Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Sjukhusområdet, kvarteret Läkaren med flera

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

UPPSTART. Inom sjukhusområdet samt några omkringliggande områden pågår ett arbete med att ta fram en ny detaljplan. Planens syfte är att möjliggöra för utbyggnad av vårdlokaler vid Västerviks sjukhus. Därtill ska lämplig tillfart till sjukhusområdet utredas, liksom ändamålsenliga lösningar för dagvattenhantering och parkering inom området.

Planområdet är beläget i centrala Västervik och omfattar sjukhusområdet, Ellen Key skolans och Tjustskolans lokaler samt allmän platsmark mot Slipbron i sydväst.

Region Kalmar län har tagit fram en lokalstrategiplan som principiellt beskriver hur byggnadsbeståndet inom Västerviks sjukhusområde på lång sikt ska kunna förnyas. Lokalstrategiplanen innebär stora och omfattande förändringar av sjukhusområdet som också kräver samordning i en rad frågor, så som bebyggelsens volym och skala, parkering, angöring, dagvattenhantering m.m. Genom att ta ett helhetsgrepp för området kan planeringsfrågorna lösas i ett sammanhang och sjukhusområdets framtida utformning prövas som helhet mot allmänna och enskilda intressen. Detta görs genom framtagandet av en ny detaljplan.

Effekterna av planens genomförande är svåra att överskåda. Flera utredningar behövs för att kunna göra en samlad bedömning av konsekvenserna av planens genomförande. Bland annat en miljökonsekvensbeskrivning, kulturhistorisk volymstudie, dagvattenutredning, trafikutredning, risk- och störningsutredning, bullerutredning, m.m. kommer att behöva tas fram.

Nästa steg

Nästa steg i planarbetet är att utreda planens förutsättningar för att sedan ta fram ett planförslag för samråd. Planen hanteras enligt utökat planförfarande.

Frågor?

Har du några frågor om planen? Kontakta då planarkitekt Marcus Åberg, 0490-254064, marcus.aberg@vastervik.se eller planarkitekt Fanny Hansson, 0490-254084, fanny.hansson@vastervik.se

Sidan senast granskad den 17 mars 2020
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.