Hoppa över navigering [snabbkommando alt S] Webbplatsinformation [snabbkommando alt 0] Startsida [snabbkommando alt 1] Nyhetssida [snabbkommando alt 2] Sökfunktion [snabbkommando alt 4] Vanliga frågor [snabbkommando alt 5] Hjälpsida [snabbkommando alt 6] Kontakta oss [snabbkommando alt 7]
Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Planavgift

Vad är planavgift?

Planavgift är en avgift för de kostnader som kommunen har haft när en detaljplan togs fram. Detaljplaner ger en rättighet att bygga. Planavgift ska betalas om man utnyttjar den rätt att bygga som detaljplanen tillåter och om planen har betalats av kommunen. Planavgift tas i vissa fall ut även inom områdesbestämmelser, men det är inte alls lika vanligt som inom detaljplan.

Varför får jag betala planavgift?

Hur det går till när en detaljplan tas fram regleras i plan- och bygglagen. Detaljplaner måste bestå av vissa handlingar. Planerna måste samrådas, annonseras och ställas ut. Hela processen att ta fram en detaljplan medför kostnader för kommunen. För att detaljplanen som ger enskilda byggrätt inte ska finansieras med skattemedel tas en planavgift ut vid bygglovet. Planavgiften är alltså en finansiering (i efterhand) av den detaljplan som gäller för området.

Planavgift får tas ut när bygglov beviljas i enlighet med gällande plan, i de fall där kommunen har finansierat detaljplanen. Avgiften tas ut enligt en fastställd taxa. Taxan är beroende av om du bygger nytt eller till, hur stor byggnationen är samt en justeringsfaktor som beror på hur mycket kommunen själv har nytta av planen. Om planen varit finansierad genom ett plankostnadsavtal, det vill säga att exploatören har betalat planen, tas ingen planavgift ut.

Planavgiften debiteras separat, efter att bygglov och startbesked har beviljats. 

Exempel på planavgift 2022:

Det vanligaste är att justeringsfaktorn är satt mellan 1-2. I nedanstående exempel är justeringsfaktorn satt till 2 samt att fastigheten ligger inom detaljplanerat område. (Beräkning av planavgift står beskrivet i pdf:en i högerspalten). 

Nybyggnad

Nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd 100-149 kvm
34 240 kr

Nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd 150-199 kvm
38 520 kr

Nybyggnad av enbostadshus med carport/förråd 200-299 kvm
42 800 kr

Tillbyggnad

Om du gör en åtgärd som innebär en ökning av byggnadens volym klassas det som en tillbyggnad. Exempelvis skulle en tillbyggnad kunna vara ett inglasat uterum till att bygga till fler våningar.  

Tillbyggnad av enbostadshus 0-49 kvm
8 560 kr

Tillbyggnad av enbostadshus 50-99 kvm
12 840 kr

Tillbyggnad av enbostadshus 100-149 kvm
17 120 kr

Enklare byggnader

För enklare byggnader (motsvarande komplementbyggnader och kompletterande bebyggelse, ej komplementbostadshus) och anläggningar tillämpas en fast avgift för byggnader upp till 49 kvm bruttoarea eller öppenarea och en rörlig avgift för byggnader och anläggningar över 50 kvadratmeter. Exempel på sådana byggnader är: fristående garage, carport, växthus, förrådsbyggnader, enklare gäststugor och fristående skärmtak. För enklare byggnader över 50 kvm tillämpas objektsfaktorn i tabell 1 minskad med två för varje intervall.

Nybyggnad av carport/förråd 0-49 kvm
5202 kr

Nybyggnad av carport/förråd 50-99 kvm
17 120 kr

Har du frågor om planavgiften?

Kontakta Gabriel Helgesson via mejl till gabriel.helgesson@vastervik.se eller via telefon
0490- 25 40 68

 

Sidan senast granskad den 6 juli 2021
Innehållsansvarig: Gabriel Helgesson

Kontakt

Har du frågor kring strategiska planer och detaljplaner? Kontakta oss: plan@vastervik.se

OBS! Vill du veta vad du får bygga på din fastighet? Frågor kring plantolkning hanteras av miljö- och byggnadskontoret, 0490-25 40 00 (växeln).

Telefontid för plangruppen:
Tisdagar och torsdagar klockan 09:30-11:30, 0490 – 25 40 00 (växeln).
Ring växeln och be att få prata med en planarkitekt.

Planarkitekt (samordnare för strategisk och fysisk planering)
Marcus Åberg
Planarkitekt
Fanny Hansson
Planarkitekt
Gabriel Helgesson
Planarkitekt
Johan Delvert
Planarkitekt
Anna Herge
Samhällsplanerare
Sebastian Wadenborg