Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt kring frågor om upphandling

Västerviks kommun
Upphandlingsenheten
593 80 Västervik

Besöksadress: Spötorget 7

0490-25 40 81

Kontaktpersoner

Lars Thelin, upphandlingschef, 0490-25 40 26, lars.thelin@vastervik.se

Lars Johansson, upphandlingsadministratör,0490-25 40 81, lars.a.johansson@vastervik.se   

Agneta Sjöö, upphandlare och inköpskoordinator, 0490-25 40 31, agneta.sjoo@vastervik.se

Anders Strömbäck, upphandlare, 0490-25 40 20, anders.stromback@vastervik.se

Camilla Lundgren, upphandlare, 0490-25 40 21, camilla.a.lundgren@vastervik.se

Carina Ericsson, upphandlare 0490-25 40 98, carina.ericsson@vastervik.se

Carolina Rakenius, upphandlare, 0490-25 41 44, carolina.rakenius@vastervik.se

Fredrik Lindström, upphandlare, 0490-25 40 32, fredrik.lindstrom@vastervik.se

Karin Enwall, projektledare e-handel, 0490-25 40 58, karin.enwall@vastervik.se

Yvonne Gustafsson, upphandlare, 0490-25 40 77, yvonne.gustavsson@vastervik.se

Oscar Forsberg, inköps- och upphandlingssamordnare, 0490-25 40 89, oscar.forsberg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster med mera och som regleras av speciella lagar och regler. Exempel på upphandlande myndigheter är myndigheter inom stat, kommuner och landsting samt kommunala eller statliga bolag eller styrelser.

När en kommun/kommunalt bolag ska göra inköp ska alla företag som vill vara med och konkurrera ha samma möjligheter. Valet av leverantör ska inte vara beroende på relationer till en leverantör eller på grund av gamla vanor. Den leverantör som bäst uppfyller kraven som ställts som får avtalet. När vi väl har avtal med en leverantör ska vi sedan använda det avtalet, för att skattemedel ska användas på bästa sätt.

 

Grundprinciperna

När du ska göra ett inköp ska du alltid ta hänsyn till de fem grundprinciperna:

 • Transparens/öppenhet: offentliga upphandlingar annonseras offentligt, inget får hemlighållas
 • Likabehandling: Alla leverantörer ska ges samma förutsättningar
 • Proportionalitet: Kraven ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas
 • Ickediskriminering: Förbud att diskrimera leverantörer, anbudsgivare från andra orter ska behandlas på samma sätt som företag från egna kommunen
 • Ömsesidigt godkännande: intyg och certifikat ska gälla i alla EU- och ESS-länder.

 

Upphandlingsprocessen

När någon av våra samarbetskommuner eller bolag vänder sig till oss så följer vi vår upphandlingsprocess:

 • förberedelser och underlag
 • annonsering
 • öppning av anbud
 • kvalificering och utvärdering
 • beslut (tilldelningsbeslut)
 • avtal
 • avrop/leverans
 • uppföljning

 

Förberedelser och underlag

Förberedelserna kan se olika ut beroende på vad som ska köpas in. Vid vissa upphandlingar tillsätts en grupp med verksamhetens nyckelpersoner som kan hjälpa till att identifiera behov och krav på varan eller tjänsten som ska upphandlas. Ibland genomförs marknadsanalys eller dialog med leverantörer inom den specifika branschen.

Utifrån informationen så tas en kravspecifikation fram för upphandlingen.

 

Annonsering

Beroende på värdet av det som ska köpas in så ska upphandlingen annonseras nationellt eller inom EU. Hur länge annonsen ska ligga ute är även det beroende på upphandlingens värde. Inköpscentralen använder ett system för att arbeta med upphandlingsprocessen, TendSign. Via verktyget annonseras upphandlingen.

Under annonseringstiden så har anbudsgivarna möjlighet att ställa frågor via TendSign.

 

Öppning av anbud

I annonsen anger vi alltid sista dag som en leverantör har möjlighet att lämna anbud. Efter sista anbudsdag öppnar inköpscentralen anbuden.

 

Kvalificering och utvärdering

De inkomna anbuden och leverantören kvalificeras. Bland annat kontrolleras teknisk förmåga, ekonomiska förutsättningar och skatter. Endast anbuden som uppfyller kvalificeringskraven går vidare till utvärderingen. Vid utvärderingen säkerställs att kraven som ställdes i upphandlingsunderlaget uppfylls.

 

Beslut (tilldelningsbeslut)

När kvalificeringen och utvärderingen är klar fattas beslut om vem eller vilka leverantörer som vinner. Besked med motivering skickas via TendSign till samtliga anbudsgivare. Efter tilldelning har de som lämnat anbud möjlighet att överpröva beslutet till förvaltningsrätten.

 

Avtal

Efter att tilldelningsbeslutet skickats ut elektroniskt via TendSign råder avtalsspärr. Om ingen överprövning har lämnats in till förvaltningsrätten kan avtal tecknas efter 10 dagar.

 

Avrop/leverans

När avtalet väl är underskrivet är det klar att börja använda. Ibland är avtalet ett så kallad ramavtal vilket betyder att man löpande kan beställa på avtalet eller konkurrensutsättning mellan ramavtalsleverantörerna.

 

Uppföljning

Avtalet ska även följas upp. Hur det ska gå till finns ibland specificerat i avtalet.

 

Roller och ansvar

Vid upphandlingsprocessen har vi olika roller och ansvar.

 

Inköpscentralen

 • Står för formalia avseende upphandling
 • Hjälper beställare att genomföra direktupphandlingar och upphandlingar med ett värde på över 100 000 kr
 • Ge råd och stöd i frågor som rör direktupphandling, upphandling, inköp och avtal
 • Tillhandahålla blanketter och mallar för att underlätta för beställare att genomföra direktupphandlingar
 • Utbilda verksamheterna i gällande lagar och regler inom offentlig upphandling
 • Hålla avtalskatalogen uppdaterad
 • Administrera och förvalta avtal för inköpscentralens samverkande kommuner
 • Ansluta leverantörer till e-handelssystemet

 

Beställare

 • Genomför vid behov marknadsanalys och dialog med branschen
 • Ansvarar för kravspecifikationen
 • Utformar i samråd med inköpscentralen utvärderingskriterier
 • Svarar på anbudsgivarnas eventuella frågor som uppkommer under annonseringen
 • Utvärderar anbuden
 • Genomför direktupphandlingar under 100 000 SEK
 • Använder, förvaltar och följer upp tecknade avtal

 

Absolut sekretess

För upphandlingsprocessen gäller absolut sekretess i alla delar som avser inkomna anbud, prövning och utvärdering av dessa. Sekretessen gäller fram till tilldelningsbeslut är fattat. Det är alltid förbjudet att sprida uppgifter som omfattas av absolut sekretess. Det spelar ingen roll om en uppgift bedöms som harmlös.

 

Miljö- och sociala krav

Kommunerna i inköpscentralen ska verka för att påverka hälsa och miljö på ett positivt sätt genom att ställa miljökrav på sina upphandlingar där det är relevant. Miljökriterierna ska ställas i relation till övriga kvalitetskrav i upphandlingen. Den upphandlade myndigheten ska använda sig av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav som stöd i upphandlingarna. Du hittar information om hållbarhetskraven här: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/stall-hallbarhetskrav/.

I samband med avtalstecknande ska även leverantören skriva under kommunens ”Uppförandekod för hållbar utveckling”. http://www.vastervik.se/Kommun-och-politik/Internt/Inkopscentralen/Upphandlingspolicy/.

Sidan senast granskad den 24 juni 2020
Innehållsansvarig: Yvonne Gustavsson

Kontakt kring frågor om upphandling

Västerviks kommun
Upphandlingsenheten
593 80 Västervik

Besöksadress: Spötorget 7

0490-25 40 81

Kontaktpersoner

Lars Thelin, upphandlingschef, 0490-25 40 26, lars.thelin@vastervik.se

Lars Johansson, upphandlingsadministratör,0490-25 40 81, lars.a.johansson@vastervik.se   

Agneta Sjöö, upphandlare och inköpskoordinator, 0490-25 40 31, agneta.sjoo@vastervik.se

Anders Strömbäck, upphandlare, 0490-25 40 20, anders.stromback@vastervik.se

Camilla Lundgren, upphandlare, 0490-25 40 21, camilla.a.lundgren@vastervik.se

Carina Ericsson, upphandlare 0490-25 40 98, carina.ericsson@vastervik.se

Carolina Rakenius, upphandlare, 0490-25 41 44, carolina.rakenius@vastervik.se

Fredrik Lindström, upphandlare, 0490-25 40 32, fredrik.lindstrom@vastervik.se

Karin Enwall, projektledare e-handel, 0490-25 40 58, karin.enwall@vastervik.se

Yvonne Gustafsson, upphandlare, 0490-25 40 77, yvonne.gustavsson@vastervik.se

Oscar Forsberg, inköps- och upphandlingssamordnare, 0490-25 40 89, oscar.forsberg@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.