Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Detaljplan för Tändstickan 3 samt del av Västervik 4:29

Samråd

Planförslaget ställs ut på samråd under perioden 20 februari 2023 till och med 13 mars 2023.

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder. Planen ger en förtätning av flerbostadshus i ett centrumnära läge intill redan etablerad infrastruktur och bostadsbebyggelse. Detaljplanen säkerställer och möjliggör utbyggnad av Tändsticksvägen med gångbana. Detaljplanen möjliggör även utbyggnad och upprustning av befintligt VA-nät, dagvattenvattenhantering och möjliggör utveckling av denna för att ta hand om större vattenmängder och minska belastningen på dagvattennätet.

Område

Planområdet är beläget cirka 1,2 kilometer nordost om Västerviks stadskärna (Fiskaretorget). Planområdet kantas av Tändsticksvägen i öst och norr. Direkt öster om Tändsticksvägen finns ett skogsområde som inrättats till ett kommunalt naturreservat. Norr om Tändsticksvägen finns ett bostadsområde, Tändsticksvillorna. Villorna har varierad ålder och är uppförda i ett till två plan. I väster finns två fastigheter med bostadshus. I söder finns ett villaområde med bostadsbebyggelse i två till tre våningar. Lite längre åt sydväst finns även ett par flerbostadshus i fyra till fem våningsplan. Det är cirka 100 meter fågelvägen till vattnet och småbåtshamnen från planområdets sydöstra del.


Den norra delen av planområdet, Västervik 4:29, används idag som en gräsplan. På den södra delen, Tändstickan 3, finns ett segelmakeri och asfaltsytor som används bland annat till uppställningsplats för båtar. Kanterna mot bebyggelsen i väster är lummig med större solitärer och blandat buskage. Inom planområdet finns ett antal äldre ekar som har naturvärde.

Området omfattar cirka 12 000 kvadratmeter. Drygt 5000 kvadratmeter utgör allmänplatsmark i form av gata eller natur, och drygt 7100 kvadratmeter utgör kvartersmark för bostäder.

Planförfarande

Planprocessen handläggs med ett utökat förfarande enligt kap 5 Plan- och bygglagen (2010:900).

Överensstämmelse med översiktsplanen

Ställningstagande i översiktsplanen är att utbudet på bostadsmarknaden ska vara en lämplig variation av upplåtelseformer och bebyggelsestrukturer som passar människor i olika livssituationer, ålder och med skilda ekonomiska förutsättningar. Bebyggelsen ska i första hand utvecklas i anslutning till befintliga tätorter eller genom förtätning.

Tid för att lämna synpunkter

Välkommen att tycka till om förslaget senast den 13 mars 2023.

Synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och sändas till:

Västerviks kommun

Fabriksgatan 21

593 80 Västervik

eller via e-post till:

kommun@vastervik.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningen, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planhandlingar

Planhandlingarna finns på kommunens hemsida Tändstickan 3 samt del av Västervik 4:29

Kontakt

För frågor, kontakta planarkitekt Gabriel Helgesson, gabriel.helgesson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 17 februari 2023
Innehållsansvarig: Malin Davidsson