Vi skulle vilja använda statistikkakor i syfte att löpande förbättra webbplatsen. Godkänner du det? Du kan när som helst ändra ditt val.

LIS Ankarsrum

Vy över LIS-område Ankarsrum

UPPSTART. Planens syfte är att göra det möjligt att bygga nya bostäder vid Långsjön utanför Ankarsrum. Området ligger i ett strategiskt läge med närhet till service i Ankarsrum och väg 40.

Området är utpekat som LIS-område i det tematiska tillägget "bebyggelse på landsbygd" som tillhör kommunens översiktsplan. LIS står för landsbygdsutveckling i strandnära läge.

Området är inte planlagt sedan tidigare. Det utgörs idag till största delen av en beteshage med inslag av berghällar och lövträd. Den yttersta udden utgörs av delvis skogsklätt berg.

Planen ska göra det möjligt att bygga bostäder i området. Möjligheten att skapa ett promenadstråk längs Långsjön, mellan Ankarsrum, badplatsen och planområdet ska ses över. En naturvärdesinventering ska tas fram för området.

Begäran om planeringsbesked

I enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. 10§ begärde Västerviks kommun den 13 mars 2020 ett planeringsbesked beträffande ny detaljplan för bostäder inom fastigheten Anvedebo 1:198 i Västerviks kommun. Syftet med begäran var att få besked om planerad bebyggelse strider mot ingripandegrunderna enligt 11 kap. 10 § andra stycket PBL, specifikt påverkan på jord- och skogsbruk av nationell betydelse. Länsstyrelsen beslutade den 22 april att inte lämna planeringsbesked till kommunen då prövning av jordbruksmark enligt 3 kap. 4 § miljöbalken inte omfattas av länsstyrelsens prövningsgrunder (11 kap. 10 § PBL).

Nästa steg

Nästa steg i planarbetet är att ett planförslag ska tas fram för samråd.

Sidan senast granskad den 7 juli 2021