Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

FÖP Gamleby - utställningshandlingarna

Kontakt kring fysisk planering

Vi har telefontid tisdag och torsdag 09:30-12, övrig tid når ni oss via mejl. 

Marcus Åberg
Planarkitekt (samordnare för strategisk och fysisk planering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Johan Delvert (föräldraledig, åter i november)
0490-25 40 65
johan.delvert@vastervik.se

Anna Herge (föräldraledig, åter i september)
Planarkitekt
0490-25 41 15
anna.herge@vastervik.se

Fanny Hansson (föräldraledig, åter i september)
Planarkitekt
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

Efter det första samrådet kring fördjupningen av översiktsplanen (FÖP) för Gamleby har vi nu ett omarbetat förslag för den långsiktiga utvecklingen av orten. En FÖP kommer att ge vägledning för bygglov och andra planer och utredningar.

Fördjupningen är inte juridiskt bindande, utan ger vägledning för kommande planering. FÖP:en sträcker sig 10–15 år framåt i tiden, men kan även ge vägledning ännu längre fram.

Sammanfattning av FÖP Gamleby

Planen ger vägledning för hur olika intressen ska hanteras, bevaras, användas, eller utvecklas. Det kan gälla kulturmiljö, natur, grönskan i orten, bebyggelse, service, kommunikationer, teknisk försörjning som exempelvis vatten och avlopp samt säkerhet och risker.

FÖP Gamleby skapar möjligheter för att öka Gamlebys attraktivitet. Bland annat genom att peka ut förslag på:

  • Områden för nya bostäder och verksamheter.
  • Förslag på olika trafiklösningar för säkrare trafikmiljö och bättre möjligheter för kollektivtrafik.
  • Uppmuntran till en attraktivare offentlig miljö.
  • Förslag om att stärka centrala Gamleby.
  • Utvecklade rekreationsmöjligheter, bland annat runt hamnområdet.

Planprocessen

Vid två tillfällen, samråd och utställning, ges tillfälle att tycka till om förslaget, innan det antas i kommunfullmäktige och kan vinna laga kraft. Vid samråd och utställning tar vi emot synpunkter  från kommunen internt, andra myndigheter, föreningar och medborgare. Synpunkterna sammanställs i en samrådsredogörelse där kommunen tar ställning till hur de ska behandlas i den fortsatta processen. 

Under 2010 träffade vi allmänheten i Gamleby för att diskutera planeringsfrågor. Minnesanteckningarna från det mötet har varit en källa att ösa ur i arbetet med FÖP Gamleby. Många synpunkter om Gamleby togs emot när de kommuntäckande delarna av översiktsplanen – ÖP 2025 var på samråd och utställning. Ett samrådsmöte hölls då i Gamleby angående det. Dessa synpunkter har varit värdefulla i arbetet med FÖP Gamleby.

FÖP Gamleby var på samråd mellan 13 december 2017 och 13 februari 2018. Ett allmänt samrådsmöte hölls i Åby Herrgård 15 januari 2018. Det kom cirka 100 personer. Då informerade vi även om andra projekt som berör Gamleby. Under samrådstiden kom det in synpunkter från 26 olika avsändare.

Utställningen av planförslaget pågick mellan 28 juni 2018 och 14 september 2018. Ett utställningsmöte hölls den 27 augusti i Åby herrgård. Handlingar fanns tillgängliga i Kommunhuset, Biblioteket i Gamleby och på kommunens hemsida. Efter utställningen samlades inkomna synpunkter in och ska sammanställas i ett granskningsutlåtande. 

FÖP Gamleby är nu på utställning.

Nästa steg

Nästa steg i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Gamleby är att sammanställa inkomna synpunkter och ta ställning till dem. Därefter kommer en slutrevidering att genomföras inför ett förslag till antagande. 

Sidan senast granskad den 6 juli 2021
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Vi har telefontid tisdag och torsdag 09:30-12, övrig tid når ni oss via mejl. 

Marcus Åberg
Planarkitekt (samordnare för strategisk och fysisk planering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Johan Delvert (föräldraledig, åter i november)
0490-25 40 65
johan.delvert@vastervik.se

Anna Herge (föräldraledig, åter i september)
Planarkitekt
0490-25 41 15
anna.herge@vastervik.se

Fanny Hansson (föräldraledig, åter i september)
Planarkitekt
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.