Pågående FoU-projekt
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Pågående FoU-projekt

Socialpedagogiskt centrum

FoU-ansvarig - FoU Campus Västervik


Michalea Ericsson
Telefon: 0490 - 25 41 20
E-post: michaela.ericsson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Jämställd ingenjörsrekrytering

Projektet Jämställd ingenjörsrekrytering kommer att ta tillvara på resultat och analyser som kommer av projektet JiP (Jämställdhetsintegreringsprojektet) för att utveckla det kommande maskiningenjörsprogrammet på Campus Västervik och kommande arbetsgivare inom tillverkande industrin. Vi vill integrera frågor om jämställdhet i det dagliga arbetet hos de som kommer att arbeta med framtagenandet av utbildningen samt hos tillverkande industrin i regionen inför och under första terminen av en ny maskiningenjörsutbildning i Västervik. Det övergripande syftet är att medvetandegöra, förklara och hantera könsbundna studieval. Vilket i förlängningen syftar till att trygga kompetensförsörjningen inom tillverkande industrin genom att locka fler att söka, utbilda sig och arbeta inom det ingenjörsvetenskapliga yrket.

FoU-projektet är ett samverkansprojekt mellan Campus Västervik och lokala/regionala företag.

Kommunikation om energi och energiteknik

Idag finns teknisk kunskap om hur vi utvecklar och producerar energieffektiva och smarta lösningar till bostäder och lokaler. Samtidigt diskuteras det så kallade ”energieffektiviseringsgapet” flitigt i forskningen och i branschsammanhang; att energianvändningen är högre än förväntat och att vi inte når upp till energipotentialen med den energieffektiva tekniken i bostäderna. En fråga man då kan ställa är om vi har skapat möjligheter för de boende att hantera sin energianvändning på ett så ekonomiskt, socialt och energimässigt hållbart sätt, som tekniken ger förutsättningar till? Detta får lätt konsekvenser i form av upplevd sämre komfort och ekonomi, känsla av vanmakt, oro att tekniken inte fungerar som den ska, samt en högre energianvändning än förväntat då tekniken inte kan hanteras på ett energieffektivt sätt.

FoU-projektet är ett samverkansprojekt mellan Västervik Miljö och Energi, Campus Västervik och Högskolan Väst. Projektet går ut på att ta fram en förstudie för att öka kunskapen om hur kommunikationen mellan professionella och brukare kan utvecklas och stärkas för att skapa hållbara energisystem i bostäder. Förstudien kommer att pågå 2018 01 01 - 2018 12 31.

JiP – Jämställdhetsintegreringsprojektet

Syftet med JiP är att medvetandegöra, förklara, hantera och på längre sikt att bryta könsbundna studieval och förbättra genomströmningen på berörda programutbildningar på Campus Västervik. Vilket i förlängningen syftar till att trygga kompetensförsörjningen genom att locka fler kvinnor att söka, utbilda sig och arbeta inom den ingenjörsvetenskapliga sektorn samt att locka fler män att söka, utbilda sig och arbeta inom välfärdssektorn. Jämställdhetsintegrering handlar om att integrera dessa frågor på alla nivåer. Jämställdhetsarbete ska vara ett levande tankesätt som lever i det dagliga och inte något exklusivt som man arbetar med på sidan av.

Under projektets gång kommer olika utvecklings- och forskningsinsatser att genomföras. Projektet pågår under perioden 2017 09 01 – 2019 02 28.

Var finns socialpedagogerna?

Högskolan Väst och Campus Västervik har ett gemensamt forskningsprojekt där de genom en enkätstudie har vänt sig till 222 före detta socialpedagogstudenter som studerat under åren 2003 - 2012 inom regionen. Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka hur många av de som studerat socialpedagogiska programmet på Campus Hultsfred, Campus Vimmerby och Campus Västervik som idag är verksamma inom regionen. Med denna studie vill vi ta ett första steg i att förstå betydelsen och effekten av det socialpedagogiska programmets lokalisering till regionen. Men även vad det får för betydelse för välfärdsarbetets innehåll och utveckling. Forskningsresultatet kommer att redovisas genom en FoU-rapport i FoU Campus Västerviks rapportserie. Rapporten beräknas vara klar under slutet av 2017.

Socialpedagogiskt välfärdsarbete,
ett forskningsprojekt

Tillsammans med Stockholms universitet deltar tre forskare från Högskolan Väst i ett forskningsprojekt kring yrkesverksamma socialpedagoger. För att belysa och analysera hur de beskriver användandet av för socialpedagogik;

  • specifika förhållningssätt,
  • metoder och 
  • teorier i sitt nuvarande arbete. 

24 socialpedagoger som är utbildade i Västervik, Trollhättan och i Stockholm har intervjuats. Även en fokusgrupp har genomförts. De flesta av de intervjuade är verksamma på den tidigare utbildningsorten. Forskningsresultatet kommer att redovisas bland annat genom en FoU-rapport i FoU Campus Västerviks rapportserie. Rapporten räknas vara klar under första delen av 2018. 

Sidan senast granskad den 8 februari 2018
Innehållsansvarig: Beatrice Ström

Socialpedagogiskt centrum

FoU-ansvarig - FoU Campus Västervik


Michalea Ericsson
Telefon: 0490 - 25 41 20
E-post: michaela.ericsson@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)