Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om våra webbkakor

Kontakt kring fysisk planering

Vi har telefontid tisdag och torsdag 09:30-12, övrig tid når ni oss via mejl. 

Marcus Åberg
Planarkitekt (samordnare för strategisk och fysisk planering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Johan Delvert
0490-25 40 65
johan.delvert@vastervik.se

Anna Herge (föräldraledig, åter i september)
Planarkitekt
0490-25 41 15
anna.herge@vastervik.se

Fanny Hansson (föräldraledig, åter i september)
Planarkitekt
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.

SAMRÅD. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder och multiaktivitetsyta. Planen ska skapa ett tillägg till stadsdelen med nya flerbostadshus, vilket idag saknas i större utsträckning. Vidare ska det skapas en målpunkt för lek och träning där stadsdelens invånare kan mötas under olika former.

Utredningsområdet är beläget ca 2 kilometer från Västerviks stadskärna. Området Brevik består mestadels av enfamiljshus. I området finns förskolor och två låg- och mellanstadieskolor. Till gymnasieskolan är det cirka 2,5 kilometer. Byggnadsstrukturen kring utredningsområdet består av villor och flerbostadshus vilka de flesta är byggda på 1940-talet eller 1960-talet. Området ligger ca 350 meter från Gamlebyviken och närmaste större sammanhängande grönområde ligger på ett avstånd av cirka 1,1 kilometer.

Planförslaget möjliggör ny bebyggelse i den sydöstra delen av planområdet. Det nya området ska bestå av en blandning av radhus och flerbostadshus, uppförda i två våningar med sluttande tak. Radhusbebyggelsen anordnas i grupper upp till sex sammanlänkande huskroppar vardera innehållande en bostadslägenhet i två plan. Parkering anordnas framför entrén och en mindre komplementbyggnad uppförs till varje radhus på trädgårdssidan.

Flerbostadshusen består av två bostadslägenheter per våningsplan, totalt fyra bostadslägenheter per byggnadskropp, där alla lägenheter har separata entréer antingen via markplan eller en gemensam trappa. Lägenheterna på markplan har uteplats medan lägenheterna på våningsplan 2 får en väl tilltagen terrass. Parkering för flerbostadshusen anordnas i grupp i nära anslutning till byggnaderna.

Planen är förenlig med intentionerna i översiktsplanen och upprättas enligt reglerna för utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) kap. 5.

Bakgrund

Detaljplanen har tidigare varit på samråd (mellan 2 maj och 21 juni 2020) samt granskning mellan den 12 december 2020 till 17 januari 2021, den antogs i kommunstyrelsen förvaltning den 15 april 2021 (KS § 82). Den överklagades sedan av sakägare och dom från mark- och miljödomstolen kom den 2022-02-02 med beslut att upphäva kommunens beslut 2021-03-15 att anta detaljplan. Domstolen anser att antagandet varit bristfälligt och skäl finns för att upphäva planen. Kommunen har inte redovisat att dispens från biotopskyddsbestämmelser finns och således utgör det ett hinder mot planens genomförande. Domstolen bedömer att detaljplanen inte kan fungera självständigt och det föreligger hinder mot ett genomförande i nuvarande utformning.
Kommunen kommer parallellt med en ny detaljplaneprocess ansöka om dispens från biotopskyddsbestämmelserna.

Samråd

Samrådstiden pågår mellan 2022-04-04 till 2022-05-01. Öppet hus på Kommunhuset, Fabriksgatan 21, genomförs mellan kl. 18,30–20,00 måndag den 18 april 2022. Föranmälan krävs och görs till marcus.aberg@vastervik.se

Välkommen att tycka till om förslaget senast den 1 maj 2022.

Synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och sändas till:Västerviks kommun, Fabriksgatan 21, 593 80 Västervik eller via e-post till vasterviks.kommun@vastervik.se. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samrådet, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor?

Om ni vill ha hjälp med att tyda planbestämmelserna eller om ni har andra frågor kring handlingarna kontakta Marcus Åberg, planarkitekt, e-post marcus.aberg@vastervik.se

Sidan senast granskad den 30 mars 2022
Innehållsansvarig: Gabriel Helgesson

Kontakt kring fysisk planering

Vi har telefontid tisdag och torsdag 09:30-12, övrig tid når ni oss via mejl. 

Marcus Åberg
Planarkitekt (samordnare för strategisk och fysisk planering)
0490-25 40 64
marcus.aberg@vastervik.se

Gabriel Helgesson
Planarkitekt
0490-25 40 68
gabriel.helgesson@vastervik.se

Johan Delvert
0490-25 40 65
johan.delvert@vastervik.se

Anna Herge (föräldraledig, åter i september)
Planarkitekt
0490-25 41 15
anna.herge@vastervik.se

Fanny Hansson (föräldraledig, åter i september)
Planarkitekt
0490-25 40 84
fanny.hansson@vastervik.se

Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

vasterviks.kommun@vastervik.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
593 80 Västervik

Besöksadress: Fabriksgatan 21

0490-25 40 00

kommunstyrelsen@vastervik.se

Kontakta Västerviks kommun

Det här formuläret går till den allmänna e-postbrevlådan på ansvarig förvaltning.

Du väljer själv om du vill fylla i namn och e-post, men tänk på att du inte kan få något svar från oss om du lämnar de fälten tomma.

Västerviks kommun läser inkommande e-post varje arbetsdag. Har du ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.

I princip blir all post till kommunen allmän handling. Det innebär bland annat att om allmänheten och massmedier begär att få ta del av innehållet i ditt meddelande har de normalt rätt att göra det.

Om du väljer att fylla i dina personuppgifter så kommer vi att spara och behandla dem för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Läs mer om hur Västerviks kommun behandlar personuppgifter här.