Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande 2022-06-17: Lösning nära för ersättningsrestaurang vid restaurangbåten Simson

2022-06-17

Restaurang Simson har belagts med användningsförbud och kommer inte att användas mer som restaurang vid Strömsholmen. Delar av bryggkonstruktionen på piren vid båten kommer att rivas under kommande veckor, men en ersättningsrestaurang kan uppstå utomhus på markytan nära piren vid Strömsholmen redan sommaren 2022.

Arrendet för restaurangbåten Simson vid Strömsholmen i centrala Västervik har löpt ut utan förlängning under 2021. Skälet till att kommunen inte har förlängt arrendeavtalet har med strukturella hållfastheten för den stenpir som båten är förankrad i och ett pågående detaljplanearbete för hela den omgivande stadsmiljön. Under arbetets gång har också det tillfälliga bygglovet för det anslutande serveringsdäcket som sitter fast på piren gått ut. Som en följd av de här bristerna har även miljö- och byggnadsnämnden beslutat om användningsförbud för båten.

Parallellt med den här utvecklingen har kommunens samhällsbyggnadsenhet fört intensiva diskussioner med företagaren bakom restaurangbåten, Jesper Björkman, kommunens miljö- och byggnadskontor och VA-huvudmannen Västervik Miljö & Energi AB för att kunna erbjuda någon form av ersättningsplats för hans verksamhet. Medan man inte har kunnat finna en plats för att lägga till båten har en annan möjlig lösning dykt upp:

Vi har meddelat att vi inte bedömer att vi kan lösa fortsatt restaurangverksamhet vid Simsonpiren. Vi har dock erbjudit restaurangägaren att hyra ”torget” i anslutning till pirens landfäste, säger Daniel Niklasson, samhällsbyggnadschef på Västerviks kommun. Han fortsätter:
Förutsättningen är att alla erforderliga tillstånd kan lösas samt att en vettig toalettlösning kan iordningställas. Vi har jobbat för fullt tillsammans med den här företagaren under de senaste veckorna för att hitta en lösning och vi är hoppfulla att han, under vissa förutsättningar, ska kunna ha verksamhet på torget sommaren 2022.

Nedmonteringen av serveringsdäcket på piren påbörjas under kommande vecka och vår avsikt är att även själva båten behöver flyttas från piren efter sommaren, eftersom båtens horisontella last på pirens sidor skapar en mer eller mindre akut rasrisk och därmed en säkerhetsrisk som vi måste agera på före eventuella stormar under vinterhalvåret, säger Rickard Ljunggren, mark- och exploateringsingenjör på samhällsbyggnadsenheten på Västerviks kommun.

Rickard Ljunggren berättar vidare om planerna för platsen lite mer långsiktigt:
Vi kommer att börja visa och ha samråd kring det nya förslaget till detaljplan för det kringliggande området från Strömsholmen ända till Fiskartorget i centrala Västervik efter semestern, men jag kan redan nu avslöja att vi tänker oss att föreslå att arrangera en markansvisningstävling för flytande verksamhet vid en ny pir och vågbrytare på Strömsholmen, säger Rickard Ljunggren. Han avslutar:
Ramarna för vad man kommer att kunna ha i området vid Strömsholmen sätts i den nya detaljplanen. Volymer och gestaltning ska passa in på ett hänsynsfullt sätt i stadsbilden. Nuvarande restaurangägare har möjlighet att delta i markanvisningstävlingen på samma villkor som andra intressenter.

Sidan senast granskad den 17 juni 2022