Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Gåserum gård, Västervik 3:113 m.m.

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

UPPSTART. Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för bostäder inom fastigheten Västervik 3:113 m.m. invid Gåserum gård.

Området består av gammal betesmark och äng som tillhört Gåserum gård och som under en tid stått outnyttjad och där betesmarken förvandlats till slyskog. Planområdet ligger söder om Gåserum gård och norr om Ljungbergaskolan. Skogsområdet är idag ett stråk för rekreation och fungerar som en länk mellan Jurastigen, Ljungbergaskolan och Didrikslundsområdet. Inom planområdet finns idag flera stenmurar som är biotopskyddade.

Exploatören önskar uppföra 12 nya ägandelägenheter i form av 12 friliggande villor i ett våningsplan utan tillhörande tomt. Ambitionen med område är att skapa en kompletterande bebyggelse med höga ambitioner gällande hållbart byggande. Förslaget omfattar 12 friliggande villor i storlek från ca 100 m2 till 150 m2. Villorna föreslås få en vinklad form med en terrass. Utöver byggnader, dess terrasser samt parkeringsplats kommer ingen tomtmark att anläggas. Villorna ska passas in i skogsområdet med målet att spara så många befintliga träd, stenmurar och landskapsformationer som möjligt. Husen byggs på plintar vilket gör ingreppen i marken blir minimala, även under byggnationen, samt att husen får en känsla av att sväva ovanför marken.

Enligt översiktsplanen bör ny bebyggelse främst tillkomma i anslutning till eller som en förtätning av redan bebyggda områden. En omvandling av fastigheten till bostäder får anses ligga i linje med översiktsplanens intentioner.

Nästa steg

Arbete pågår med att ta fram ett samrådsförslag. Nästa steg i planarbetet är att planen ska ut på samråd. Planen hanteras enligt standardförfarande.

Frågor?

Om ni har frågor kring handlingarna kontakta Marcus Åberg, planarkitekt, e-post marcus.aberg@vastervik.se, telefon 0490-25 40 64.

 

Sidan senast granskad den 30 september 2019
Innehållsansvarig: Gabriel Helgesson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun