Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Detaljplan för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Antagande

Kommunstyrelsen har den 24 maj 2022 beslutat att anta detaljplan för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2, Västerviks kommun, Kalmar län

Syfte

Detaljplanens syfte är att planlägga gamla vattentornet, samt komplettera med nya byggnader, för i första hand ändamålet bostad. Avsikten är att skapa en hållbar och flexibel användning av platsen. Tillbyggnad, komplementbyggnader samt byggnader för tekniska ändamål ska ta hänsyn till befintliga vattentornets arkitektoniska uttryck. Bebyggelsen ska hålla en hög arkitektonisk kvalitet.

Område

Planförslaget omfattar ett område kring gamla vattentornet på ”Kattkulleberget” samt naturmarken söder om. Planområdet avgränsas av Smedjegatan/ Norra Bangatan/Repslagaregatan i norr och öster, befintlig bostad och Kattkullegatan i väster samt söder.

Planförfarande

Planprocessen handläggs med standardförfarande enligt kap. 5 Plan- och Bygglagen (2010:900).

Överensstämmelse med översiktsplan

Översiktsplanen anger inga särskilda anvisningar för området. I den fördjupade tätortsstudien för Västerviks kommun från 1992, ligger vattentornet inom mark för bostäder.

I översiktsplanen finns olika strategiska riktlinjer som visar på Västerviks kommuns viljeinriktning.

Ställningstagande i översiktsplanen är att utbudet på bostadsmarknaden ska vara en lämplig variation av upplåtelseformer och bebyggelsestrukturer som passar människor i olika livssituationer, ålder och med skilda ekonomiska förutsättningar. Bebyggelsen ska i första hand utvecklas i anslutning till befintliga tätorter eller genom förtätning.

Bostäder ska med fördel lokaliseras i närheten av service och kommunikationer. Tillskott av nya bostäder ska utgå från lokala förutsättningar och ta hänsyn till orternas olika karaktär, skala och identitet.

Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanens intentioner i alla ovan punkter. Förslaget visar på en förtätning och förädling av platsen, upplåtelseformen är i flerfamiljshusspannet och kan anses bidra till en mångfald och variation av bostadstyper inom området.

Tid för att lämna synpunkter

För att kunna överklaga beslutet måste du senast under granskningstiden lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Eventuella överklaganden ska lämnas till kommunen senast den 16 juni 2022. Inkommer inga överklaganden inom denna tid får planen laga kraft och blir en juridisk handling.

Observera att skrivelsen ska lämnas/skickas till:

Västerviks kommun, Kommunstyrelsen

Fabriksgatan 21

593 80 Västervik

Planhandlingar

Planhandlingarna finns på kommunens hemsida https://www.vastervik.se/Bygga-bo-och-miljo/Kommunens-planarbete/Detaljplaner/Pagaende-planarbete/Vastervik/Gamla-vattentornet-i-Vastervik-del-av-Vastervik-42/

Kontakt

För frågor, kontakta Gabriel Helgesson, planarkitekt gabriel.helgesson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 30 maj 2022
Innehållsansvarig: Malin Davidsson

Kontakt

Postadress

Västerviks kommun 
593 80 Västervik

Besöksadress

Fabriksgatan 21

Telefon

0490-25 40 00

E-post

kommun@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.