Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Planprogram

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner. Planprogram görs ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

För att förenkla arbetet med en detaljplan kan ett program tas fram. I programmet hanteras utgångspunkter och mål. Det kan vara bra att upprätta ett program för komplicerade planer. Sådana planer kan beröra många olika önskemål och innehålla starka motstående intressen. Ett annat skäl att ta fram ett program är om planen saknar stöd i översiktsplanen. Programmet innebär möjlighet att tidigt lyfta frågor om olika alternativ till diskussion.

Syftet med ett planprogram är att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede skall breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. De berörda skall ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta.

För att samla in idéer och synpunkter hålls ett programsamråd med myndigheter, organisationer, berörda sakägare och allmänheten. Efter att programmet har varit ute på samråd, skall kommunen sammanställa och bemöta alla skriftliga synpunkter som inkommit i en samrådsredogörelse. Därefter görs eventuella ändringar i programförslaget innan det godkänns av kommunstyrelsen.

Efter godkännandet är det vanligt att flera detaljplaner efter hand tas fram för olika delar av det område som planprogrammet täckte. Planprogrammet finns kvar som visionsdokument men antas eller fastställs inte. Planprogrammet är därmed ingen juridiskt bindande handling, utan fungerar som ett vägledande dokument för fortsatta detaljplaneprocesser.

 

Illustration över planprocessen

Sidan senast granskad den 5 juli 2021
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt

Har du frågor kring strategiska planer och detaljplaner? Kontakta oss: plan@vastervik.se

OBS! Vill du veta vad du får bygga på din fastighet? Frågor kring plantolkning hanteras av miljö- och byggnadskontoret, 0490-25 40 00 (växeln).

Telefontid för plangruppen:
Tisdagar och torsdagar klockan 09:30-11:30, 0490 – 25 40 00 (växeln).
Ring växeln och be att få prata med en planarkitekt.

Planarkitekt (samordnare för strategisk och fysisk planering)
Marcus Åberg
Planarkitekt
Fanny Hansson
Planarkitekt
Gabriel Helgesson
Planarkitekt
Johan Delvert
Planarkitekt
Anna Herge
Samhällsplanerare
Sebastian Wadenborg