Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

REE-metaller Olserum

Karta Olserum

Informationssida för Ree-metallutvinning i Olserum

Här publicerar vi den information vi har i ärendet.

Bakgrund

Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU, har sett ut ett område kring Olserum, sydost om Överum i Västerviks kommun, där en av Europas största fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller – så kallade REE-metaller – finns. SGU vill därför skapa ett riksintresse enligt miljöbalken (3 kap 7 §) för att möjliggöra en framtida gruvbrytning. Västerviks kommun ska yttra sig senast 2 februari 2023 om hur kommunen ställer sig till avgränsningen av riksintresset. Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 31 januari.

De sällsynta jordartsmetallerna är väldigt viktiga för klimatomställningen och finns bland annat i elbilar, mobiltelefoner och datorer. De används också inom läkemedels- och försvarsindustrin och kan inte ersättas med andra metaller. EU har listat metallerna som den mest kritiska råvaran för en fortsatt samhällsutveckling och konstaterat att en inhemsk produktion måste öka. Idag utvinns 70 % av metallerna i Kina vilket innebär en stor sårbarhet, något som de senaste årens pandemi och pågående konflikter i världen tydligt har visat.

Förslaget från SGU innebär att ett område sydost om Överum skulle pekas ut som riksintresse. Det betyder att det inom avgränsningen inte får ske åtgärder som riskerar att påtagligt skada eller försvåra möjligheterna att utvinna metallerna.

Befintliga motstående riksintressen i området finns i form av överlappande riksintressen för rörligt friluftsliv och obruten kust enligt 4 kap. miljöbalken, samt för kulturmiljö enligt 3 kap. miljöbalken. SGU ser inga hinder att oförenliga riksintressen överlappar varandra och skriver:

”Om inte oförenliga riksintressen kan samexistera så ska en prövning göras vilket riksintresseanspråk som äger företräde först vid förändrad markanvändning. Den verksamhet som bäst motsvarar samhällets behov ska ges företräde.

Avgränsningen kan komma att förändras under arbetets gång i takt med att ny information framkommer. Riksintresseavgränsningen innebär inte att det kommer att ske en utvinning av metallerna men den kan underlätta en eventuell framtida tillståndsprocess. En utvinning, om den blir aktuell, kommer att tillståndsprövas enligt gällande lagstiftning. 

Sidan senast granskad den 8 december 2022
Innehållsansvarig: Marcus Åberg

Vanliga frågor

  • Vid en riksintresseavgränsning bedöms vilka riksintressen som ska ha företräde före andra intressen för ett visst geografiskt området. I det här fallet undersöker man om intresset för gruvbrytning av REE-metaller kan ges företräde framför andra intressen. Kommunen och Länsstyrelsen kompletterar den information som redan finns utifrån miljöintressen, infrastruktur, ekonomiska och sociala intressen. Bedömningen görs sedan av staten.

  • I de här fallen är det inte möjligt. Beslutet ligger inte i våra händer men vi kan lämna ett yttrande och komplettera med information.

  • Vi publicerar den dokumentation vi har här till höger. Annars finns mer kunskap hos Sveriges Geologiska Undersökning SGU i Uppsala. Har du frågor om innehållet så hänvisar vi dit.

    https://www.sgu.se/

  • Liknande projekt brukar innebära stora investeringar i infrastruktur och service. Ökat antal arbetstillfällen och en tillströmning av företagsetableringar och ett allmänt uppsving för ekonomin i regionen. Baksidan är ett stort ingrepp i naturen med naturvärden som försvinner på platsen för gruvan. Samtidigt bidrar vi till en hållbar klimatomställning globalt sett genom att bidra till mer miljövänlig teknik i världen.

  • Det finns alltid möjlighet att lämna sina synpunkter till oss och för enkelhetens skull har vi gjort ett eget formulär för detta. Du kan också kontakta politikerna direkt eller lämna ett e-förslag till politiken. Du hittar mer information om hur du kan påverka här>>>