Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunala policys, planer och program

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Författningssamling

Här hittar du många av de styrdokument som Västerviks kommun har.

Styrdokument kommunfullmäktige, nämnder och utskott

Annonsering kommunfullmäktiges sammanträden (pdf 6 KB)

Arbetsordning för kommunfullmäktige (pdf 28 KB)

Arbetsordning för rådet för funktionshinderfrågor (RFH) (pdf 251 KB)

Arbetsordning kommunala pensionärsrådet (KPR) (pdf 95 KB)

Arkivreglemente (pdf 254 kB)

Delegation från kommunstyrelsen (pdf 40 KB)

Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen (pdf 310 kB

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden (23 kB)

Reglemente för den samordnade revisionen (pdf 13 KB)

Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst (pdf 42 kB)

Reglemente för intern kontroll för Västerviks kommun (pdf 81 KB)

Reglemente för kommunstyrelsen (39 kB)

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden (pdf 21 KB)

Reglemente för socialnämnden (pdf 18 KB)

Reglemente för valnämnden (pdf 13 kB)

Reglemente för överförmyndaren (pdf 13 KB)

Planberedningens arbetsformer (pdf 13 KB)

Regler för allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges sammanträden (pdf 12 KB)

Vision 2030 (pdf 211 kB)

 

Styrdokument de kommunala bolagen 

Bolagsordning för Smålandshamnar AB (pdf 134 kB)

Bolagsordning för TjustFastigheter AB (pdf 10 KB)

Bolagsordning för Västervik Biogas AB (pdf 21 KB)

Bolagsordning för Västervik Miljö & Energi AB (pdf 17 KB)

Bolagsordning för Västervik Resort AB (pdf 15 KB)

Bolagsordning för Västerviks Bostads AB (pdf 55 KB)

Bolagsordning för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB (pdf 10 KB)

Bolagsordning för Västerviks Kraft Elnät AB (pdf 10 KB)

Ägardirektiv 2017 TjustFastigheter AB (pdf 152 kB)

Ägardirektiv 2018 för TjustFastigheter AB (pdf 150 kB)

Ägardirektiv 2017 för Västervik Biogas AB (pdf 126 kB)

Ägardirektiv 2018 för Västervik Biogas AB (pdf 93 kB)

Ägardirektiv 2017 för Västervik Miljö & Energi AB (pdf 196 kB)

Ägardirektiv 2018 för Västervik Miljö & Energi AB (pdf 236 kB)

Ägardirektiv 2017 för Västervik Resort AB (pdf 141 kB)

Ägardirektiv 2018 för Västervik Resort AB (pdf 142 kB)

Ägardirektiv 2017 för Västerviks Bostads AB (pdf 154 kB)

Ägardirektiv 2018 för Västerviks Bostads AB (pdf 156 kB)

Ägardirektiv 2017 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB (pdf 122 kB)

Ägardirektiv 2018 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB (pdf 122 kB)

Ägardirektiv 2017 för Västerviks Kraft Elnät AB (pdf 151 kB)

Ägardirektiv 2018 för Västerviks Kraft Elnät AB (pdf 183 kB)

Ägardirektiv för Smålandshamnar AB (pdf 157 kB)

Ägarpolicy för hel- och delägda bolag (pdf 38 kB)

 

Taxor och avgifter

Avgifter för hemsjukvård (pdf 300 kB)

Avgifter och normer för förmedling obebyggda och gruppbebyggda tomter (pdf 12 KB)

Brandskyddskontrolltaxa (pdf 14 KB)

Dispensavgifter för tunga, långa, breda och höga transporter (pdf 16 kB)

Felparkeringsavgifter (pdf 8 KB)

Parkeringsavgifter (pdf 14 KB)

Plankostnadsprincip samt taxa för planavgift (pdf 16 KB)

Reglemente och taxa för begravningsplats för mindre djur (pdf 12 KB)

Renhållningstaxa from 1 januari 2018 (248 kB)

Sotningstaxa (pdf 15 KB)

Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2018 (pdf 22 kB)

Taxa för kommunens kart- och mätningstekniska verksamhet (pdf 39 KB)

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (pdf 396 kB)

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet (pdf 74 KB)

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (pdf 15 KB)

Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (sfs 1988-220) (pdf 15 KB)

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (pdf 986 KB)

Taxa för tillsyn enligt lag (SFS 2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa i Västerviks kommun (pdf 19 kB)

Taxa för tillsyn inom tobakslagen, alkohollagen och vissa receptfria läkemedel (pdf 47 KB)

Taxa för upplåtelse av allmän platsmark (pdf 171 KB)

Taxor för kultur- och fritidsverksamhet (pdf 292 KB)

Taxor räddningstjänst och samhällsskydd (pdf 173 KB)

VA-taxa 2017 (pdf 129 KB)

VA-taxa 2018 (pdf 169 kB)

 

Säkerhet, folkhälsa och samhällsskydd

Folkhälsoplan för Västerviks kommun 2012-2015 (pdf 27 KB)

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism och terrorism (pdf 722 kB)

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet i Västerviks kommun 2015-2018 (5,8 Mb)

Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern (pdf 276 KB)

Ledningsplan för extraordinära händelser (pdf 744 KB)

Plan vid hot och våld riktat mot förtroendevalda i samband med offentliga sammanträden (pdf 128 KB)

Risk- och sårbarhetsanalys 2015 (pdf 502 KB)

Riktlinjer för brandlarm i Västerviks kommun (pdf 50 KB)

Säkerhetspolicy och riktlinjer för säkerhetsarbetet för Västerviks kommunkoncern (pdf 85 KB)

Sotningsfrister i Västerviks kommun (pdf 223 KB)

 

Samhällsbyggnad (näringsliv, trafik, miljö, ordningsföreskrifter)

ABVA 09 - Allmänna bestämmelser för användande av Västerviks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (pdf 23 KB)

Belysningsprogram för Västerviks kommun pdf 11,1 MB)

Bostadspolitisk strategi för Västerviks kommun (pdf 128 KB)

Dagvattenpolicy för Västerviks kommun (pdf 3 MB)

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2015-2020 (pdf 4 MB)

Energi-och klimatstrategi för Västerviks kommun 2015-2020 kortversion (pdf 1 MB)

Framgångsrik evenemangsdestination - riktlinjer för kommunens förvaltningar och bolag (pdf 73 KB)

Gatukostnadsbestämmelser (pdf 9 KB)

Hamnordning för hamnar i Västerviks kommun (pdf 321 KB)

Handelspolicy för Västerviks kommun (pdf 374 KB)

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö för Västerviks kommun (pdf 320 KB)

Lokala ordningsföreskrifter i Västerviks kommun (pdf 34 KB)

Näringslivsstrategi 2018-2022 för Västerviks kommun (pdf 300 kB)

Parkeringsstrategi för Västerviks kommun (pdf 3,6 MB)

Policy för huvudmannaskap för allmän platsmark, riktlinjer för att överta anläggningar samt uttag av gatukostnader (259 kB)

Policy för kommunens upplåtelse till ideella föreningar (pdf 14 KB)

Policy och riktlinjer för Västerviks kommuns insatser för föreningslivet (305 kB)

Regler för bidrag för drift av anordnande av gatubelysning inom smärre tätortsbildningar (pdf 9 KB)

Regler för kommunalt bidrag till enskilda vägar (pdf 6 KB)

Renhållningsordning för Västerviks kommun - Avfallsplan och lokala föreskrifter 2015-2020 (pdf 3 MB)

Renhållningsordning för Västerviks kommun - Avfallsplan och lokala föreskrifter 2015-2020 - kortversion (pdf 2 MB)

Riktlinjer för markanvisning i Västerviks kommun (pdf 41 KB)

Riktlinjer för musikljud (pdf 1,1 Mb)

Riktlinjer för namngivning och namnskick (pdf 294 KB)

Riktlinjer för prissättning av tomter för industri och verksamhet (pdf 23 KB)

Riktlinjer för upplåtelse av kommunens kartmaterial (databaser) för externa användare (pdf 9 KB)

Råd och riktlinjer för uteserveringar (pdf 167 KB)

Tillämpning av tomträttsinstitut (pdf 9 KB)

Tomtpriser (pdf 19 KB)

Torghandelsföreskrifter för Västerviks kommun (pdf 11 KB)

Villkor för uppställning av försäljningsvagn bod på Grönsakstorget (pdf 14 KB)

Åläggande om gångbanerenhållning mm i Västerviks kommun (pdf 14 KB)

 

Kultur 

Biblioteksplan 2017-2021 för Västerviks kommun (pdf 527 kB)

Kulturstrategi 2016-2020 för Västerviks kommun (pdf 1232 kB)

Riktlinjer konstinköpskommitté (pdf 245 KB)

Skolbiblioteksplan för Västerviks kommun (pdf 306 kB)

 

Personal (HR) och kommunikation

Alkohol- och drogpolicy för anställda inom Västerviks kommun och de helägda bolagen (pdf 32 KB)

Alkohol- och drogpolitiskt program för Västerviks kommun (pdf 53 KB)

Arbetsmiljöpolicy för Västerviks kommun och de helägda bolagen (pdf 17 KB)

Gemensamma riktlinjer för hantering av anpassnings-, rehabiliterings- och omplaceringsärenden (pdf 316 KB)

Jämställdhet- och mångfaldspolicy i Västerviks kommun och de helägda bolagen (pdf 19 KB)

Hälsopolicy för Västerviks kommunkoncern med kompletterande riktlinjer (pdf 47 KB)

Kommunikationspolicy med riktlinjer för Västerviks kommun och de helägda bolagen (pdf 78 KB)

Ledarskapspolicy i Västerviks kommun och de helägda bolagen (pdf 17 KB)

Lönepolitiska riktlinjer (pdf 31 KB)

Pensionspolicy med riktlinjer (pdf 761 KB)

Regler för kommunens hedersgåva (pdf 8 KB)

Resepolicy (pdf 33 KB)

Riktlinjer för anställdas bisysslor (pdf 39 KB)

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, svår sjukdom och dödsfall hos personal vid Västerviks kommun (pdf 52 KB)

Riktlinjer för hantering av övertalighet vid omställning (pdf 37 KB)

Riktlinjer för jämställdhets- o mångfaldsarbete 2013-2015 (pdf 98 KB)

Riktlinjer för offentligt skyddat arbete (pdf 27 KB)

Riktlinjer för telefoni inom koncernen Västerviks kommun (pdf 119 KB)

Riktlinjer och rutiner vid kränkande särbehandling gäller Västerviks kommun och de helägda bolagen (pdf 30 KB)

 

Ekonomi och upphandling

Anvisningar för handhavande av likvida medel (pdf 17 KB)

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar (pdf 314 kB

Bemyndigande att underteckna från kommunstyrelsen utgående handlingar (firmatecknare) (pdf 8 kB)

Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern (pdf 66 KB)

Firmatecknare för stiftelser i Västerviks kommun (pdf 237 KB)

Investeringspolicy med riktlinjer för Västerviks kommun (pdf 62 KB)

Policy för alternativa driftformer (pdf 36 KB)

Policy för donationsfondernas förvaltning (pdf 27 KB)

Policy för inköp av el till Västerviks kommunkoncern (pdf 257 kB)

Riktlinjer för direktupphandling (pdf 53 kB)

Uppförandekod för hållbar utveckling (pdf 70 kB)

Upphandlingspolicy med riktlinjer (pdf 180 kB)

 

Förtroendevalda och partier - ersättningar och arvoden

Bestämmelser om ersättning till borgerliga vigselförrättare (pdf 256 KB)

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda (pdf 30 KB)

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF-V) (pdf 72 KB)

Bestämmelser omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) (pdf 995 KB)

Regler för kommunalt partistöd (pdf 285 KB)

Riktlinjer för arvodeväxling till pension för förtroendevalda (pdf 270 kB)
 

Stadgar, stiftelser och stipendier

Stadgar för föreningsledarstipendium (pdf 91 kB)

Stadgar för kulturstipendium (pdf 82 kB)

Stadgar för stiftelsen Västerviks museum (pdf 16 KB)

Stadgar för stipendium till ideell samhällsutvecklare (pdf 263 kB)

Stadgar för Västerviks kommuns miljöstipendium (pdf 12 KB)

Stadgar för Västerviks Utvecklingscentrum (pdf 21 KB)

Stiftelseurkund för Västerviks Utvecklingscentrum (pdf 13 KB)

 

Övriga dokument

Checklista för barnperspektivet vid beslut i Västerviks kommun (pdf 254 kB)

Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015-2017 (pdf 411 KB)

Kvalitetspolicy för Västerviks kommunkoncern (pdf 249 kB)

Livsmedels- och måltidspolicy med riktlinjer för Västerviks kommun (pdf 108 kB)

Logotyp och grafisk profil för Västerviks kommun (pdf kB)

Mål- och styrdokument för Västerviks kommuns arbete med barn och ungdomar (pdf 149 KB)

Policy för e-förslag i Västerviks kommun (pdf 247 kB)

Policy för flaggning i Västerviks kommun (pdf 27 KB)

Policy för funktionshinderfrågor i Västerviks kommun (pdf 259 KB)

Principer för medborgardialog i Västerviks kommun (pdf 269 kB)

Riktlinjer för anslag ur integrationsfonden (170 kB)

Riktlinjer för borgerliga vigslar (pdf 252 KB)

Riktlinjer för försörjningsstöd ekonomiskt bistånd 2018 (pdf 156 KB)

Städpolicy för Västerviks kommunkoncern (pdf 10 KB)

Turismstrategi 2013-2020 för Västerviks kommun (6,3 MB)

Vattenförsörjningsplan för Västerviks kommun - kortversion (pdf 2,4 MB) 

Sidan senast granskad den 19 mars 2018
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)