Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Fiskaretorget med flera

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

INFÖR SAMRÅD. Det pågår ett planarbete i området kring Fiskaretorget och Grönsakstorget i Västervik. Planens syfte är att ta ett helhetsgrepp kring de frågor och anspråk som finns i området. Planen ska ersätta ett flertal detaljplaner i varierande ålder och skapa planbestämmelser som på ett enhetligt och långsiktigt sätt anger hur marken ska användas. Där i ligger även att säkerställa att stadens karaktär och värdefulla byggnader och miljöer kan skyddas. Planen syftar vidare till att utreda trafiksituationen i området samt de offentliga platsernas (såväl land som vatten) funktion, gestaltning och utbredning, allt i ett led att utveckla stadskärnan till en attraktiv mötesplats.

Planområdet omfattar Fiskaretorget, Fiskarehamnen, Grönsakstorget samt omkringliggande kvarter (se bild ovan).

Planuppdraget gavs 2013 och förnyades 2018 för att anpassa uppdraget till gällande lagstiftning. Sedan planuppdraget gavs 2013 har en rad olika utredningar gjorts i området.

En kulturhistorisk utredning och bebyggelsehistorisk rapport har tagits fram för att belysa de kulturhistoriska värdena som finns i bebyggelsemiljön. En bullerutredning där man gjort beräkningar på såväl nuläge som avstängd trafik över Fiskaretorget två månader på sommaren finns framtagen. Här finns även scenariot med en framtida södra infart med. En undersökning av hur planläggning kan ske för att reglera uteserveringar och utbyggnader av restaurangverksamheter har gjorts. Idéskisser för de allmänna platserna på såväl land – som vattenområden är framtagna. Höjddata har uppmätts för alla byggnader inom planområdet. Tillkommande byggrätter och påbyggda befintliga byggrätter har studerats i en 3D-modell inom projektet "Stadens höjder". Tilläggen har analyserats utifrån olika parametrar så som påverkan på riksintresse, mikroklimat, bebyggelsemiljöns kulturvärden, gaturum, stadsbild, utblickar mm. Byggnaders volymuppbyggnad, fasadlängder och höjder har kunnat testas och studeras i modellen. Användningarna inom planområdet har inventerats och nya flexibla användningar har diskuterats.

Planuppdrag för stadskärnan är en naturlig del av arbetet med en fördjupning av översiktsplanen och behovet av förnyelse av äldre planer. Frågor i stadskärnan kan inte lösas genom små och ur sammanhanget lösryckta planer som enbart löser enstaka frågor eller problem. Planarbetet måste hanteras i ett större sammanhang och tillåtas ta ett helhetsgrepp kring de många frågorna och anspråken som finns i och på vår stadskärna. Målet är att tillsammans med fastighetsägare, företagare, boende och besökare utveckla staden till en attraktiv mötesplats.

Nästa steg

Nästa steg i planarbetet är att ta fram ett planförslag för samråd. Planen förväntas ställas ut på samråd under hösten 2020. Planen hanteras enligt utökat planförfarande.

Frågor?

Har du några frågor om planen? Kontakta då planarkitekt Gabriel Helgesson, e-post gabriel.helgesson@vastervik.se, telefon 0490-25 40 68 eller planarkitekt Fanny Hansson, 0490-254084, fanny.hansson@vastervik.se 

Sidan senast granskad den 28 augusti 2020
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.