Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) Överum

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Kommunfullmäktige beslutade att anta fördjupningen av översiktsplanen (FÖP) för Överum 2016-06-20 som sedan vann laga kraft 2016-07-22, då den inte överklagats.

Sammanfattning av FÖP Överum

I FÖP Överum ges en rad förslag och rekommendationer. I korthet ger FÖP:en förslag på olika alternativa utvecklingsområden för bostäder och ett utvecklingsområde för industriändamål. FÖP:en föreslår även vissa vägar som ska göras säkrare för gång- och cykeltrafik. En prioriteringsordning föreslås för förbättringar av busshållplatsernas funktion, där järnvägsstationen har en överordnad prioritering. Vid Brukstorget föreslås Övre Stenhuset rustas upp. Husen Nedre Knäppet och Övre Knäppet samt Staten föreslås rivas och kompensationsåtgärder föreslås för detta. Skötseln av bevarandevärda grönområden grön- och blåstråk, allmänna grönytor, parker samt tätortsnära skogsmark föreslås utformas.

Syftet och bakgrund med FÖP Överum

Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att redogöra för huvuddragen i den långsiktiga utvecklingen av Överum. Fördjupningen ska utgöra en handlingsplan för hur den framtida mark- och vattenanvändningen ska utvecklas samt utgöra underlag för det fortsatta detaljplanearbetet och bygglovgivningen, eller andra utredningar. Planen beskriver och formulerar rekommendationer för hur bland annat mark, kulturmiljö, naturmiljö, grönstruktur, bebyggelse, service, kommunikationer, teknisk försörjning samt säkerhet och risker ska kunna hanteras, bevaras, användas eller utvecklas.

Fördjupningen är inte juridiskt bindande, men väger tyngre än andra beslutsunderlag i och med att det är en del av översiktsplanen och följt förankringsprocessen som är lagstadgad enligt plan- och bygglagen. Fördjupningen syftar till att visa vilken utveckling kommunen vill se i området. FÖP:en behandlar tidsperspektivet 10 – 15 år framåt i tiden, men kan även ge vägledning ännu längre framåt i tiden.

Bakgrund

FÖP Överum var på samråd och utställning, enligt plan- och bygglagen. Under remissomgångarna kunde medborgare, föreningar, andra myndigheter och kommunen internt lämna synpunkter på förslaget. Allmänt samrådsmöte och allmänt utställningsmöte har också ägt rum.

Klicka på länkarna nedan för att läsa de olika delarna av FÖP Överum

Det finns även möjlighet att tillhandahålla FÖP Överum i pappersexemplar.

Fördjupning av översiktsplanen för Överum, Lagakraftvunnen (pdf, 4,46 MB)

Bilaga 1 - Konsekvensbeskrivning av FÖP Överum, Lagakraftvunnen (pdf, 752 kB)

Bilaga 2 - Miljöbedömning av föreslagna utvecklingsområden för bostäder och industri., Lagakraftvunnen (pdf, 2,75  MB)

Länsstyrelsens granskningsyttrande FÖP Överum (pdf, 147 kB)

Länsstyrelsens tillägg till granskningsyttrande FÖP Överum (pdf, 134 kB)

Planeringsunderlag för kulturmiljön

Brukstorget och områdesbeskrivning av Överum (pdf 5,13 MB)

Sidan senast granskad den 2 september 2020
Innehållsansvarig: Daniel Niklasson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.