Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Detaljplan för Breviksplan samt del av Västervik 1:31, Västervik - granskning 2

Planärende

Granskning

Plan

Detaljplan

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder och multiaktivtetsyta. Planen ska skapa ett tillägg till stadsdelen med nya flerbostadshus, vilket idag saknas i större utsträckning. Vidare ska det skapas en målpunkt för lek och träning där stadsdelens invånare kan mötas under olika former. Detaljplanen säkerställer också befintlig dagvattenvattenhantering och möjliggör utveckling av den för att ta hand om större vattenmängder och minska belastningen på dagvattennätet. Detaljplanen anpassar och säkerställer också byggrätterna i kv. Topasen till hur den befintliga bebyggelsen är placerad.

Område

Utredningsområdet är beläget ca 2 kilometer från Västerviks stadskärna. Området Brevik består mestadels av enfamiljshus. I området finns förskolor och två låg- och mellanstadieskolor. Till gymnasieskolan är det cirka 2,5 kilometer. Byggnadsstrukturen kring utredningsområdet består av villor och flerbostadshus vilka de flesta är byggda på 1940-talet eller 1960-talet. Området ligger ca 350 meter från Gamlebyviken och närmaste större sammanhängande grönområde ligger på ett avstånd av cirka 1,1 kilometer.

Planförfarande

Planen upprättas enligt reglerna för standardförfarande enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) kap. 5.

Överensstämmelse med översiktsplan

Planen är förenlig med intentionerna i översiktsplanen och antas inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Strandskydd

Planområdet omfattas inte av strandskydd.

Tid för att lämna synpunkter

Från den 16 november 2022 till 11 december 2022

Synpunkter ska lämnas skriftligt till Västerviks kommun, 593 80 Västervik eller via e-post till vasterviks.kommun@vastervik.se. Den som inte lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta planen.

Planhandlingar

Breviksplan

Kontaktperson

Marcus Åberg, planarkitekt, e-post marcus.aberg@vastervik.se

Sidan senast granskad den 15 november 2022
Innehållsansvarig: Malin Davidsson