Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Mossgatan, Didrikslund

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

GRANSKNING. Det pågår planarbete för området kring Mossgatan och Myrvägen i området Didrikslund i Västervik. En detaljplan ska ändras för att möjliggöra uppförandet av stödmurar inom prickmark.

Området ligger i anslutning till Vattentornsvägen centralt i området Kvännaren. 

Området är idag exploaterat med villor längs med Mossgatan och Myrvägen.

Markhöjden i området varierar och för vissa fastigheter kan det krävas terränganpassning. Bebyggelsens utformning har i flera fall valts efter platsens terräng och vegetation för att minska behov av sprängning, schaktning och utfyllnad.

För att kunna klara tillgänglighetskravet och väganslutning till bostäder, kan nivåskillnader behövas tas upp med stödmur, (kompletterande med vegetation och/eller träkonstruktioner) används till att skapa trevliga, rumsbildande element i utemiljön. Nivåskillnader kan på detta sätt göras till en tillgång i området.

Syftet med ändringen är att möjliggöra anpassning av tomter för att klara tillgänglighetskrav och väganslutning till bostäder.

Planändringen innebär att enbart de ändrade bestämmelserna i befintlig plan beskrivs i denna handling. De ursprungliga planhandlingarna gäller fortfarande och ska läsas tillsammans med tillkommande ändringar.

Planen är förenlig med intentionerna i översiktsplanen.

Ändring av detaljplan för Västervik 3:1 del av väster om Vattentornsvägen (C238) Västerviks kommun ställs ut på granskning under perioden 26 augusti till 16 september 2019. Detaljplanen var ut på samråd under perioden 10 juni till 1 juli 2019. De inkomna yttrandena ledde inte till några ändringar i detaljplanen.

Synpunkter

Välkommen att tycka till om planförslagen senast 16 september 2019. Synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och sändas till Västerviks kommun, Fabriksgatan 21, 593 80 Västervik eller via e-post till kommun@vastervik.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samrådet, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor?

Om ni vill ha hjälp med att tyda planbestämmelserna eller om ni har andra frågor kring handlingarna kontakta Gabriel Helgesson, planarkitekt, e-post gabriel.helgesson@vastervik.se, telefon 0490-25 40 68.

Sidan senast granskad den 8 juli 2019
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun