Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Planprogram Bökensved

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

UPPSTART. För Bökensvedområdet pågår ett arbete med att ta fram ett planprogram. Syftet med planprogrammet är att planlägga för områdets framtida användning och utveckling. Frågor som behandlas i programmet berör bland annat kommunal service, grönytor, stråk, dagvattenhantering, trafik, god bebyggd miljö, hållbar utveckling och parkering.

Bökensved är ett centralt beläget område i södra Västerviks stad som sedan slutet av 1800-talet används primärt för sport- och idrottsverksamhet. På området finns simhall, ishall, sporthall, tennishall, fotbollsplaner och Ludvigsborgsskolan.

Under 2010-talet har kommun, föreningsliv och andra intressenter fört en diskussion om hur Bökensved skulle kunna moderniseras, utvecklas och förbättras. Processen ledde fram till att Västerviks kommun 2017 tog ett helhetsgrepp kring Bökensved genom att utföra både en behovsanalys och en möjlighetsstudie. Vid kommunfullmäktige 21 maj 2018 behandlades ”Helhetsgrepp Bökensved – redovisning av uppdrag".

En förstudie håller på att tas fram parallellt med detta uppdrag, med fokus på hur Bökensved kan stärkas som centrum för idrott, bli en ”riktig” stadsdel som knyter samman Västerviks stad och utvecklas till att bli en arenastad som är ett regionalt nav för hälsa, kultur och upplevelser.

Planprogrammets syfte

Planprogrammets syfte är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa förslag och lösningar på svårigheter och intressekonflikter i ett tidigt skede av planeringen. Ett planprogram ger inga byggrätter.

Planprogrammet ger möjligheten att studera utvecklingen av mindre projekt i ett större sammanhang och landa i en helhetsbild för utvecklingen. Frågor som bland annat berör kommunal service, grönytor, stråk, dagvattenhantering, trafik, god bebyggd miljö, hållbar utveckling, parkering och övriga markanvändning kan säkras i ett tidigt skede och följa utvecklingen av en ny stadsdel. Planprogrammet beräknas att resultera i ett antal detaljplaner med möjlighet till etapputbyggnad.

Syftet är även att utveckla och förankra ett hållbart planförslagförslag genom dialog och samråd. Planprogrammet skall också kunna tjäna som underlag vid parallella uppdrag, konsultuppdrag, information om området med mera. 

Nästa steg

I nuläget pågår ett utredningsarbete för att ta fram underlag för planporgrammet. Nästa steg är att arbeta fram planporgrammet med riktlinjer för Bökensvedområdets utveckling, utformning och användning.

Frågor?

Om ni vill ha hjälp med att tyda planbestämmelserna eller om ni har andra frågor kring handlingarna kontakta Marcus Åberg, planarkitekt, e-post marcus.aberg@vastervik.se, telefon 0490-25 40 64.

Sidan senast granskad den 13 maj 2020
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.