Arbetet med Vision 2030 - Västerviks kommun
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Arbetet med Vision 2030

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Bakgrund till visionsarbetet

Beslut fattades i kommunfullmäktige att ta fram en ny vision som ska sträcka sig fram till år 2030 för Västerviks kommun.

En organisation skapades för att arbeta med frågan. Grupper som varit involverade i arbetet är:

 • En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från samtliga förvaltningar och kommunala bolag.
 • En styrgrupp bestående av ledamöter i kommunstyrelsen.
 • En visionsgrupp som består av ledamöter från kommunfullmäktige och
 • En breddgrupp som består av representanter från kommunen, politiken, företagare och föreningar.

Omvärldsanalys gjord av Kairos Future

Visionen skulle ta sin utgångspunkt i en omvärldsanalys. För att hjälpa oss med detta arbete anlitades företaget Kairos Future. Startskottet för framtagandet av omvärldsanalysen skedde den 3 december 2015, då breddgruppen träffades på Stadshotellet. Det som visionsgruppen, tillsammans med Kairos Future, arbetade fram vid detta tillfälle var att identifiera vilka trender som finns/kommer att finnas i vår omvärld – och som påverkar oss i Västerviks kommun. Tio stycken trender identifierades.

Nästa steg i processen att göra en omvärldsanalys var att träffas i breddgruppen igen. Detta skedde i februari 2016. Syftet med den träffen var att utifrån de tio trender som finns, omvandla dem till sju stycken utmaningar som Västerviks kommun står inför. I samband med detta har också Kairos Future tagit fram analyser som handlar om flyttmönster, pendlingsmönster och resultat i kommunen. Sammantaget har detta arbete lett fram till den slutrapport som Kairos Future har presenterat, länk bland relaterade dokument.

Framtagandet av förslag till frågeställningar

Efter det att omvärldsanalysen var genomförd påbörjades nästa led i arbetet med att ta fram en vision för Västerviks kommun 2030. Visionen ska bygga på omvärldsanalysen som tar upp vilka trender som finns runt om oss i omvärlden – men som påverkar oss. Vad innebär dessa trender för Västerviks kommun – det vill säga vilka utmaningar står vi inför? Här är det inte endast trenderna som varit intressanta, utan även hur det faktiskt ser ut i kommunen med flytt- och pendlingsmönster och våra uppkopplingar till andra tillväxtregioner.

Vilka målbilder bör vi då har i kommunen för att möta upp dessa utmaningar? Det var nästa led i arbetsprocessen. Här arbetade främst visions- och arbetsgruppen under perioden mars – maj för att ta fram sju stycken målbilder som handlade om att möta upp våra blivande och kommande utmaningar.

I arbetet har tjänstemän från samtliga förvaltningar och bolag deltagit, politisk representation från både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, samt inbjudna deltagare från näringslivet och föreningslivet. 

Dialog med medborgare

Nu har processen kommit så långt att vi vill låta alla medborgare ge sina synpunkter och förslag kopplat till vision 2030. Under hösten 2016 kommer ett antal medborgardialoger att genomföras runt om i kommunen, samt på våra skolor. Inbjudan har redan gått ut till de som blev särskilt inbjudna i februari, och visionsgruppen vill nu bjuda in samtliga medborgare i kommunen till dessa dialoger.

Dialogerna kommer att genomföras vid fem tillfällen, samtliga kl 18.30 på kvällen:

 • Västerviks kommunhus 5 oktober. 
 • Gamleby, Åby Herrgård 13 oktober. 
 • Ankarsrum skola 17 oktober. 
 • Loftahammar bygdegård 26 oktober.
 • Västerviks kommunhus 1 november.

Om man inte har möjlighet att delta vid något av dessa tillfällen, så har man möjlighet att ge uttryck för sina tankar på denna webbsida.

Syftet med medborgardialogerna är att man som medborgare dels ska få vara med och påverka utformningen av kommunens vision, men även få möjlighet att ge konkreta förslag på vad som kan göras för att nå de mål som presenteras.

Målsättningen är att visionen sedan ska beslutas i kommunfullmäktige i december månad.

Frågeställningarna som det förts dialog om

"Västervik – den attraktiva och hållbara kommunen där engagemang och kompetens är i centrum"

Förslaget innehåller sju huvudområden som tillsammans föreslås ska utgöra visionsdokumentet:

 1. Avstånd och restider.
 2. Visar vägen mot hållbar miljöutveckling.
 3. En attraktiv och självförsörjande kommun.
 4. Alla är delaktiga.
 5. Utbildning och boende.
 6. Besöksnäringen.
 7. Tryggad välfärd..

Förslagen har bearbetats i omgångar av politiker och tjänstemän och en slutlig version presenterades för kommunfullmäktige för beslut i juni 2017. De områdespunkter som innefattar visionen har också sammanfattats med en samlad mening "Livskvalitet varje dag". Denna mening genomsyrar allt vi gör och det vi vill uppnå.

Visionen kommer att kommuniceras under hösten 2017 på olika sätt och göras känd både inom kommunorganisationen och för kommuninvånarna.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit med och bidragit i detta arbete!

Sidan senast granskad den 9 augusti 2016
Innehållsansvarig: Phia Bergdahl

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)