Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Upphävande del av förslag till avstyckningsplan för Västerviks Tändsticksfrabrik

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Antagande

Kommunstyrelsen har den 24 maj 2022 beslutat att upphäva del av förslag till avstyckningsplan för Västerviks Tändsticksfabrik, tillhöriga stadsfrågor nr 187, nr 187A m.fl. inom Västerviks stad.

Syfte

Syftet med förslaget är att upphäva avstyckningsplan 08-VVK-554 och möjliggöra för att kunna inrätta ett naturreservat för Tändsticksberget.

Område

Avstyckningsplanen är belägen vid Tändstickan, ca 1 km från Västerviks stadskärna.

Planförfarande

Planprocessen handläggs med standardförfarande enligt kap. 5 Plan- och Bygglagen (2010:900).

Överensstämmelse med översiktsplan

Översiktsplanen (2014) pekar ut att det finns höga naturvärden i området.

Mål som anges är:
Den fysiska planeringen i Västerviks kommun möjliggör en rik variation av naturtyper och biotoper med en mångfald av växt- och djurarter.

I dokumentet har kommunen gjort ställningstagande så som:
• Naturvärden beaktas i all planering med kommunens naturvårdsprogram som underlag.
• Förutsättningar för biologisk mångfald utvecklas och förbättras. Genom att bevara en stor andel gröna ytor med naturlig vegetation, inklusive våtmarker och skogsvegetation gynnas en naturlig ekosystemdynamik.
• Skogliga nyckelbiotoper, värdefulla ängs och betesmarker och jätteträd har högsta prioritet för bevarande.

Tid för att lämna synpunkter

För att kunna överklaga beslutet måste du senast under granskningstiden lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Eventuella överklaganden ska lämnas till kommunen senast den 16 juni 2022. Inkommer inga överklaganden inom denna tid får planen laga kraft och blir en juridisk handling.

Observera att skrivelsen ska lämnas/skickas till:

Västerviks kommun, Kommunstyrelsen

Fabriksgatan 21

593 80 Västervik

Planhandlingar

Planhandlingarna finns på kommunens hemsida https://www.vastervik.se/Bygga-bo-och-miljo/Kommunens-planarbete/Detaljplaner/Pagaende-planarbete/Vastervik/upphavande-del-av-forslag-till-avstyckningsplan-for-vasterviks-tandsticksfabrik/

Kontakt

För frågor, kontakta Gabriel Helgesson, planarkitekt gabriel.helgesson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 30 maj 2022
Innehållsansvarig: Malin Davidsson

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.