Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Handlingar KF 20140224

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

1. Upprop och val av justerare

2. Hearing om näringslivsutvecklingen i Västerviks kommun

3. Uppföljning avfallsplanen, Västervik Miljö & Energi AB

4. Svar på motion om införande av pantbehållare

Motion pantbehållare (pdf 262 kB)

5. Väckta motioner, interpellationer och frågor

Interpellation Föreningsregister, Leif Svensson (V) (pdf 44 kB)

Motion Cykelpumpstation, (SVp) (pdf 64 kB)

Motion Om konst, Leif Svensson (V) (pdf 39 kB)

Motion Om trafikföring, Leif Svensson (V) (pdf 42 kB)

Motion Upphandling, (C) (pdf 59 kB)

6. Redovisning av granskningsrapporter

Granskningsrapport Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsenhet (pdf 566 kB)

7. Svar på motioner och medborgarförslag

Svar på motioner och medborgarförslag (pdf 657 kB)

8. Felparkeringsavgifter från 1 mars 2014

Felparkeringsavgifter 1 mars 2014 (pdf 292 kB)

9. Höjning av hemsändningsbidraget från 1 januari 2014

Hemsändningsbidrag (pdf 183 kB)

10. Ägardirektiv 2014 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB, TjustFastigheter AB och Västerviks Bostads AB

Ägardirektiv 2014 VKFAB och dess döttrar (pdf 391 kB)

11. Ägardirektiv 2014 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB

Ägardirektiv 2014 Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB (pdf 294 kB)

12. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB, TjustFastigheter AB och Västerviks Bostads AB

Bolagsordning VKFAB och dess döttrar (pdf 349 kB)

13. Bolagsordningar för Västervik Resort AB

Bolagsordning Västervik Resort AB (pdf 283 kB)

14. Ändring av finanspolicy för Västerviks kommunkoncern

Finanspolicy ändring (pdf 337 kB)

15. Utökad hyreskostnad för ny arenabelysning på Ljunghedens motorstadion

Belysning Ljungheden ökad hyreskostnad (pdf 292 kB)

16. Hyresavtal för aktivitetshall vid Ostkustens företagscenter i Västervik

Aktivitetshall hyresavtal (pdf 645 kB)

17. Reglemente för valnämnden

Reglemente valnämnden (pdf 664 kB)

18. Ersättning till röstmottagare vid institutionsröstningen på servicehus, sjukhus och anstalt vid val till Europaparlamentet 2014 och de allmänna valen 2014

Ersättning röstmottagare vid institutionsröstning (pdf 337 kB)

19. Ersättning till röstmottagare och valnämndens ledamöter och ersättare vid val till Europaparlamentet 2014 och de allmänna valen 2014

Ersättning röstmottagare valnämnden (pdf 336 kB)

20. Inrättande av tillfällig beredning för arvodes- och partistödsfrågor med mera

Tillfällig beredning arvoden och partistöd (pdf 277 kB)

21. Inrättande av tillfällig beredning för landsbygdsfrågor

Tillfällig beredning landsbygdsfrågor (pdf 276 kB)

22. Konsekvensanalys av olika handlingsalternativ i regionfrågan – redovisning av uppdrag

Regionfrågan nulägesredovisning (pdf 543 kB)

23 Väckta medborgarförslag

Medborgarförslag om sammanbindning av befintliga cykelbanor för ökad trafiksäkerhet (pdf 403 kB)

Medborgarförslag om flytta staket vid Lysingsbadets för ökad framkomlighet (pdf 54 kB)

Medborgarförslag om att utveckla ett nytt handelsområde i gamla Järnet-området (pdf 37 kB)

Medborgarförslag om att tillsätta en kommunal praktiksamordnare för högstadieelever (pdf 78 kB)

Medborgarförslag med anledning av Västerviks kommuns sannolika brott mot kommunallagens 2 kap 2 § (pdf 130 kB)

Medborgarförslag angående att införa en städdag i Västerviks centrum (pdf 52 kB)

Medborgarförslag att skapa en multihall (pdf 67 kB)

Medborgarförslag angående en träbro för cyklister och fotgängare (pdf 80 kB)

24. Valärenden

25 Anmälningar

Förvaltningsrättens dom 2013-12-10 kring Västerviks kommuns avtal med Marstrom Composite AB (pdf 294 kB)

Länsstyrelsen beslut 2013-12-10 kring ”Anmälan om lokala ordnings och torgföreskrifter för Västerviks kommun” (pdf 164 kB)

Ingrid Juthe (KD) har i skrivelse inkommen 2014-01-16 begärt entledigande från uppdraget som ledamot i demokratiberedningen (pdf 31 kB)

2Länsstyrelsens besked kring ny ledamot och ny ersättare för Sverigedemokraterna (pdf 33 kB)

Länsstyrelsens besked kring ny ledamot och ny ersättare för Vänsterpartiet (pdf 51 kB)

Kommunfullmäktiges presidiums besked kring upphörande av förordnande som tillfällig vikarie som överförmyndare (pdf 33 kB)

Socialnämndens redovisning 2014-02-05 § 15 av ej verkställda beslut avseende kvartal 2 och 3 2013 (pdf 89 kB)

Kommunstyrelsens svar 2013-12-16 § 216 på Marie Petterssons medborgarförslag om att trottoaren behöver göras i ordning vid gamla vattentornet (pdf 454 kB)

Kommunstyrelsens svar 2013-12-16 § 388 på Olof Klavebäcks medborgarförslag om att ta bort farthindren på Norrlandsvägen vid förskolan Ekbacken (pdf 458 kB)

Kommunstyrelsens svar 2013-12-16 § 394 på Liselotte Hummelgrens medborgarförslag om att sätta upp en skylt ”Kör försiktigt, lekande barn” på Gösgatan i Skogshagaområdet (pdf 328 kB)

Kommunstyrelsens svar 2013-12-16 § 393 på Sabina Lindholms medborgarförslag om att införa hastighetsbegränsning från 7Eleven till S:ta Gertruds kyrka (pdf 368 kB)

Kommunstyrelsens svar 2013-12-16 § 392 på Bernt Cederbergs medborgarförslag om cykeltrafik på trottoaren på Hallströmsgatan (pdf 434 kB)

Barn- och utbildningsnämndens svar 2013-04-23 § 43 på Lise-Lotte Tholéns medborgarförslag om att behålla högstadiet i Överum (pdf 137 kB)

Barn- och utbildningsnämndens svar 2013-09-03 § 103 på Matilda Alamaa med flera medborgarförslag om mer pengar till skolorna för att köpa nya datorer (pdf 140 kB)

Barn- och utbildningsnämndens svar 2013-09-03 § 103 på Matilda Alamaa med flera medborgarförslag om mer pengar till skolornas toaletter (pdf 149 kB)

Barn- och utbildningsnämndens svar 2012-12-11 § 162 på Andreas Nilssons medborgarförslag om källsortering i kommunens skolor pdf 83 kB)

Demokratiberedningens mötesanteckningar 2013-11-20, 2013-12-11 och 2014-01-14 (pdf 402 kB)

 

Sidan senast granskad den 4 mars 2015
Innehållsansvarig: Johan Hägglund

Kontakta Kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Fabriksgatan 21

Postadress:Västerviks kommun, 593 80 Västervik

Telefon: 0490-25 40 00

Fax: 0490-25 40 61

E-post: kommunfullmaktige@vastervik.se

Ordförande Dan Nilsson (S)

Telefon: 0490-25 40 86
E-post: dan.nilsson.pol@vastervik.se

1:e vice ordförande Annette Torstensson (C)

Telefon: 0493-240 50
E-post: annette.torstensson.pol@vastervik.se

2:e vice ordförande Eva Ahlström (M)

Telefon: 0490-148 44
E-post: eva.ahlstrom.pol@vastervik.se

Kommunsekreterare Sofie Westerlund

Telefon:0490-25 40 39
E-post: sofie.westerlund@vastervik.se 

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)