Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pressmeddelande: Resultat från Skolinspektionens regelbundna inspektion av kommunens skolor, förskolor och fritidshem klara

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

2014-04-01

Resultat från Skolinspektionens regelbundna inspektion av kommunens skolor, förskolor och fritidshem klara

Skolinspektionen har nu avslutat sin regelbundna inspektion av skolor, förskolor och fritidshem i Västerviks kommun. Inspektionen genomfördes under andra halvan av 2013 och början av 2014. Nu har myndigheten kommit med sin rapport. Den pekar på att flera skolor som inspekterats inte hade några brister alls, vilket är ovanligt. Skolinspektionen har också positiva omdömen om förskolor och fritidshem, vuxenutbildning och barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet i stort. De utvecklingsområden som framför allt lyfts fram är arbetet med likabehandlingsplaner på skolor och fritidshem, barngruppernas storlek och lokalernas utformning i förskolor och fritidshem, samt arbetet med att erbjuda modersmålsundervisning till alla barn och elever. Skolinspektionen menar också att skolresultat måste samlas in och sammanställas för elever i lägre årskurser än man idag gör, det vill säga årskurs sex.

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Både kommunala och fristående verksamheter omfattas av tillsynen och nu är granskningen av den kommunala verksamheten genomförd.

Under sommaren och tidig höst 2013 samlade Västerviks kommun in de underlag som Skolinspektionen önskade inför sin regelbundna tillsyn. Mellan oktober och januari besökte sedan inspektionen alla skolor i Västervik kommun. Cirka en tredjedel av skolorna fick så kallad basinspektion och två tredjedelar fick breddad inspektion. En basinspektion innebär att man gör ett kortare besök där man träffar rektor samt tar del av viss dokumentation. I en breddad granskning träffar inspektionen både rektor, elever och övrig personal, samt tar del av ett större dokumentationsunderlag.

Förskolor och fritidshem granskas inte enskilt utan sammantaget. Här har Skolinspektionen tagit del av dokumentation samt intervjuat förskolechefer/rektorer, pedagoger, föräldrar och personer på barn- och utbildningskontoret för att skapa sig en bild av kommunens verksamhet.

Sammantaget kan man säga att Skolinspektionen lyfter ett flertal saker som myndigheten upplever som positiva med utbildningsväsendet i Västervik kommun.
- Glädjande nog var det flera av våra skolor som hade en breddad inspektion som Skolinspektionen inte hittade några brister hos, vilket är ovanligt, säger Ewa Myhrén, utvecklingsledare för grundskolan i Västerviks kommun och fortsätter.
- Skolinspektionens huvudsyfte är att leta efter brister för att skapa en likvärdig skola i Sverige och vi har under tiden inspektionen pågått startat utvecklingsarbetet med de områden vi sett behöver utvecklas.

Skolinspektionen menar att förskolorna i Västerviks kommun ”bedriver i huvudsak en verksamhet som inriktas mot de nationella målen. Enheterna och kommunen har olika verktyg för att säkerställa detta. Både på huvudmannanivå och på enhetsnivå finns arbetssätt som ger en god bild av verksamheten och som utgör en grund för utvecklingsarbetet. Detta resulterar generellt i att verksamheten genomförs med god kvalitet där barnen får tillgång till en verksamhet där omsorg, lärande och utveckling bildar en helhet”.

Tillsynen av kommunens skolor visar att ”verksamheten inom många områden fungerar väl och att den i huvudsak bedrivs enligt författningarnas krav”, menar Skolinspektionen. Myndigheten ser att ”det finns goda förutsättningar för ett utvecklande arbete. Rektorer och förskolechefer träffas i olika forum för att diskutera verksamheten. Det finns en utvecklingsavdelning och en central stödenhet som träffar chefer och ledningsgrupper och som bidrar till ett utvecklande arbete. Verksamhetsbesök görs av förvaltningspersonal och nämnden har ett system med kontaktpolitiker som innebär att nämndledamöter gör besök i skolor och förskolor”.

När det gäller fritidshem visar tillsynen att ”verksamheten på fritidshemmen i Västervik till stora delar utgår från barnens intressen. Eleverna har också möjlighet till inflytande över verksamhetens innehåll och utformning”. Utvecklingsområden är samverkan mellan skola, fritidshem så att lärande och omsorg bildar en helhet, liksom en tydligare koppling mellan nationella mål och resultat.
- Detta är områden som finns med i 2014 års planerade utvecklingsarbete, säger barn- och utbildningschef Kalle Söderberg.

Skolinspektionens helhetsbedömning är att ”vuxenutbildningen i Västerviks kommun har ett tydligt fokus på individens behov och förutsättningar”, samt att ”verksamheten bedriver ett kontinuerligt utvecklingsarbete där bland annat enkäter och kunskapsresultat ligger till grund för analyser i syfte att identifiera förbättringsåtgärder”. Man skriver även ”verksamheten präglas av trygghet och studiero”. Måluppfyllelsen för vissa gymnasiala kurser på vuxenutbildningen pekas ut som ett förbättringsområde.

Sammantaget ser Västervik kommun positivt på resultatet från granskningen.
- Områden som Skolinspektionen lyfter som utvecklingsområden är arbetet med likabehandlingsplanerna på våra enheter samt inrapportering av kränkningar på våra skolor och fritidshem, ett område som redan är uppmärksammat och där en rutin för inrapportering skapats under tidig vår. Arbetet med likabehandlingsplanerna är också i full gång på våra skolor och kommer att följas upp av oss på barn- och utbildningskontoret, säger Kalle Söderberg, barn- och utbildningschef på Västerviks kommun.

Inspektionen visar också att kommunen behöver se över barngruppernas storlek och lokalernas beskaffenhet på förskolor och fritidshem.
- I denna fråga pågår en utvärdering som genomförs av barn- och utbildningskontoret och som kommer att presenteras inom kort, säger Kalle Söderberg.

Ytterligare områden som Skolinspektionen pekar på är arbetet med att erbjuda modersmål till alla barn och elever.
- Även detta är ett arbete som också är påbörjat i våra verksamheter, säger Kalle Söderberg.

Skolinspektionen menar att kommunen har bra system för att samla in och sammanställa elevernas resultat från årskurs sex och genom skolsystemet, man ser dock att systemet inte innefattar de yngre eleverna. Därför kommer kommunen från och med våren 2014 kommer att samla in och analysera även dessa. Det systematiska kvalitetsarbetet behöver användas mer aktivt i prioriteringen av utvecklingsområden, menar Skolinspektionen, vilket nu också har påbörjats.

- Vi kommer nu att använda de resultat granskningen gett till att ytterligare utveckla och förbättra verksamheten för alla barn och elevers rätt till en likvärdig förskola och skola. Vi ser fram emot det arbetet, säger Kalle Söderberg, barn- och utbildningschef på Västerviks kommun avslutande.

För mer information, vänligen kontakta:

Ewa Myhrén,
utvecklingsledare för grundskolan, barn- och utbildningsförvaltningen, Västerviks kommun ewa.myhren@vastervik.se
0490-25 46 26

Kalle Söderberg,
förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen, Västerviks kommun, kalle.soderberg@vastervik.se
0490-25 42 07

Bakgrund om skolinspektionen:

Målet med Skolinspektionens arbete är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Skolinspektionen har ett bristfokus i sitt arbete, vilket innebär att man påtalar det som brister och det som fungerar bra kommenteras inte.

För mer information, läs gärna på Skolinspektionens hemsida.

Skolinspektionens pressmeddelande om granskningen av skolor, förskolor och fritidshem i Västerviks kommun: "Kunskapsresultaten behöver förbättras i Västerviks kommun".

Kontakt kring frågor om webb, press och extern kommunikation

Kontakta kommunikatörerna

Johan Jensen, strategisk kommunikatör
0490-25 40 37
johan.jensen@vastervik.se

Fredrik Blom, kommunikatör
Press
0490-25 40 19, 0702-19 50 92
fredrik.blom@vastervik.se

Phia Bergdahl, kommunikatör
Grafisk profil, webb
0490-25 40 18
phia.bergdahl@vastervik.se

Sara Nordling, kommunikatör
Sociala medier, webb, intranät
0490-25 45 23
sara.nordling@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.