Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunala policys, planer och program

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 40
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Peter Johansson (M)
peter.johansson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Sofie Westerlund
0490-25 40 39
sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

Författningssamling

Här hittar du många av de styrdokument som Västerviks kommun har.

Styrdokument kommunfullmäktige, nämnder och utskott

Annonsering kommunfullmäktiges sammanträden (pdf 6 KB)

Arbetsordning för kommunfullmäktige (pdf 178 kB)

Arbetsordning för rådet för funktionshinderfrågor (RFH) (pdf 251 KB)

Arbetsordning kommunala pensionärsrådet (KPR) (pdf 99 kB)

Arkivreglemente (pdf 254 kB)

Delegering från kommunstyrelsen (pdf 194 kB)

Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen (pdf 310 kB

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden (23 kB)

Reglemente för den samordnade revisionen (pdf 13 KB)

Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst (pdf 42 kB)

Reglemente för intern kontroll för Västerviks kommun (pdf 81 KB)

Reglemente för kommunstyrelsen (39 kB)

Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden (pdf 21 kB)

Reglemente för socialnämnden (pdf 18 KB)

Reglemente för valnämnden (pdf 13 kB)

Reglemente för överförmyndaren (pdf 13 KB)

Planberedningens arbetsformer (pdf 13 KB)

Regler för allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges sammanträden (pdf 12 KB)

Vision 2030 (pdf 211 kB)

 

Styrdokument de kommunala bolagen 

Bolagsordning för Smålandshamnar AB (pdf 134 kB)

Bolagsordning för TjustFastigheter AB (pdf 207 kB)

Bolagsordning för Västervik Biogas AB (pdf 206 kB)

Bolagsordning för Västervik Miljö & Energi AB (pdf 210 kB)

Bolagsordning för Västervik Resort AB (pdf 206 kB)

Bolagsordning för Västerviks Bostads AB (pdf 207 kB)

Bolagsordning för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB (pdf 207 kB)

Bolagsordning för Västerviks Kraft Elnät AB (pdf 207 kB)

Ägardirektiv 2018 för TjustFastigheter AB (pdf 150 kB)

Ägardirektiv 2019 för TjustFastigheter AB (pdf 212 kB)

Ägardirektiv 2017 för Västervik Biogas AB (pdf 126 kB)

Ägardirektiv 2018 för Västervik Biogas AB (pdf 93 kB)

Ägardirektiv 2018 för Västervik Miljö & Energi AB (pdf 236 kB)

Ägardirektiv 2019 för Västervik Miljö & Energi AB (pdf 255 kB)

Ägardirektiv 2018 för Västervik Resort AB (pdf 142 kB)

Ägardirektiv 2019 för Västervik Resort AB (pdf 209 kB)

Ägardirektiv 2018 för Västerviks Bostads AB (pdf 156 kB)

Ägardirektiv 2019 för Västerviks Bostads AB (pdf 215 kB)

Ägardirektiv 2018 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB (pdf 122 kB)

Ägardirektiv 2019 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB (pdf 238 kB)

Ägardirektiv 2018 för Västerviks Kraft Elnät AB (pdf 183 kB)

Ägardirektiv 2019 för Västerviks Kraft Elnät AB (pdf 209 kB)

Ägardirektiv för Smålandshamnar AB (pdf 157 kB)

Ägarpolicy för hel- och delägda bolag (pdf 38 kB)

 

Taxor och avgifter

Avgifter och bidrag inom äldreomsorgen from 1 januari 2019 (pdf 207 kB)

Avgifter och ersättningar inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) from 1 januari 2019 (pdf 220 kB)

Avgifter och ersättningar inom socialtjänstlagen from 1 januari 2019 (pdf 221 kB)

Avgifter inom hemsjukvard from 1 januari 2019 (pdf 169 kB)

Brandskyddskontrolltaxa (pdf 14 KB)

Brandskyddskontrollstaxa (pdf 50kB)

Renhållningstaxa from 1 januari 2019 (pdf 267 kB)

Sotningstaxa (pdf 131 kB)

Sotningstaxa (pdf 15 KB)

Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2019 (pdf 22 kB)

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen (pdf 395 kB)

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet (pdf 74 kB)

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (pdf 15 KB)

Taxa för tillsyn inom tobakslagen, alkohollagen och vissa receptfria läkemedel, gäller till och med 30 april 2019 (pdf 47 kB)

Taxa för prövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter, alkohollagen och lag om handel med vissa receptfria läkemedel, gäller från 1 maj 2019 (pdf 147 kB)

Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (sfs 1988-220) (pdf 15 KB)

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken from 1 januari 2019 (pdf 1,47 Mb)

Taxa för tillsyn enligt lag (SFS 2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa i Västerviks kommun (pdf 19 kB)

Taxor inom kulturenhetens verksamhet from 1 januari 2019 (pdf 174 kB)

Taxor för räddningstjänst och samhällsskydd from 1 januari 2019 (pdf 298 kB)

Taxor samhällsbyggnadsenheten from 1 januari 2019 - huvuddokument (pdf 70 kB)

Taxor samhällsbyggnadsenheten from 1 januari 2019 - del A Plankostnadsprincip och fysisk planering (pdf 199 kB)

Taxor samhällsbyggnadsenheten from 1 januari 2019 - del B Kart- och mätningsteknisk verksamhet (pdf 153kb)

Taxor samhällsbyggnadsenheten from 1 januari 2019 - del C Trafik, parkering, dispenser, industrispår (pdf 131 kB)

Taxor samhällsbyggnadsenheten from 1 januari 2019 - del D Markupplåtelser, arrenden, friköp arrendetomter m.m. (pdf 159 kb)

Taxor samhällsbyggnadsenheten from 1 januari 2019 - del F Uthyrning fritidsanläggningar (pdf 91 kB)

Taxor för verksamheter inom enheten för kommunservice - simhall och skolrestauranger from 1 januari 2019 (pdf 85 kB)

VA-taxa 2018 (pdf 169 kB)

 

Säkerhet, folkhälsa och samhällsskydd

Folkhälsoplan för Västerviks kommun 2012-2015 (pdf 27 KB)

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism och terrorism (pdf 722 kB)

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet i Västerviks kommun 2015-2018 (5,8 Mb)

Krisstödsplan för Västerviks kommunkoncern (pdf 276 KB)

Ledningsplan för extraordinära händelser (pdf 744 KB)

Plan vid hot och våld riktat mot förtroendevalda i samband med offentliga sammanträden (pdf 128 KB)

Riktlinjer för brandlarm i Västerviks kommun (pdf 50 KB)

Säkerhetspolicy och riktlinjer för säkerhetsarbetet för Västerviks kommunkoncern (pdf 85 KB)

Sotningsfrister i Västerviks kommun (pdf 223 KB)

 

Samhällsbyggnad (näringsliv, trafik, miljö, ordningsföreskrifter)

ABVA 09 - Allmänna bestämmelser för användande av Västerviks kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (pdf 23 KB)

Belysningsprogram för Västerviks kommun pdf 11,1 MB)

Bostadspolitisk strategi för Västerviks kommun (pdf 128 KB)

Dagvattenpolicy för Västerviks kommun (pdf 3 MB)

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2015-2020 (pdf 4 MB)

Energi-och klimatstrategi för Västerviks kommun 2015-2020 kortversion (pdf 1 MB)

Framgångsrik evenemangsdestination - riktlinjer för kommunens förvaltningar och bolag (pdf 73 KB)

Hamnordning för hamnar i Västerviks kommun (pdf 321 KB)

Hamnstrategi (pd 520 kB)

Handelspolicy för Västerviks kommun (pdf 374 KB)

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö för Västerviks kommun (pdf 320 KB)

Lokala ordningföreskrifter i Västerviks kommun (pdf 5,1 MB)

Normer för förmedling av obebyggda och gruppbebyggda tomter inom Västerviks kommun (pdf 9 kB)

Näringslivsstrategi 2018-2022 för Västerviks kommun (pdf 300 kB)

Parkeringsstrategi för Västerviks kommun (pdf 3,6 MB)

Policy för huvudmannaskap för allmän platsmark, riktlinjer för att överta anläggningar samt uttag av gatukostnader (259 kB)

Policy för kommunens upplåtelse till ideella föreningar (pdf 14 KB)

Policy och riktlinjer för Västerviks kommuns insatser för föreningslivet (305 kB)

Regler för bidrag för drift av anordnande av gatubelysning inom smärre tätortsbildningar (pdf 9 KB)

Regler för kommunalt bidrag till enskilda vägar (pdf 6 KB)

Renhållningsordning för Västerviks kommun - Avfallsplan och lokala föreskrifter 2015-2020 (pdf 3 MB)

Renhållningsordning för Västerviks kommun - Avfallsplan och lokala föreskrifter 2015-2020 - kortversion (pdf 2 MB)

Riktlinjer för markanvisning i Västerviks kommun (pdf 41 KB)

Riktlinjer för musikljud (pdf 1,1 Mb)

Riktlinjer för namngivning och namnskick (pdf 294 KB)

Riktlinjer för upplåtelse av kommunens kartmaterial (databaser) för externa användare (pdf 9 KB)

Råd och riktlinjer för uteserveringar (pdf 167 KB)

Skyltprogram för Västerviks kommun (pdf 1,27 Mb)

Torghandelsföreskrifter för Västerviks kommun (pdf 11 KB)

Villkor för uppställning av försäljningsvagn bod på Grönsakstorget (pdf 14 KB)

Åläggande om gångbanerenhållning mm i Västerviks kommun (pdf 14 KB)

 

Kultur 

Biblioteksplan 2017-2021 för Västerviks kommun (pdf 527 kB)

Kulturstrategi 2016-2020 för Västerviks kommun (pdf 1232 kB)

Riktlinjer konstinköpskommitté (pdf 245 KB)

Skolbiblioteksplan 2018-2021 för Västerviks kommun (pdf 352kB)

 

Personal (HR) och kommunikation

Alkohol- och drogpolicy för anställda inom Västerviks kommun och de helägda bolagen (pdf 32 KB)

Alkohol- och drogpolitiskt program för Västerviks kommun (pdf 53 KB)

Arbetsmiljöpolicy för Västerviks kommun och de helägda bolagen (pdf 17 KB)

Jämställdhet- och mångfaldspolicy i Västerviks kommun och de helägda bolagen (pdf 19 KB)

Hälsopolicy för Västerviks kommunkoncern med kompletterande riktlinjer (pdf 47 KB)

Kommunikationspolicy med riktlinjer för Västerviks kommun och de helägda bolagen (pdf 78 KB)

Ledarskapspolicy i Västerviks kommun och de helägda bolagen (pdf 17 KB)

Lönepolitiska riktlinjer (pdf 31 KB)

Pensionspolicy med riktlinjer (pdf 761 KB)

Ramverk för personalförmåner i Västerviks kommunkoncern (pdf 334 kB)

Regler för kommunens hedersgåva (pdf 9 kB)

Resepolicy (pdf 33 KB)

Riktlinjer för anställdas bisysslor (pdf 39 KB)

Riktlinjer för arbetslivsinriktad rehabilitering i Västerviks kommun (pdf 137 kB)

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, svår sjukdom och dödsfall hos personal vid Västerviks kommun (pdf 52 KB)

Riktlinjer för hantering av övertalighet vid omställning (pdf 37 KB)

Riktlinjer för jämställdhets- o mångfaldsarbete 2013-2015 (pdf 98 KB)

Riktlinjer för offentligt skyddat arbete (pdf 27 KB)

Riktlinjer för telefoni inom koncernen Västerviks kommun (pdf 119 KB)

Riktlinjer för mot mutor och oegentligheter för Västerviks kommunkoncern (pdf 143 kB)

Riktlinjer och rutiner vid kränkande särbehandling gäller Västerviks kommun och de helägda bolagen (pdf 30 KB)

 

Ekonomi och upphandling

Anvisningar för handhavande av likvida medel (pdf 17 KB)

Attestreglemente med tillämpningsanvisningar (pdf 314 kB

Bemyndigande att underteckna från kommunstyrelsen utgående handlingar och firmatecknare (pdf 8 kB)

Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern (pdf 66 KB)

Firmatecknare för stiftelser i Västerviks kommun (pdf 237 KB)

Investeringspolicy med riktlinjer för Västerviks kommun (pdf 62 KB)

Policy för alternativa driftformer (pdf 36 KB)

Policy för donationsfondernas förvaltning (pdf 27 KB)

Policy för inköp av el till Västerviks kommunkoncern (pdf 257 kB)

Policy för kommunal säljverksamhet med riktlinjer och checklista (pdf 173 kB)

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar (pdf 187 kB)

Riktlinjer för direktupphandling (pdf 127 kB)

Uppförandekod för hållbar utveckling (pdf 70 kB)

Upphandlingspolicy med riktlinjer (pdf 180 kB)

 

Förtroendevalda och partier - ersättningar och arvoden

Bestämmelser om ersättning till borgerliga vigselförrättare (pdf 256 KB)

Bestämmelser om ersättning för förtroendevalda (pdf 162 kB)

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF-V) (pdf 72 KB)

Bestämmelser omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) (pdf 995 KB)

Regler för kommunalt partistöd (pdf 149 kB)

Riktlinjer för arvodeväxling till pension för förtroendevalda (pdf 270 kB)
 

Stadgar, stiftelser och stipendier

Stadgar för föreningsledarstipendium (pdf 91 kB)

Stadgar för kulturstipendium (pdf 82 kB)

Stadgar för stiftelsen Västerviks museum (pdf 16 KB)

Stadgar för stipendium till ideell samhällsutvecklare (pdf 263 kB)

Stadgar för Västerviks kommuns miljöstipendium (pdf 12 KB)

Stadgar för Västerviks Utvecklingscentrum (pdf 21 KB)

Stiftelseurkund för Västerviks Utvecklingscentrum (pdf 13 KB)

 

Övriga dokument

Checklista för barnperspektivet vid beslut i Västerviks kommun (pdf 254 kB)

Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015-2017 (pdf 411 KB)

Kvalitetspolicy för Västerviks kommunkoncern (pdf 249 kB)

Livsmedels- och måltidspolicy med riktlinjer för Västerviks kommun (pdf 108 kB)

Logotyp och grafisk profil för Västerviks kommun (pdf kB)

Mål- och styrdokument för Västerviks kommuns arbete med barn och ungdomar (pdf 149 KB)

Policy för e-förslag i Västerviks kommun (pdf 247 kB)

Policy för flaggning i Västerviks kommun (pdf 27 KB)

Policy för funktionshinderfrågor i Västerviks kommun (pdf 259 KB)

Principer för medborgardialog i Västerviks kommun (pdf 269 kB)

Program 2019-2022 för uppföljning av och insyn i verksamhet bedriven av privata utförare (pdf 98 kB)

Regler för valaffischering på kommunal mark (pdf 7,1 MB)

Riktlinjer för anslag ur integrationsfonden (170 kB)

Riktlinjer för borgerliga vigslar (pdf 252 KB)

Riktlinjer för försörjningsstöd ekonomiskt bistånd 2018 (pdf 156 KB)

Riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd 2019 (pdf 140 kB)

Städpolicy för Västerviks kommunkoncern (pdf 10 KB)

Turismstrategi 2013-2020 för Västerviks kommun (6,3 MB)

Vattenförsörjningsplan för Västerviks kommun - kortversion (pdf 2,4 MB) 

Sidan senast granskad den 20 maj 2019
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 40
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Peter Johansson (M)
peter.johansson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Sofie Westerlund
0490-25 40 39
sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun