Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Lagring och spridning av stallgödsel

Lantbruk, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Christer Hermansson
0490-25 48 06
christer.hermansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Här kan du läsa om hur du får lagra och sprida stallgödsel. Hur du får göra detta styrs dels av miljöbalken och dels av jordbruksverkets föreskrifter.

Från och med 1 januari 2014 omfattas hela vår kommun av reglerna för spridning och lagring av stallgödsel i kustnära områden. Detta gäller enligt EUs Nitratdirektiv.

Spridning av gödsel

  • Under november till februari är all spridning av gödsel helt förbjuden.
  • Mellan 1 augusti och 31 oktober får gödsel bara spridas inför sådd eller i växande gröda. Träda eller stubbåker är inte växande gröda.
  • Du får sprida fastgödsel i oktober i växande gröda eller plöja ner detta inom 12 timmar utan krav på sådd.
  • Du får inte sprida på tjälad, snötäckt, översvämmad eller vattenmättad mark. Dispens från spridningsförbudet kan ges för tjälad eller snötäckt mark om en extrem situation har uppstått.

Spridning av gödsel inom 200 m från område med detaljplan och områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse

Enligt 7 § i de Lokala hälsoskyddsföreskrifterna krävs det tillstånd naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom 200 m från område med detaljplan och områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse (se kartbilaga 2 i de Lokala hälsoskyddsföreskrifterna) ska anmäla detta innan spridning sker. Nedmyllning ska ske i omedelbar anslutning till spridningen tidpunkten för spridning ska anpassas till väder och vindförhållanden så att risk för luktolägenheter minimeras.

Anmälan krävs inte för spridning av väl brunnen gödsel från nötkreatur, häst eller fjäderfä om den sker i ringa omfattning t ex på villatomt och om nedmyllning sker omedelbart vid spridningen. Anmälan krävs inte heller om gödseln är torkad eller hygieniserad eller om spridningen regleras i tillstånd enligt miljöbalken. En anmälan krävs inte årligen utan för en normal växtföljd.

Kväve från stallgödsel

EUs nitratdirektiv begränsar tillförsel av kväve på åkermark till 170 kilo per hektar och år. Detta gäller inte om du har mindre än tio djurenheter.

På hösten får högst 60 kilo lättillgängligt kväve, ammonium-N, nitrat-N eller Urea, tillföras till höstsådda oljeväxter. Annan höstsådd gröda får gödslas med högst 40 kilo lättillgängligt kväve.

Fosfor från stallgödsel

Mängden fosfor som du får tillföra din åkermark är begränsad till 22 kilo per hektar och år, beräknat som ett medelvärde under en period om fem år. Detta gäller inte om du har mindre än tio djurenheter. Gödsel som tas emot har samma begränsning på 22 kilo per hektar och år oavsett storlek på företag och antal djurenheter.

Lagring av stallgödsel

  • Om du har nötdjur, hästar, får eller getter gäller åtta månaders lagringsvolym. Med det menas att det måste finnas plats på din gård att lagra all gödsel som dina djur producerar under åtta månaders tid.
  • För annan djurhållning, exempelvis för fläsk och slaktkyckling, gäller tio månaders lagringsvolym.
  • Har du mindre än tio men mer än två djurenheter krävs sex månaders lagringsvolym oavsett djurslag.
  • Har du mindre än två djurenheter krävs inte att du har någon speciell lagringsvolym. Gödsellagringen får dock inte innebära besvär för din omgivning.

Dokumentationskrav

Det ska finnas dokumentation över hur du beräknat din lagringskapacitet. Om du har haft besök av Miljö- och byggnadskontoret har en sådan beräkning gjorts av Miljö- och byggnadskontoret.
Dokumentation ska även finnas över beräkning av grödans behov av kväve. Du kan visa detta genom en växtodlings- eller gödslingsplan.

 

Sidan senast granskad den 13 november 2017
Innehållsansvarig: Christer Hermansson

Lantbruk, kontaktsida

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Christer Hermansson
0490-25 48 06
christer.hermansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Miljö- och byggnadskontoret
593 80 Västervik

0490- 25 40 00

Fax: 0490- 25 48 16

mbn@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden
593 80 Västervik

0490-25 40 00

mbn@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun