Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pågående FoU-projekt

Socialpedagogiskt centrum

Forsknings- och utvecklingsstrateg


Michalea Ericsson
Telefon: 0490 - 25 41 20
E-post: michaela.ericsson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Unga vuxna som flyttar till Västervik, en kvalitativ studie om tankar inför och efter flytt

I ett samverkansprojekt mellan Campus Västervik och Högskolan Väst är syftet att undersöka
unga vuxnas tankar och beskrivningar av planerad eller genomförd flytt till Västervik. Vilka
förväntningar fanns och/eller finns kring flytten och dess inverkan på livet som ung vuxen? Det är ett välkänt fenomen att ungdomar och unga vuxna ofta väljer bort sina mindre hemorter/landsbygdskommuner till fördel för större städer då dessa anses ha mer att erbjuda.
Samma tendenser kan ses i Västervik. Vi vill med detta forskningsprojekt istället vända på
perspektivet och undersöka vad som gör att unga vuxna väljer att flytta in till en mindre
kommun som Västervik?

Barn och unga i ekonomisk utsatthet i Västerviks kommun - livsvillkor och delaktighet på fritiden, i skolan och i familjen

Inom Enheten för arbete och kompetens har under flera års tid föräldrar till barn och ungdomar prioriterats för stöd och insatser till egen försörjning. Målsättningen är att barnens livsvillkor och sociala förutsättningar på så sätt förbättras när föräldrar arbetar eller studerar. Antal hushåll i behov av försörjningsstöd har kraftigt minskat. Föräldrar erbjuds insatser genom kartläggning av bland annat familjens sysselsättning, utbildning- och yrkesbakgrund och egna försörjningsmöjligheter med utgångspunkt för barnen behov. Arbets- eller utbildningsförberedande insatser erbjuds genom enhetens teoretiska och praktiska verksamheter eller projekt inom Samordningsförbundet. Utgångspunkten är att barnens livsvillkor förbättras och normaliseras med föräldrar som arbetar eller studerar i jämförelse med arbetslöshet. Detta FoU-projektet går ut på att synliggöra barnets röst i familjer som har ekonomiskt bistånd i Västerviks kommun.

Äldre och ensamhet - är ensamhet ett problem eller en naturlig del av livet?

Hur ser de som arbetar med äldre människor på ensamhet? Hur ser de äldre på ensamhet? Är de ensamma, och är det ett problem eller en naturlig del av livet? Det här projektet rör äldre och ensamhet och är ett utvecklings- och ett forskningsprojekt, med två delar.  Den första delen är ett forskningsprojekt med en interaktiv forskningsansats vilket innebär att forskare och praktiskt verksamma arbetar tillsammans. Den andra delen är en forskningscirkel där fokus är på existentiella frågor kring äldre, åldrande, ensamhet och döden. Personal från hemtjänst och handläggare deltar i cirklarna som leds av en forskare från Högskolan Väst.
Syftet med projektet är att fördjupa kunskapen om äldre och ensamhet och möjliggöra en kompetensutveckling för personalen i dessa frågor. I förlängningen leder detta till en ökad förståelse för äldres situation och hur man som personalen kan arbeta aktivt för att förbättra de äldres situation.

Utvecklingssamtal i grupp - lärande i arbetslivet

Detta FoU-projekt handlar om pedagogers uppfattning av att genomföra utvecklingssamtal i grupp. Studiens syfte är att beskriva och förstå förskolepersonalens uppfattning av lärandesamtal som en arbetsuppgift – genom vilken lärande kan diskuteras i relation till professionell utveckling. Kvalitativt olika sätt att uppfatta lärandesamtal kan bidra till förståelsen kring detta fenomen som en arbets- och lärandeuppgift.

Sidan senast granskad den 23 april 2019
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

Socialpedagogiskt centrum

Forsknings- och utvecklingsstrateg


Michalea Ericsson
Telefon: 0490 - 25 41 20
E-post: michaela.ericsson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun