Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kvarteret Lejonet

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

NEGATIVT PLANERINGSBESKED. Planens syfte är att utreda möjligheten att uppföra en ny byggnad för ändamålen bostad, centrum och kontor inom Lejonet 2. Planen syftar också till att planlägga hela kvarteret Lejonet för att få en bra helhetsbild.

Området ligger i centrala Västervik i korsningen Rådhusgatan/Kvarngatan.

Planeringsbesked

Om påverkan på ett riksintresse kan komma att aktualiseras i en detaljplan finns det, från och med den 1 juli 2017, en möjlighet för kommunen att få denna fråga prövad särskilt innan detaljplanen antas. Kommunen kan under arbetet med att ta fram en detaljplan begära ett planeringsbesked av länsstyrelsen. I planeringsbeskedet ska länsstyrelsen, i den utsträckning kommunen begär det, bedöma om en åtgärd som kommunen avser att planera för kan antas innebära att ett riksintresse inte tillgodoses. Ett planeringsbesked får förenas med villkor.

Om länsstyrelsen gett ett planeringsbesked om att en åtgärd inte innebär påtaglig skada på ett riksintresse, så innebär det att länsstyrelsen inte senare har möjlighet att göra ett tillsynsingripande i samma fråga. Om åtgärden eller förutsättningarna för planeringen har ändrats väsentligt i förhållande till den eller de frågor som planeringsbeskedet avser begränsas dock inte länsstyrelsens möjlighet till tillsyn.

Om kommunen får ett negativt planeringsbesked eller ett positivt planeringsbesked som är förenat med villkor kan beslutet överklagas. Beslutet överklagas till regeringen och det är bara kommunen som får överklaga ett sådant beslut.

Begäran om planeringsbesked

I enlighet med plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. 10§ begär Västerviks kommun ett planeringsbesked beträffande ny detaljplan för bostäder, centrum och kontor inom fastigheten Lejonet 2 i Västervik. Syftet med begäran är att få besked om planerad bebyggelse strider mot ingripandegrunderna enligt 11 kap. 10 § andra stycket PBL.

Frågeställning till Länsstyrelsen

Västerviks kommun avser att söka ett planeringsbesked för att pröva vissa åtgärder som kan strida mot ingripandegrunder enligt 11 kap 10 § Plan- och bygglagen. Följande två frågor ställs till Länsstyrelsen i Kalmar län:

Att ett riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken (1998:808) inte tillgodoses. Frågan avser åtgärdens inverkan på riksintresset för kulturmiljövården H90 Västervik stad.

  • När (vid vilken totalhöjdhöjd) kan påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljö uppstå.

Att bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet

  • Om och vid vilken totalthöjd blir bebyggelsen olämplig med hänsyn till människor hälsa i fråga om skuggbildning på befintliga strukturer.

Samråd

Planeringsbeskedet var utställt på samråd mellan 28 juni t.o.m. 23 augusti 2020. Inkomna yttranden har sammanställts i en samrådsredogörelse där synpunkterna kommenteras och bemöts av kommunen. Samrådsredogörelsen redovisar kommunens ställningstaganden och förslag med anledning av synpunkterna.

Negativt planeringsbesked

Kommunens kompletta begäran om planeringsbesked skickades till Länsstyrelsen i december 2019. Länsstyrelsen lämnade 27 januari 2020 negativt planeringsbesked.

Frågor?

Har du några frågor om planen? Kontakta då planarkitekt Marcus Åberg, 0490-254064, marcus.aberg@vastervik.se

Sidan senast granskad den 18 mars 2020
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.