Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

FÖP Gamleby - utställningshandlingarna

Kontakt kring fysisk planering

 

Marcus Åberg
Planarkitekt (samordnare för strategisk och fysisk planering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Efter det första samrådet kring fördjupningen av översiktsplanen (FÖP) för Gamleby har vi nu ett omarbetat förslag för den långsiktiga utvecklingen av orten. En FÖP kommer att ge vägledning för bygglov och andra planer och utredningar.

Fördjupningen är inte juridiskt bindande, utan ger vägledning för politiken. FÖP:en sträcker sig 10–15 år framåt i tiden, men kan även ge vägledning ännu längre fram.

Sammanfattning av FÖP Gamleby

Planen ger vägledning för hur olika intressen ska hanteras, bevaras, användas, eller utvecklas. Det kan gälla kulturmiljö, natur, grönskan i orten, bebyggelse, service, kommunikationer, teknisk försörjning som exempelvis vatten och avlopp samt säkerhet och risker.

FÖP Gamleby skapar möjligheter för att öka Gamlebys attraktivitet. Bland annat genom att peka ut förslag på:

  • Områden för nya bostäder och verksamheter.
  • Förslag på olika trafiklösningar för trafiksäkrare miljö och bättre möjligheter för kollektivtrafik.
  • Uppmuntran till en attraktivare offentlig miljö.
  • Förslag om att stärka centrala Gamleby.
  • Utvecklade rekreationsmöjligheter, bland annat runt hamnområdet.

Vad innebär utställning?

Utställningen pågår från och med 28 juni 2018 till och med 14 september 2018.

Handlingarna finns på kommunhuset, Fabriksgatan 21 i Västervik, Biblioteket i Gamleby och på kommunens hemsida www.vastervik.se/fop-gamleby. Det går även att beställa pappersexemplar att få hemskickad av samhällsbyggnadsenheten.

Eventuella synpunkter skall lämnas senast 14 september 2018 till: Västerviks kommun, Fabriksgatan 21, 593 80 Västervik eller via e-post till vasterviks.kommun@vastervik.se.

För att informera intresserade och svara på frågor om FÖP Gamleby kommer vi ha ett allmänt utställningsmöte 27 augusti 2018, klockan 18:00 i Åby Herrgård.

Om du har frågor kring handlingarna, kontakta Erik Andersson, planarkitekt, e-post erik.andersson@vastervik.se, telefon: 0490-25 40 70.

Planprocessen

Vid två tillfällen, samråd och utställning, ges tillfälle att tycka till om förslaget, innan det antas i kommunfullmäktige och kan vinna laga kraft. Vid samråd och utställning tar vi emot synpunkter emot från kommunen internt, andra myndigheter, föreningar och medborgare.

Under 2010 träffade vi allmänheten i Gamleby för att diskutera planeringsfrågor. Minnesanteckningarna från det mötet har varit en källa att ösa ur i arbetet med FÖP Gamleby. Många synpunkter om Gamleby togs emot när de kommuntäckande delarna av översiktsplanen – ÖP 2025 var på samråd och utställning. Ett samrådsmöte hölls då i Gamleby angående det. Dessa synpunkter har varit värdefulla i arbetet med FÖP Gamleby.

FÖP Gamleby var på samråd mellan 13 december 2017 och 13 februari 2018. Ett allmänt samrådsmöte hölls i Åby Herrgård 15 januari 2018. Det kom cirka 100 personer. Då informerade vi även om andra projekt som berör Gamleby. Under samrådstiden kom det in synpunkter från 26 olika avsändare.

FÖP Gamleby är nu på utställning.

Samrådssynpunkterna

Synpunkterna som kom in under samrådet är nu sammanställda i en samrådsredogörelse. I den har vi kommenterat varje synpunkt, för att visa om synpunkten lett till någon förändring i FÖP:en, eller inte. Nu ger vi en ny möjlighet till att lämna synpunkter och se hur de gamla har bemötts.

Många av synpunkterna har berört infarterna och området runt Gamleby hamn.

Några av synpunkterna som kom in kan inte vi behandla i FÖP:en. De skickas nu vidare så de kommer rätt. Det kan vara både till inom kommunen, eller till andra organisationer, och myndigheter.

Ändringar efter samrådet

Överlag har synpunkterna som kom in under samrådet inte lett till några stora förändringar. Mer förtydliganden och mindre korrigeringar på flera olika ställen i FÖP:en, både i text och i karta. Det kan vara såväl bakgrundstext, förutsättningar som vägledning.

Många synpunkter har dock inte lett till några ändringar alls och är bara bemötta direkt i samrådsredogörelsen.

Vi har även gjort egna ändringar i FÖP:en.

Större förändringar

En stor förändring är att ett förslag på utvecklingsområde för nya bostäder tagits bort ur FÖP:en. Det var utvecklingsområde Vårdhemmet. Anledningen är att byggnaden inte är planerad att rivas.

Vägledningen och kartskikten om ny rekommenderad farligt godsled är borttagna. Vi anser att det är lämpligare att lösa den frågan utanför FÖP:en.

En ny karta och mer text har tillkommit kring om dagvatten.

En annan stor förändring är ändrad vägledning om att tung trafik leds om över hamnområdet och inte över Torget. Utom till och från fastighet på Storgatan och delar av Odensvivägen. Detta när Nya Norra infarten är byggd.

Det förtydligas även att en del av Odensvivägen föreslås stängas av för motortrafik. När Nya Norra infarten är byggd.

Se även hamnområdet nedan.

Utredningsområdet kring Gamleby hamn

En konsult, Vatten och Samhällsteknik AB har på uppdrag av Västerviks kommun gått igenom befintliga geotekniska utredningar av Gamleby hamn. Därefter har konsulterna gjort en konsekvensanalys av olika önskemål som finns för området. Detta för att bland annat se vad marken i området tål för belastning.

FÖP:en föreslår att rekreationsområde ska vara inriktningen i området runt Gamleby hamn. Det gäller området öster om Östra Ringvägen och Varvsgatan. Rekreationsområdet skulle kunna innehålla gräs, planteringar och andra parkliknande åtgärder. Det skulle kunna vara ställplats för husbilar. Funktioner för fritidsbåtar, bryggor, möjligheter till sportfiske, strandpromenad, med mera. FÖP:en föreslår också att man ska gå vidare med noggranna geotekniska undersökningar. Översiktlig miljöteknisk undersökning föreslås också. Detta för att närmare kunna precisera vilken typ av verksamhet som är lämplig inom olika delområden. En handlingsplan förslås för att säkerställa träspontens funktion, både vad gäller kajen och Gamlebyån. Östra Ringvägen och Varvsgatans funktioner föreslår FÖP:en ska säkerställas. Bland annat för att avlasta Torget från trafik och som skydd mot översvämningar.

Inom utredningsområdet för geoteknik och klimatanpassning, enligt figur 14 i planbeskrivningen, bör bygglov ske restriktivt.

Parallella arbeten

Förbättringsvandring med efterföljande utvecklingsdialoger och utvecklingsarbete har genomförts 2013 i Gamleby.

Ett annat arbete som sker samtidigt med FÖP-arbetet är ett projekt som kallas ”Business Improvement District”, BID centrala Gamleby. Projektet involverar näringsidkare och fastighetsägare inom ett geografisk avgränsat område i centrala Gamleby. BID centrala Gamleby syftar till att skapa en målinriktad affärsutvecklingsplan med tillhörande finansiering för platsen.

Klicka på länkarna nedan för att läsa de olika delarna av FÖP Gamleby

Det finns även möjlighet att tillhandahålla FÖP Gamleby i pappersexemplar.

Planbeskrivning (pdf 6,43 MB)

Samrådsredogörelse (pdf 1,60 MB)

Bilaga 1: Översiktlig undersökning av utvecklingsområden (pdf 2,52 MB)

Bilaga 2: Hållbarhetskonsekvensbeskrivning (pdf 860 kB)

Bilaga 3: Trafikutredningar (pdf 1,40 MB)

Planeringsunderlag: Skyfallskartering Gamleby (pdf 3,09 MB)

Planeringsunderlag: Förslag på Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun -  Huvudområde Gamleby stad (pdf 4,44 MB)

Planeringsunderlag: Bedömning geoteknisk status Gamleby hamn (pdf 3,07 MB)

Sidan senast granskad den 2 september 2020
Innehållsansvarig: Daniel Niklasson

Kontakt kring fysisk planering

 

Marcus Åberg
Planarkitekt (samordnare för strategisk och fysisk planering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.