Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kulturmiljöprogram

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Bild över byggnadsfasader i Västerviks centrum

Västerviks kommun tar fram ett nytt kulturmiljöprogram för hela kommunen. Arbetet sker i etapper och utförs i samarbete mellan Samhällsbyggnadsenheten, Miljö- och Byggnadskontoret och Kulturenheten. Arbetet sker med stöd från Länsstyrelsen i Kalmar län. Fältarbetet utförs av Kalmar läns museum.

Nuvarande kulturmiljöprogram är fastställt 1986 och sedan dess har kulturmiljöerna förändrats på olika sätt. Vissa värden har stärkts och andra har försvagats. Nya miljöer kan ha tillkommit och andra kan ha försvunnit genom förvanskningar, bränder eller andra skador.

Syfte

Projektet syftar till en revidering och komplettering av kulturmiljöprogrammet för Västerviks kommun. Kulturmiljöprogrammet ska peka ut ett antal kulturhistoriskt värdefulla miljöer i kommunen, samt fungera vägledande vid planläggning och lovgivning.

Ytterst syftar projektet till att kommunens kulturhistoriskt värdefulla miljöer ska tillvaratas och förvaltas bättre. Kulturmiljöprogrammet ses som ett medel för att nå detta mål – för att avväga samhällsnyttan mellan olika markanvändningar och intressen eller för att samordna olika insatser och aktörer.

Kulturmiljöprogrammet är ett grundläggande kunskapsunderlag och målgruppen utgörs av en bred allmänhet. Kommunens plan- och bygglovhandläggare, tillsammans med fastighetsägarna inom de utpekade områdena, ses dock som programmets viktigaste mottagare och användare.

Förstudie 2015

Under 2015 togs en förstudie fram för arbetet. Förstudien visar på en lämplig kulturmiljöprofil för kommunen och en indelning av det fortsatta arbetet. Några exempelinventeringar utfördes också för att hitta en bra metodik för fortsatt arbete.

Förstudie (pdf 6,0 MB)

Inventering 2016-2020

Just nu genomförs den sista inventeringsetappen där bland annat kulturmiljöer i byarna kring Blackstad, Hallingeberg, Odensvi och Törnsfall ingår. Kalmar läns museum kommer att genomföra inventeringen av kulturmiljöerna med start på onsdag den 6 maj och fram till midsommar.

Arbetet med kulturmiljöprogrammet innebär att kommunens kulturmiljöer inventeras i 4 olika etapper. Arbetet har genomförts för två större etapper i den östra kommundelen 2016-2017, Etapp 1A och 1B. Prioriteringen grundas i att kommunstyrelsen uppdragit åt samhällsbyggnadsenheten att de närmaste åren ta fram fördjupade översiktsplaner för Västervik, Gamleby, Loftahammar och skärgården. Under 2018 genomfördes etapp 2 som omfattar södra kommundelen med bland annat Gunnebo, Ankarsrum, Blankaholm, Totebo och Hjorted. Under 2019 genomfördes etapp 3 som omfattar norra kommundelen med bland annat Edsbruk, Helgenäs, Ukna och Överum. Under 2020 pågår inventeringen av etapp 4 som omfattar västra kommundelen med bland annat Odensvi, Hallingeberg, Blackstad och Törnsfall.

Efter varje avslutad inventeringsetapp sammanställs områdesbeskrivningar för alla utpekade kulturmiljöer. Områdesbeskrivningarna är arbetsmaterial och kan komma att omarbetas under processens gång. Här är de områdesbeskrivningar som finns framtagna för etapp 1A, 1B, 2 och 3:

Områdesbeskrivningar etapp 1A (Västervik, Gamleby, Draget)

Områdesbeskrivningar etapp 1B (Gamleby-Lofta, Loftahammar, Norra Skärgården m.m.)

Områdesbeskrivningar etapp 2 (Ankarsrum, Hjorted, Totebo, Södra Skärgården m.m.)

Områdesbeskrivningar etapp 3 (Edsbruk, Helgenäs, Ukna och Överum m.m.)

Utpekade områden i förslag till kulturmiljöprogram

Kartan nedan visar de områden med kulturvärden som är utpekade i förslaget till nytt kulturmiljöprogram så här långt i processen. Urvalet av utpekade områden samt bedömningen av deras värden kan komma att ändras under processens gång. I sökrutan kan du söka på den adress du är intresserad av för att se om fastigheten är en del av ett utpekat område. Du kan sedan läsa om områdets kulturvärden i områdesbeskrivningarna ovan. 

 

Fortsatt arbete

Under slutet av 2020 till 2021 planeras sammanställningen av slutprodukten som ska vara färdig till sommaren 2021.

Till år 2022 planeras preliminärt en större informationskampanj kring det nya kulturmiljöprogrammet.

Karta inventeringsområde

Karta som visar etappindelningen för inventeringsarbetet 2016-2020.

Schematisk etappindelning

Preliminär etappindelning för kommande års arbete.

Sidan senast granskad den 5 maj 2020
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.