Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Detaljplan för Fiskaretorget, Grönsakstorget, Fiskarehamnen m.fl.

Samråd

Planförslaget ställs ut på samråd under perioden 23 december 2022 till och med 31 januari 2023.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att ta ett helhetsgrepp kring de frågor och anspråk som finns i området kring Fiskaretorget och Grönsakstorget. Planen ska ersätta ett flertal detaljplaner i varierande ålder och skapa planbestämmelser som på ett enhetligt och långsiktigt sätt anger hur marken ska användas. Där i ligger även att säkerställa att stadens karaktär och värdefulla byggnader och miljöer kan skyddas. Planen syftar vidare till att utreda trafiksituationen i området samt de offentliga platsernas (såväl land som vatten) funktion, gestaltning och utbredning, allt i ett led att utveckla stadskärnan till en attraktiv mötesplats både på land och vid vattnet.

Område

Planområdet utgörs av Fiskaretorget, Grönsakstorget, Strömsholmen samt kringliggande kvarter. Planområdet utgörs av Västerviks stadskärna och ligger intill Gamlebyviken och Skeppsbrofjärden. Planområdet avgränsas av Storgatan, Hamngatan, Slottsholmsvägen, Skolgatan och av vattenområde.

Planförslaget omfattar ca 8,5 hektar land och vattenområde.

Planförfarande

Planprocessen handläggs med ett utökat förfarande enligt kap 5 Plan- och bygglagen (2010:900).

Överensstämmelse med översiktsplanen

I översiktsplanen beskrivs att bebyggelsen i första hand ska utvecklas i anslutning till befintliga tätorter eller genom förtätning. Service och bostäder ska med fördel placeras i närheten av varandra samt till infrastruktur/ kommunikationer. En förtätning enligt planförslaget bidrar till att uppfylla översiktsplanens kriterier.

När det gäller kulturmiljöer ska kommunen precisera och skydda kulturhistoriska värden i detaljplanerna. Ny bebyggelse kan endast tillåtas i en omfattning som är lämplig med hänsyn till kulturmiljön och vid utformning av ny bebyggelse bör hänsyn tas till områdets egenart.

Tid för att lämna synpunkter

Välkommen att tycka till om förslaget senast den 31 januari 2023.

Synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och sändas till:

Västerviks kommun

Fabriksgatan 21

593 80 Västervik

eller via e-post till:

kommun@vastervik.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningen, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planhandlingar

Planhandlingarna finns på kommunens hemsida Fiskaretorget och Strömsholmen - Västerviks kommun (vastervik.se)

Kontakt

För frågor, kontakta planarkitekt Gabriel Helgesson, gabriel.helgesson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 21 december 2022
Innehållsansvarig: Malin Davidsson