Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

FÖP Gamleby - samrådshandlingarna

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)

Syftet med den här fördjupningen av översiktsplanen är att redogöra för huvuddragen i den långsiktiga utvecklingen av Gamleby.

Fördjupningen ska utgöra en handlingsplan för hur den framtida mark- och vattenanvändningen ska utvecklas samt utgöra underlag för det fortsatta detaljplanearbetet och bygglovgivningen, eller andra utredningar.

Fördjupningen är inte juridiskt bindande, utan ett vägledande politiskt styrdokument. FÖP:en behandlar tidsperspektivet 10 – 15 år framåt i tiden, men kan även ge vägledning ännu längre framåt i tiden.

Sammanfattning av FÖP Gamleby

Planen beskriver och formulerar vägledning för hur bland annat mark, kulturmiljö, naturmiljö, grönstruktur, bebyggelse, service, kommunikationer, teknisk försörjning samt säkerhet och risker ska kunna hanteras, bevaras, användas eller utvecklas.

FÖP Gamleby skapar möjligheter för att öka Gamlebys attraktivitet bland annat genom att peka ut utvecklingsområden för bostäder för fler Gamlebybor, utvecklingsområden för verksamheter för fler arbetstillfällen, förslag på olika trafiklösningar för trafiksäkrare miljö och bättre kollektivtrafikmöjligheter, uppmuntrar en attraktivare offentlig miljö och föreslår att stärka centrala Gamleby, ge utvecklade rekreationsmöjligheter, bland annat i hamnområdet – om kommande utredningar av markförhållanden och översvämningar medger det.

Vad innebär samrådet?

Samrådet, enligt plan- och bygglagen pågår fr.o.m. 13 december 2017 t.o.m. 13 februari 2018.

Handlingarna finns på kommunhuset, Fabriksgatan 21 i Västervik, Biblioteket i Gamleby och på kommunens hemsida www.vastervik.se.

Eventuella synpunkter skall lämnas senast den 13 februari 2018 till: Västerviks kommun, Fabriksgatan 21, 593 80 Västervik eller via e-post till vasterviks.kommun@vastervik.se.

Allmänt samrådsmöte är den 15 januari 2018, klockan 18:00 i Åby Herrgård.

Upplysningar lämnas av Erik Andersson, planarkitekt, e-post erik.andersson@vastervik.se tel: 0490-25 40 70.

Planprocessen

Planprocessen för översiktsplaner är en demokratisk process som följer plan- och bygglagen. Vid två till­fällen, samråd och utställning, går planen ut på remiss. Synpunkter tas då emot från kommunen internt, andra myndigheter, föreningar och medborgare. Under vårvintern 2010 träffade representanter från kommunen allmänheten i Gamleby för att diskutera planeringsfrågor. Minnesanteckningarna från det mötet har varit en källa att ösa ur i arbetet med FÖP Gamleby. Många synpunkter om Gamleby togs emot när de kommuntäckande delarna av översiktsplanen – ÖP 2025 var på samråd och utställning, och ett samrådsmöte hölls i Gamleby angående det. Dessa synpunkter har varit värdefulla i arbetet med FÖP Gamleby.

Parallella arbeten

Parallellt med FÖP-arbetet har en förbättringsvandring med efterföljande utvecklingsdialoger och utvecklingsarbete genomförts 2013 i Gamleby. Under förbättringsvandringen har medborgare kunnat meddela synpunkter som kan göra den offentliga miljön mer trivsam. I Gamleby har dessa synpunkter till stor del varit av karaktären FÖP-frågor, såsom cykelvägar, strandpromenad och bostäder.

Ett annat arbete som sker parallellt med FÖP-arbetet är ett projekt som kallas ”Business Improvement District”, BID centrala Gamleby. Projektet involverar näringsidkare och fastighetsägare inom ett geografisk avgränsat område i centrala Gamleby för att skapa en målinriktad affärsutvecklingsplan med tillhörande finansiering för platsen. Saker man kollar på är bland annat Varumärket; Utbudet; Platsen; Tillgängligheten; Rent, snyggt, säkert. BID centrala Gamleby tillför FÖP Gamleby-arbetet input och inspiration.

Klicka på länkarna nedan för att läsa de olika delarna av FÖP Gamleby

Det finns även möjlighet att tillhandahålla FÖP Gamleby i pappersexemplar.

Planbeskrivning (pdf 5,73 MB)

Bilaga 1: Miljöbedömning av utvecklingsområden (pdf 2,52 MB)

Bilaga 2: Hållbarhetskonsekvensbeskrivning (pdf 1,05 MB)

Bilaga 3: Trafikutredningar (pdf 1,79)

Planeringsunderlag: Skyfallskartering Gamleby (pdf 5,88 MB)

Planeringsunderlag: Förslag på Kulturmiljöprogram för Västerviks kommun -  Huvudområde Gamleby stad (pdf 6,41 MB)

Sidan senast granskad den 12 december 2017
Innehållsansvarig: Erik Andersson

Kontakt kring fysisk planering

Daniel Niklasson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 63
daniel.niklasson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

(Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-post. Observera att du då inte kan få något e-postsvar från oss.)