Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kommunfullmäktige 22 november 2021

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Kommunfullmäktige har möte 22 november 2021 klockan 13.00 i Arenan, Västervik Resort.

Allmänhetens frågestund

I början av fullmäktiges möten finns möjligheten för allmänheten att ställa frågor till fullmäktige. Din fråga ska lämnas in skriftligt senast onsdagen 20 oktober 2021. 

Läs mer på:

www.vastervik.se/fragestund.

Ärendelista

 1. Mötets öppnande, upprop och val av justerare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Valärenden
 4. Anmälningar
 5. Inlämnade frågor och interpellationer
 6. Revisorerna har ordet
 7. Granskning av kommunens arbete för att motverka hot och våld - information
 8. Delårsrapport för Västerviks kommun januari - augusti 2021
 9. Upphävande av kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, § 324 Etablering av vindkraftverk på fastigheten Tribbhult 1:2 med flera
 10. Försäljning av fastigheter för VA-försörjningen till Västervik Miljö & Energi AB
 11. Hyresavtal för Bostad med särskild service för yngre vuxna inom omsorgen om funktionsnedsatta på Stora Trädgårdsgatan 41
 12. Hyresavtal för lokal åt Gamleby hemtjänst i Linnéan
 13. Ändring av taxedokumentet Avgifter för hemsjukvård
 14. Ändring av taxedokumentet Avgifter och bidrag inom äldreomsorgen
 15. Ändring av taxedokumentet Avgifter och ersättningar enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
 16. Ändring av taxedokumentet Avgifter, ersättningar och bidrag enligt socialtjänstlagen för insatser till personer med funktionsnedsättning samt anhöriga
 17. Fastställande av kommunal skattesats 2022 för Västerviks kommun
 18. Motion om seniorernas hus - svar
 19. Motion Fler laddstationer i Västerviks kommun - svar
 20. Motion om hållbar tillväxtstrategi - svar
 21. Motion angående del av cykelplanen - svar
 22. Motion angående etablering av solcellspark vid Västerviks flygplats - svar
Sidan senast granskad den 23 november 2021
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress: Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

E-post: kommun@vastervik.se

Ordförande

Sverker Thorén (L)
0490-25 40 38
sverker.thoren.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande

Elin Sjölander Landerdahl (M)
elin.landerdahl.pol@vastervik.se 

2:e vice ordförande

Annette Torstensson (C)
annette.torstensson.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare

Johan Hägglund
0490-25 40 24
johan.hagglund@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun