Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Miljöskydd inom lantbruk

Lantbruk, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Christer Hermansson
0490-25 48 06
christer.hermansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Många verksamheter som olika individer bedriver (såsom lantbruk) och som kan påverka människors hälsa och miljö, kontrolleras genom den miljölagstiftning som finns. Den viktigaste miljölagstiftningen är miljöbalken.

Det är miljöbalken som reglerar både hur och på vilket sätt en sådan verksamhet får bedrivas. Syftet är att skydda människor och miljö och främja en hållbar utveckling. Kontrollen av lantbruken utgår ifrån djurinnehav eller storlek på odlingsarealen. 

Förklaring av DE

Måttenheten för djurinnehav kallas för djurenhet (DE). Det motsvarar den mängd fosfor som finns i gödseln, som en mjölkko producerar per år.

Djurenheter (1 DE) enligt miljöbalken:

 • 1 mjölkko (även sinko).
 • 6 kalvar, en månad eller äldre. Kalv = nötkreatur upp till sex månaders ålder. Kalvar upp till en månads ålder räknas till moderdjuret.
 • 3 övriga nöt, sex månader eller äldre.
 • 3 suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder.
 • 10 slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre. Gyltor som inte är betäckta räknas som slaktsvin.
 • 1 häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder.
 • 10 minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder samt avelshannar.
 • 100 kaniner.
 • 100 värphöns, 16 veckor eller äldre. Kycklingmödrar räknas till värphöns.
 • 200 unghöns upp till 16 veckors ålder, 200 slaktkycklingar,100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder.
 • 15 strutsfåglar av arterna struts, emu och nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder.
 • 10 får eller getter, sex månader eller äldre.
 • 40 lamm eller killingar upp till sex månaders ålder.

För övriga djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring, som motsvarar 100 kilo kväve eller 13 kilo fosfor i färsk träck och urin.

Vid beräkning av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor som ger det lägsta antalet djur.

De största lantbruken med djur som har mer än 400 djurenheter (2000 slaktsvinsplatser eller 750 suggor/gyltor för grisproduktion), måste söka tillstånd hos länsstyrelsen i Kalmar.

De mellanstora lantbruken med mer än 100 djurenheter men mindre än 400, måste anmäla sin verksamhet till miljö- och byggnadsnämnden.

De mindre lantbruken med mindre än 100 djurenheter behöver normalt inte ansöka/anmäla sin verksamhet med tanke på miljölagstiftningen.

Lantbrukets påverkan på människors hälsa och miljö kan ske genom:

 • Näringsläckage: kväve och fosfor från åkrar, framför allt till vatten (rinnande vattendrag, sjöar och hav).
 • Buller till omgivningen: från byggnader, maskiner och transporter.
 • Utsläpp till luften: kväve, koldioxid och stoft. Det gäller även ventilationsluft från stallar, förbränning av bränsle till maskiner (traktorer).
 • Hantering av bekämpningsmedel

Påverkan på miljön kan också vara mycket positiv. Genom att djurhållning och växtodling bedrivs på samma plats får vi ett öppet landskap. Vi får en möjlighet till en positiv utveckling av den biologiska mångfalden och en tillgänglighet för allmänheten.

Den svenska öppna naturen är skapad genom århundrade av djurens betande och odlandet av grödor på åker.

”Ängen är åkers moder”. Slåtter- och betesängen utgjorde en viktig del i utvecklingen av vårt nuvarande öppna landskap. Många av dessa områden blev med tiden åkermark. Ängsmarkerna utgör än idag en mycket viktig del i förutsättningen för en biologisk mångfald.

En viktig del i förutsättningarna är att skyddszoner ”skapas” runt ladugårdar/ byggnader och åker/ bete. De är till för att verksamheten kan fortgå och förhoppningsvis utvecklas.

 

Sidan senast granskad den 3 oktober 2017
Innehållsansvarig: Christer Hermansson

Lantbruk, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Christer Hermansson
0490-25 48 06
christer.hermansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun