Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

Pressmeddelande: Barn- och utbildning har tagit emot en kostnadsutredning om vad som krävs för att nå den så kallade strukturkostnaden för kommunens grundskolor och förskolor

2020-03-05

Under 2019 beslutade kommunfullmäktige som en del av kommunens budget att barn- och utbildningsförvaltningen ska utreda vilka åtgärder som krävs för att Västerviks kommuns hela barn- och utbildningsverksamhet med förskolor och grundskolor ska ligga på den jämförbara kostnadsnivån som kallas strukturkostnaden. Nu har revisionsfirman PWC gått igenom förvaltningens kostnader och levererat en kostnadsutredning som beskriver hur kommunen skulle kunna komma ner i önskad kostnadsnivå. Kostnadsutredningen kommer att redovisas för barn- och utbildningsnämnden redan nästa vecka.

- Detta blir ett viktigt material för att våra politiker ska kunna se vad i mer detalj som gör att vår kommuns strukturkostnad är högre, säger Magnus Bengtsson, barn- och utbildningschef på Västerviks kommun

Västerviks kommun, precis som övriga kommuner i Sverige, jämför organisationens kostnader med hjälp av olika typer av nyckeltal som framför allt räknas fram av kommunernas samarbetsorganisation SKR, Sveriges kommuner och regioner. Nyckeltalen är i många fall beräknade både utifrån kommunens befolkningsstruktur och från hur kommunens geografiska utbredning ser ut.

Inom skolverksamheterna jämförs kommunernas kostnader med en så kallad strukturkostnad som tar hänsyn till hur många invånare i olika åldrar som bor i olika bostadsområden och både i och runt olika tätorter, hur långa avstånd som är inom och mellan olika tätorter och hur stora eller små skolenheter som finns. I dessa jämförelser har Västerviks kommuns skolor och förskolor under många år legat över strukturkostnaden, under 2018 med cirka 50 miljoner kronor. 
Västerviks kommuns politiker har ställt sig frågan vilka åtgärder som skulle krävas för att få ner strukturkostnaden till den kostnadsnivå som SKR anger och uppdraget att räkna på varför det ser ut som det gör och vad som skulle kunna göras för att få ner kostnaden har gått till revisionsfirman PWC.

Nu har alltså PWC:s kostnadsutredning gjorts klar och kommunens barn- och utbildningsförvaltning kommer att bjuda in PWC för att de ska kunna redovisa utredningen hos barn-och utbildningsnämnden på nästa sammanträde 10 mars och minst en representant för PWC kommer att delta via länk.

- PWC:s kostnadsberäkning anger att vår kommun har för många små skolenheter både i de större tätorterna och på landsbygden och PWC föreslår att vi radikalt behöver ändra strukturen på kommunens skolor och förskolor för att kunna nå ner till önskad strukturkostnad. Nu måste vi ta ställning till hur vi ska gå vidare med den här informationen, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Marcus Fridlund (S).

Politikerna kommer nu att avgöra hur man går vidare med materialet.

- Det här kan vara en del av ett bra underlag för att sätta fokus på höjd kvalité och bättre resursutnyttjande samt få en långsiktig och hållbar syn på hur vi ska utveckla våra skolor i framtiden, men framförallt säkerställa att våra barn och ungdomar får bästa förutsättningar att lyckas, säger Elin Sjölander Landerdahl (M), andre vice ordförande.

Faktaruta struktur- och referenskostnad

Strukturkostnaden är den teoretiskt beräknade kostnaden för en kommun och den används i statens kostnadsutjämning. Kostnadsutjämningen är till för att utjämna strukturella behovs och kostnadsskillnader. Den utjämnar däremot inte för skillnader i ambitionsnivå, effektivitet eller avgifter. Den kan också sägas vara den genomsnittliga kostnaden som kommunen skulle ha om verksamheten bedrevs på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och där hänsyn tagits till de strukturella faktorerna.

Strukturella faktorer är exempelvis åldersstruktur, medborgarnas sociala bakgrund, geografisk struktur, med mera. Skillnaden mellan strukturkostnaden, tidigare kallad referenskostnaden, och Västerviks kommuns redovisade kostnad i kronor per invånare går att läsa i kommunernas och regionernas jämförelsedatabas Kolada på internet.

 

 

Sidan senast granskad den 5 mars 2020