Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Tändstickan, Kulbacken och Notholmen

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

I området kring Tändstickan, Kulbacken, Notholmen och Lögarberget pågår ett arbete med att ta fram ett planprogram. Vårt syfte med programmet är att tillsammans med berörda utreda planområdet inför fortsatt detaljplaneläggning.

Planområdet omfattar området kring Tändstickan, Kulbacken, Notholmen och Lögarberget. Olika önskemål från intressenter och markägare rörande området har kommit till kommunen. Området är stort och innefattar en rad frågor som behöver hanteras i ett sammanhang innan planer kan tas fram. Därför behandlas frågorna samlat i ett planprogram. Avsikten är att identifiera viktiga frågor inför det fortsatta arbetet. Därtill att i ett tidigt stadium av processen ge insyn i och möjlighet till delaktighet i det fortsatta arbetet. Programmet är till för att ge riktlinjer för den fortsatta planeringen. Programmet är inte juridiskt bindande.

Frågor som ska analyseras i arbetet är hur området kan utvecklas:

  • Ska området planeras för ytterligare bostäder och hur påverkas intilliggande verksamheter?
  • Vilka verksamheter ska kunna finnas och utvecklas i området?
  • Vilka volymer och omfattning är möjlig och lämplig att exploatera?
  • Vilken omfattning av exploatering klarar infrastrukturen i området av?

För respektive delområde finns ett antal frågor och intressen att behandla och ta ställning till:  

Kulbacken: Möjligheter till utveckling för museet. Intresse för framtida utbyggnad och bättre angöring. Utveckling av allmänna ytor.

Tändstickan 3: Intresse för utveckling av bostäder.

Tändstickan 7: Intresse för utveckling av bostäder och hotell i kombination med service.

Tändsticksberget: Intresse från flera intressenter att bebygga delar av Tändsticksberget.

Solsticksvägen: Önskemål att kommunen ska överta områdets gata.

Tändsticksvillorna: De två områdena med äldre bebyggelse saknar idag moderna bestämmelser. Det skapar i sin tur problem vid bygglovgivning. Möjlighet till mindre förtätning av området bör finnas.

Lögareberget: Lögareberget som central plats för bad och evenemang är en resurs som kan utvecklas. Förutsättningarna gällande infrastruktur, angöring och parkering bör utredas.

Notholmen/ Marinan: Notholmen är en viktig resurs tillsammans med Marinan. Området är viktigt för Västerviks karaktär av skärgårdsstad med båtliv och vattenkontakt. Samtidigt tas stora ytor i anspråk för till exempel uppställning och förvaring. Hur kan dessa resurser nyttjas på bästa sätt?

Tuvan: Tuvan bör kunna kopplas samman med övrig bebyggelse på ett bättre sätt.

Stråk och samband: Det finns ett behov av att stärka stråken inom området. Möjligheterna att röra sig utmed vattnet behöver utvecklas. Så även möjligheterna att röra sig genom området till och från stadens centrum mot Piperskärr, Gränsö och Ekhagen. Mot främst Gränsö och Ekhagen kan väl utformade stråk för gång- och cykel innebära betydande förkortningar av både den fysiska och det upplevda avståndet.

Frågor?

Har du några frågor om planen? Kontakta då någon av planarkitekterna Fanny Hansson, 0490-254084, fanny.hansson@vastervik.se, eller Marcus Åberg, 0490-25 40 64,
marcus.aberg@vastervik.se 

Sidan senast granskad den 8 juli 2019
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun