Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Detaljplan för del av Västervik 3:1, Cirkulationsplats Didrikslund

Samråd

Planförslaget ställs ut på samråd under perioden 23 mars 2023 till och med 06 april 2023.

Syfte

Syftet med planen är att möjliggöra för en cirkulationsplats i korsningen Folkparksvägen och Vattentornsvägen. Planen syftar även till att utveckla cykelvägnätet och säkrare gångpassager. Befintliga verksamhets- och handelstomter ges ny användningsbeteckning med syfte att anpassa bestämmelsen till rådande rekommendationer från Boverket.

Område

Planområdet är beläget i stadsdelen Didrikslund, ca 2 km från Västerviks centrum. Planområdet omfattar korsningen Folkparksvägen/Vattentornsvägen och de närmast belägna delarna av dessa vägar. Ca 100 meter av Folkparksvägen omfattas på vardera sidan om korsningen. I Norr gränsar planområdet till korsningen mot Kolonivägen och i söder gränsar det till korsning med gång- och cykelväg. Även delar av kvartersmark längs vägarna omfattas av planområdet.

Planförfarande

Planprocessen handläggs med ett standardförfarande enligt kap 5 Plan- och bygglagen (2010:900).

Överensstämmelse med översiktsplanen

Översiktsplanen anger inga särskilda anvisningar för området och det gör inte heller den fördjupade tätortsstudien för Västervik (från 1992). Planområdet omfattas av bostäder och industri i den fördjupade tätortsstudien.

I den till översiktsplanen hörande Trafikstrategi lyfts två mål som är av betydelse för planen eftersom den omfattar gatunätet:

  • Cykelnätet ska vara sammanhängande, säkert, gent och med god
    ytstandard och med god belysning
  • Biltrafikens hastighet ska vara väl avvägd med andra trafikslag och
    stadsbyggnadskvaliteter

Strandskydd

Planområdet omfattas inte av strandskydd.

Tid för att lämna synpunkter

Välkommen att tycka till om förslaget senast den 06 april 2023.

Synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och sändas till:

Västerviks kommun

Fabriksgatan 21

593 80 Västervik

eller via e-post till:

kommun@vastervik.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningen, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planhandlingar

Planhandlingarna finns på kommunens hemsida Detaljplan för del av Västervik 3:1, Cirkulationsplats Didrikslund

Kontakt

För frågor, kontakta planarkitekt Anna Herge, anna.herge@vastervik.se

Sidan senast granskad den 22 mars 2023
Innehållsansvarig: Malin Davidsson