Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Spridning av bekämpningsmedel

Lantbruk, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Christer Hermansson
0490-25 48 06
christer.hermansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Du måste vara säker på att spridningen kan ske utan risk för förorening av grundvattnet. Du måste också ta hänsyn till markförhållandena och bekämpningsmedlets rörlighet i mark.

Skicka in en anmälan

Du måste i vissa fall lämna in en skriftlig anmälan till miljö- och byggnadsnämnden om du tänker sprida bekämpningsmedel. Det gäller för yrkesmässig bekämpning av invasiva främmande växtarter på vägområden, vid bekämpning av ogräs på banvallar samt vid spridning av bekämpningsmedel inom områden där det inte krävs tillstånd, men som har en sammanhängande area på över 1000 m2 och där allmänheten får färdas fritt. Krav på anmälan gäller inte för åkermark.
Det är miljöbalken som reglerar spridning av bekämpningsmedel.

Söka och få tillstånd

Du får du inte yrkesmässigt använda dig av bekämpningsmedel, utan att först ha fått tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden på följande platser:

• inom skyddsområde för vattentäkt,
• på tomtmark för flerfamiljshus,
• på gårdar till skolor och förskolor,
• på allmänna lekplatser,
• inom idrotts- och fritidsanläggningar,
• vid planerings- och anläggningsarbeten,
• på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor och
• på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

Tillstånd för sådan spridning söks hos miljö- och byggnadsnämnden. Det är den som ska utföra spridningen eller efter skriftlig överenskommelse den som nyttjar marken som ska söka.

När det gäller bekämpning vid idrotts- och fritidsanläggningar, vid planerings- och anläggningsarbeten, på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor och på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material, så krävs inte tillstånd om bekämpningen sker som mindre punktinsats i så liten omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas. Är du osäker om tillstånd krävs eller inte så hör av dig till miljö- och byggnadsnämnden och fråga.

Punktbekämpning mot ohyra

Du får göra hastigt påkallade punktsaneringar mot ohyra och skadedjur utan att behöva ha ett tillstånd. Vid varje sådan åtgärd ska miljö-och byggnadsnämnden snarast meddelas.

Krav på behörighet

För att du ska få använda bekämpningsmedel som klassas som 1L och 2L, krävs det att du har gått igenom en behörighetskurs. Det är länsstyrelsen som anordnar sådana kurser. Behörigheten gäller i fem år. Om du går en repetitionsutbildning efter fem år så behåller du din behörighet.

Krav för att sprida bekämpningsmedel

Om du tänker sprida bekämpningsmedel krävs det att du har rätt utrustning för att kunna bestämma:

• temperatur,
• vindriktning och
• vindhastighet på platsen.

Du är skyldig att ta hänsyn till skyddsavstånd till omgivningen. Den utrustning som du använder för att sprida bekämpningsmedel ska vara anpassad för ändamålet, underhållas väl och vara väl kalibrerad.

Vad ska framgå i dokumentationen av spridningen?

Det finns krav på att den som sprider bekämpningsmedel klass 1 eller klass 2 ska föra journal.
Av dokumentationen ska det framgå:

• vilket medel och vilken dos du använt,
• tidpunkt och plats för spridningen, temperatur och vindförhållanden,
• vilka skyddsavstånd som hållits till omgivningen,
• vilka försiktighetsmått som du iakttagit till skydd mot miljöpåverkan, samt vid påfyllning och rengöring av utrustningen och
• motivering och orsak till spridningen.

Dokumentationen ska sparas i tre år och ska kunna visas upp för miljö- och byggnadsnämnden.

Sidan senast granskad den 3 oktober 2017
Innehållsansvarig: Christer Hermansson

Lantbruk, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Christer Hermansson
0490-25 48 06
christer.hermansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun