet för de gamla träden. Det handlar om att skapa ljusbrunnar runt de gamla ekarna och i några fall tallarna, säger Lars Kåremyr, miljöchef på Västerviks kommun, som fortsätter:
- Länsstyrelsen, som har lång erfarenhet av frihuggning av gamla ekar, har bedömt att igenväxningen har gått så långt här att vi inte kan invänta ett beslut om ett eventuellt naturreservat utan åtgärderna måste sättas in nu för att vi ska kunna rädda träden.

Inför arbetet har ett gediget informationsarbete genomförts, länsstyrelsen och kommunen har tillsammans hållit informationsmöten, vandringar i området och särskilt intresserade har också deltagit när länsstyrelsens personal stämplat de träd som ska tas bort.

- Nu har avverkningen startat i september precis som vi tidigare har aviserat och då har det framkommit en oro hos några få personer om att det här arbetet riskerar att skada de naturvärden som finns i området. Både Länsstyrelsen och vi på kommunen vill gemensamt trycka på att arbetet är absolut nödvändigt för att naturvärdena ska kunna finnas kvar och leva vidare, säger Lars Kåremyr avslutande.