Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2021-06-23: Markanvisningstävling för kvarteret Mullskopan 3 i Västervik avgjord, vinnande bidraget Trekvarts gestaltning skapar stora mervärden

2021-06-23

Under kommunstyrelsens sammanträde 22 juni beslutades att utse tävlingsbidraget Trekvart från konstellationen Shinelle, Arkemi och Loft till vinnare i markanvisningstävlingen för att bygga nya bostäder på tomten Mullskopan 3 i Västervik. Här kan du läsa mer om markanvisningstävlingen och om det vinnande bidraget, samt om övriga tävlande bidrag.

Vi är väldigt glada över det intresse som funnits för tävlingen, det är sex bidrag med mycket hög kvalitet och det vinnande bidraget har valt en gestaltning som gav en hel del mervärde, säger Västerviks kommuns samhällsbyggnadschef Daniel Niklasson.

I markanvisningstävlingen som pågått under våren 15 januari till 18 april 2021 stod det så här i tävlingsförutsättningarna:

Syftet med markanvisningstävlingen är att den ska resultera i ett förslag som genom form och funktion bidrar till att skapa en träbyggnad som visar vägen in i 2020-talet samt adderar en ny årsring till området. Trä är ett förnyelsebart material som i byggnader kan vara en CO2-sänka och en komponent i byggandet av ett hållbart samhälle. En byggnation i trä tilltalar många människor och bidrar till en hållbar stadsutveckling. Huvudsyftet med markanvisningstävlingen är att stimulera byggnation av trähus där en betydande del ska vara av trä. 

Mer specifikt angavs de här tävlingskriterierna

Arkitektur

 • Ett framstående formspråk förespråkas där en tydlig årsring är eftersträvansvärd.
 • Den nya bebyggelsen ska tillföra en egen karaktär och komplettera stadsbilden mot staden.
 • Trähusbyggnad. En träbyggnad ska bestå till betydande delar av trä. Det kan vara i fasad eller interiört.
 • I en träbyggnad exponeras trä för att kommunicera byggnadsmaterialet till byggnadens brukare.
 • I en träbyggnad kan trä kombineras med andra material, så kallade hybridkonstruktioner.

Bostadens kvalitet

 • Blandning av lägenhetsstorlekar.
 • Gestalta innovativa och gröna lösningar.

Dagvatten och teknisk försörjning

 • Dagvatten ska hanteras lokalt.
 • Innovativa lösningar för att nyttja solenergi eller andra förnyelsebara energikällor är önskvärt.

Parkering

 • Parkeringsbehovet ska lösas inom fastigheten.
 • Parkeringsstrategi för Västerviks kommun ska följas.

Utsett till vinnande bidrag blev bidraget Trekvart, inskickat av konstellationen Shinelle, Arkemi och Loft.

Trekvart - Shinelle/Arkemi/Loft, del 1 (pdf 8 MB)

Samhällsbyggnadsenheten gav till kommunstyrelsen den här motiveringen av valet av vinnande bidrag:

Vid tävlingsavslut hade det inkommit ett antal högkvalitativa förslag. Efter utvärdering har samhällsbyggnadsenheten kommit fram till ett förslag som når de uppställda kraven som efterfrågades, samt även i övrigt tillför vad som efterfrågats på ett extra ordinärt sätt. 

I utvärderingen har stor vikt lagts på:

 • Att kommande byggnation ska ha en tilltalande arkitektur med ett formspråk där en tydlig årsring skapas.
 • Att den nya bebyggelsen ska tillföra en egen karaktär och komplettera stadsbilden mot staden.
 • Att byggnaden även ska ha innovativa och gröna lösningar, som i den föreslagna byggnationen verkligen kommer till sin rätt.


Därutöver har man även vägt in bostadens kvaliteter och blandning av lägenhetsstorlekar. Därtill har en granskning skett av bolaget som står bakom det utsedda förlaget. Det har skett genom sakkunnig expertis. Därutöver har även kontakt tagits med annan kommun där bolaget verkat inom.

Samhällsbyggnadsenheten kan konstatera att kommunen genom markanvisningstävling getts möjlighet att tillföra något nytt till stadsbilden genom den föreslagna byggnationen.

Kommunstyrelsen gav vid sammanträdet 22 juni 2021 samhällsbyggnadsenheten uppdrag att skriva markanvisningsavtal med den utsedda vinnaren, enligt kravställningen och tävlingsbidraget och gav även kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör uppdrag att godkänna markanvisningsavtalet.

Sidan senast granskad den 23 juni 2021