Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Del av Örbäckenområdet

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

UNDER ÖVERKLAGANDETID. Syftet med ändringen är att möjliggöra en bostadsbyggnation som är anpassad till dagens behov och efterfrågan. Ändringen innebär att en utökad byggrätt föreslås.

Om en detaljplan behöver kompletteras eller ändras men huvudsyftet fortfarande är detsamma går det att tillämpa "ändring av detaljplan". Bestämmelser kan då läggas till, ändras och tas bort. De ursprungliga planhandlingarna gäller fortfarande och ska läsas tillsammans med tillkommande ändringar.

Planområdet ligger i sydvästra delen av Västervik. Till största del består planområdet av bostäder i form av villor eller radhus/parhus.

Syftet med ändringen är att möjliggöra en bostadsbyggnation som är anpassad till dagens behov och efterfrågan. För att göra detaljplanen mer användbar och funktionell justeras och tas planbestämmelser bort. Ändringarna innebär att en utökad byggrätt medges för markanvändningen B, bostäder.

Denna ändring innebär att enbart de ändrade bestämmelserna i befintlig stadsplan beskrivs i denna handling som skall läsas tillsammans med de ursprungliga planhandlingarna.

Enheten för samhällsbyggnad har gjort bedömningen att ändringen är förenlig med gällande stadsplans syfte. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt miljöbalken inte skall upprättas.

Planen bedöms vara förenlig med intentionerna i översiktsplanen.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap Plan- och bygglagen (2010:900).

Planen har varit föremål för samråd mellan 2020-06-02 och 2020-06-28 samt granskning mellan 2020-07-03 och 2020-08-31.

Kvarvarande synpunkter

Det bedöms inte finnas några kvarvarande synpunkter efter granskningen.

Alla inkomna synpunkter under samråd och granskning bedöms vara tillgodosedda genom förslaget till planändring. Någon besvärshänvisning kommer således inte att skickas ut i samband med planens antagande.

Ändringar efter granskning

Ändringar efter granskning är av redaktionell natur.

Överklagandetid

Beslut om antagande av detaljplanen fattades av kommunstyrelsen den 22 september. Överklagandetiden pågår fr.o.m. 2020-09-24 t.o.m. 2020-10-16.

Frågor?

Om ni har frågor kring handlingarna kontakta Marcus Åberg, planarkitekt, e-post marcus.aberg@vastervik.se, telefon 0490-25 40 64.

Sidan senast granskad den 2 juli 2020
Innehållsansvarig: Fanny Hansson

Kontakt kring fysisk planering

Fanny Hansson
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Sofia Hjertqvist 
Planarkitekt (detaljplanering) 
0490-25 40 66
sofia.hjertqvist@vastervik.se

Erik Andersson
Planarkitekt (översiktsplanering)
0490-25 40 70
erik.andersson@vastervik.se

Marcus Åberg
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt (detaljplanering)
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.