Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor
Två par fötter som står på marken där det finns en text

Ledarskapsakademin

Från och med våren 2021 har verksamheter och företag i Västervik möjligheten att utveckla sina chefer på hemmaplan. Ledarskapsakademin är ett skräddarsytt utbildningspaket för att ge en stor bredd av kunskap och inspiration på ett flexibelt sätt. Ledarskapsakademin är till för alla verksamheter och företag som vill utvecklas och riktar sig till alla chefer: nya som erfarna, chefer i olika verksamheter och med olika kunskapsområden. Olikheterna gör att deltagarna utöver kurser och seminarier lär av varandra. Varje deltagare kan plocka ihop sin ledarutbildning efter behov.

Seminarier

Varje seminarium pågår under en hel dag och inga förkunskaper krävs. Det ingår fika på för- och eftermiddag.

 • Leda för förändring
  Det är en sak att säga halleluja, en annan sak att göra det! Om beteendens roll i ledarskap för positiva förändringarVare sig vi vill förändra något i våra egna liv, i våra organisationer, eller klimatet i världen, så är det inte våra goda intentioner, vår vilja eller våra uttalade värderingar som kommer åstadkomma dessa förändringar. Det är våra beteenden och handlingar. Så varför är det så svårt? Det kan låta som en självklarhet, men alla som försökt förändra sig själv eller genomföra en förändringsprocess i en organisation, vet att avståndet mellan ord och handling ofta kan vara långt. Med referenser till modern psykologi och OBM (Organizational Behaviour Management) berör föreläsningsdagen hur man skapar incitamentsstrukturer och handlingsstrategier som leder mot önskvärda mål. Specifikt beskrivs chefers och ledares roller som modeller och ”signalsändare” i detta arbete.
  Datum: 27 januari 2022 (sista anmälningsdag är 13 januari)

 • Att leda för ett hållbart och hälsosamt arbetsliv
  Ambitionen för ett hållbart och hälsosamt arbetsliv har höjts i Sverige genom regeringens nya arbetsmiljöstrategi 2021-2025. Arbetslivet ska bidra till god hälsa, välbefinnande och utveckling samt till att alla ska kunna, orka och vilja arbeta ett helt arbetsliv. Vilka friskfaktorer finns i arbetslivet och hur kan ledare använda sig av dessa för att tillsammans med medarbetare skapa bästa möjliga förutsättningar på arbetsplatsen? Vi intar ett resursbaserat och positivt organisationspsykologiskt perspektiv för att gemensamt närma oss utmaningar.
  Datum: 18 februari 2022 (sista anmälningsdag är 4 februari)

 • Lean't ledarskap
  Lean är en ledarskapsfilosofi och ett sätt att tänka, som ursprungligen kommer från Toyota. Filosofin får nu allt större spridning i företag och organisationer. Lean handlar om att ha effektiva och flexibla processer som är utformade efter kundernas behov. Grunden är att skapa kundnytta genom att ta bort allt slöseri genom att bygga in kvalitet i arbetet och utjämna arbetsbelastningen. Ledstjärnor är värdeskapande, enkelhet och helhetstänkande. En förutsättning för att lyckas är att involvera och engagera medarbetarna i verksamhetens alla led.
  Datum: 12 maj 2022 (sista anmälningsdag är 5 maj)

Kurser

De kurser som vi erbjuder omfattar olika moment som bland annat föreläsningar, seminarier, grupparbeten och egen inläsning av litteratur samt examinationuppgifter. Du kommer därför att behöva avsätta tid för egna studier utöver det som schemaläggs och totalt motsvarar den tid du behöver lägga på varje kurs 2,5 veckas heltidsstudier.

 • Förändringsarbete, 2.5 hp
  När förändringens vind blåser, bygger en del vindskydd medan andra bygger väderkvarnar, så lyder ett kinesiskt ordspråk som kan förstås både som hot och som möjlighet. I denna kurs skall vi fokusera på förändring som möjlighet. Med möjlighet menas här att rikta om, förbättra och förädla både verksamhetens olika styrprocesser, såväl som människor som finns bakom dessa styrprocesser. Kursen kommer ge deltagarna kunskaper om förändringsledarskap och hur ledare kan jobba med kompetensförsörjning i verksamheten. En bärande tanke i kursen är att ge deltagarna kunskap i att jobba med förändringsattityder. Ett seminarium och ett egenrelaterat arbete ingår i kursen. Kursen avslutas med en hemtentamen.
  Kursstart: 3 mars 2022 (sista anmälningsdag är 20 februari)
  Schemalagda dagar: 3 mars och 24 mars.
  Tid: 3 mars 09.15 - 16.00, 24 mars 10.15 - 15.00 

 • Värdegrundsarbete, 2,5 hp
  Man kan inte snubbla på en grupp!, detta uttalande kommer från en av de stora forskarna inom psykologi, Gordon Allport. Vad han menar är att grupper alltid bestå av individer. För att förstå en grupp måste man förstå och hantera individerna i gruppen. Många vet att om en individ inte fungerar i en grupp kan hela gruppen gå i stå, inte sällan hamna i konflikter och i uttalade missnöjen. I denna kurs kommer vi se närmare på grupper och grupprocesser och hur dessa kan kopplas till attityder och värderingar, men även olika måluppfyllelser. I detta sammanhang skall vi tala om verklighetens flugornas herre! Är vi som grupp mer benägna till att samarbete eller till att söndra?
  Kursstart: 25 april 2022 (sista anmälningsdag är 15 april)
  Schemalagda dagar: 29 april och 19 maj.

Lärande samtal

Som en fördjupning av varje seminarium och kurs inom ledarskapsakademin och för att stärka det värdefulla erfarenhetsutbytet ledare emellan, har du möjlighet att delta i lärande samtal. Det är ett bra tillfälle att i grupp reflektera kring nya kunskaper och insikter om ledarskap tillsammans med andra ledare. Under de lärande samtalen får du utrymme att utforska vilka av de nya kunskaperna du vill omsätta i handling, hur du i så fall skulle kunna göra det och ställa det i relation till dina personliga värderingar som ledare.

Du anmäler ditt intresse att delta i lärande samtal i anmälningsformuläret. Vi återkopplar kring lärande samtal vid varje kurs- och seminariestart

Plats

Vi utgår ifrån att kunna genomföra alla kurser, seminarier och samtal på plats på Campus Västervik, under förutsättningar att coronläget tillåter ett sådant upplägg.

Anmälan

Du anmäler dig via anmälningsformuläret.

Viktigt att veta

 • Du ska ha fått godkänt av din chef att anmäla dig
 • Förkunskapskrav: Inga. Arbetsgivaren utser deltagare

Kostnad

 • Kostnaden per 2.5 poängskurs är 2500:- plus moms.
 • Kostnad per seminarium är 900:- plus moms (fika på förmiddag och eftermiddag ingår)

Kontakta oss

Om du har frågor om Ledarskapsakademin eller övriga frågor, kontakta Maria Skarin på Campus Västervik.

Maria Skarin, utbildningskoordinator/handläggare
Telefon: 0490 – 25 41 40
E-post: maria.skarin@vastervik.se

Sidan senast granskad den 15 mars 2022
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

Ledarskapsakademin

Erfarenhet av att vara chef

Val av seminarium (Du kan välja ett eller flera stycken)Val av kurs (du kan välja flera):


Lärande samtal

När du du skickar det här formuläret kommer Västerviks kommun att behandla personuppgifter om dig. Syftet med behandlingen är att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter mot dig. Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med dataskyddsf