Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

FÖP Gamleby - utställningshandlingarna

Efter det första samrådet kring fördjupningen av översiktsplanen (FÖP) för Gamleby har vi nu ett omarbetat förslag för den långsiktiga utvecklingen av orten. En FÖP kommer att ge vägledning för bygglov och andra planer och utredningar.

Fördjupningen är inte juridiskt bindande, utan ger vägledning för kommande planering. FÖP:en sträcker sig 10–15 år framåt i tiden, men kan även ge vägledning ännu längre fram.

Sammanfattning av FÖP Gamleby

Planen ger vägledning för hur olika intressen ska hanteras, bevaras, användas, eller utvecklas. Det kan gälla kulturmiljö, natur, grönskan i orten, bebyggelse, service, kommunikationer, teknisk försörjning som exempelvis vatten och avlopp samt säkerhet och risker.

FÖP Gamleby skapar möjligheter för att öka Gamlebys attraktivitet. Bland annat genom att peka ut förslag på:

  • Områden för nya bostäder och verksamheter.
  • Förslag på olika trafiklösningar för säkrare trafikmiljö och bättre möjligheter för kollektivtrafik.
  • Uppmuntran till en attraktivare offentlig miljö.
  • Förslag om att stärka centrala Gamleby.
  • Utvecklade rekreationsmöjligheter, bland annat runt hamnområdet.

Planprocessen

Vid två tillfällen, samråd och utställning, ges tillfälle att tycka till om förslaget, innan det antas i kommunfullmäktige och kan vinna laga kraft. Vid samråd och utställning tar vi emot synpunkter  från kommunen internt, andra myndigheter, föreningar och medborgare. Synpunkterna sammanställs i en samrådsredogörelse där kommunen tar ställning till hur de ska behandlas i den fortsatta processen. 

Under 2010 träffade vi allmänheten i Gamleby för att diskutera planeringsfrågor. Minnesanteckningarna från det mötet har varit en källa att ösa ur i arbetet med FÖP Gamleby. Många synpunkter om Gamleby togs emot när de kommuntäckande delarna av översiktsplanen – ÖP 2025 var på samråd och utställning. Ett samrådsmöte hölls då i Gamleby angående det. Dessa synpunkter har varit värdefulla i arbetet med FÖP Gamleby.

FÖP Gamleby var på samråd mellan 13 december 2017 och 13 februari 2018. Ett allmänt samrådsmöte hölls i Åby Herrgård 15 januari 2018. Det kom cirka 100 personer. Då informerade vi även om andra projekt som berör Gamleby. Under samrådstiden kom det in synpunkter från 26 olika avsändare.

Utställningen av planförslaget pågick mellan 28 juni 2018 och 14 september 2018. Ett utställningsmöte hölls den 27 augusti i Åby herrgård. Handlingar fanns tillgängliga i Kommunhuset, Biblioteket i Gamleby och på kommunens hemsida. Efter utställningen samlades inkomna synpunkter in och ska sammanställas i ett granskningsutlåtande. 

FÖP Gamleby är nu på utställning.

Nästa steg

Nästa steg i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Gamleby är att sammanställa inkomna synpunkter och ta ställning till dem. Därefter kommer en slutrevidering att genomföras inför ett förslag till antagande. 

Sidan senast granskad den 6 juli 2021
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt

Har du frågor kring strategiska planer och detaljplaner? Kontakta oss: plan@vastervik.se

OBS! Vill du veta vad du får bygga på din fastighet? Frågor kring plantolkning hanteras av miljö- och byggnadskontoret, 0490-25 40 00 (växeln).

Telefontid för plangruppen:
Tisdagar och torsdagar klockan 09:30-11:30, 0490 – 25 40 00 (växeln).
Ring växeln och be att få prata med en planarkitekt.

Planarkitekt (samordnare för strategisk och fysisk planering)
Marcus Åberg
Planarkitekt
Fanny Hansson
Planarkitekt
Gabriel Helgesson
Planarkitekt
Johan Delvert
Planarkitekt
Anna Herge
Samhällsplanerare
Sebastian Wadenborg