Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Västervik resort, del av Västervik 4:72

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

UPPSTART. Detaljplanens syfte är att utreda möjligheten för en etablering av hotell och restaurang på platsen där det tidigare legat ett utsiktstorn.

Utredningsområdet ligger på en höjd cirka 30 meter över havet på östra sidan om anläggningens entré. Naturen inom det föreslagna planområdet består huvudsakligen av berg i dagen eller mycket tunna jordlager, växtligheten är gles och utgörs av sparsam markvegetation och tallar i trädskiktet. Tidigare har det inom området legat ett café med utsiktstorn. Idag är det startpunkten för en linbana. I folkmun benämns området för "utsikten" vilket säkerligen har att göra med att området är en av Västerviks bästa utblickar mot skärgården.

I detta tidiga skede har exploatören låtit göra ett första utkast av hur en byggnad rent principiellt skulle kunna utformas. Diskussion har förts med exploatören kring formspråket och arkitekturen lyfts fram som ett väldigt viktigt element vid ny bebyggelse. Exploatören målsättning är att göra en ny byggnad till ett nytt landmärke för framförallt sjöfarten.

En byggnad som består av ett torn med upp till 8 våningar, bestående av 6-7 rum samt, takterrass med tillhörande frukostmatsal. Resterande nybebyggelse består i förslaget av en lägre bebyggelse med inspiration hämtad från stugor i 1-2 våningar. Boendet kommer i huvudsak ske i "stugorna", projektet uppskattas kunna tillföra 40 nya rum.

I planprocessen ska följande frågor särskilt beaktas: volym och gestaltning, påverkan på stadssiluetten och landskapsbilden, arkitektoniskt formspråk, platsens naturvärden, allmänhetens tillgänglighet samt angöring och parkering.

Nästa steg

Arbete pågår med att ta fram ett samrådsförslag. Nästa steg i planarbetet är att planen ska ut på samråd. Planen hanteras enligt standardförfarande.

Frågor?

Om ni har frågor kring handlingarna kontakta Marcus Åberg, planarkitekt, e-post marcus.aberg@vastervik.se, telefon 0490-25 40 64.

Sidan senast granskad den 30 september 2019
Innehållsansvarig: Gabriel Helgesson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun